02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:12

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿11,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • การนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
 • ชมเจ้าแม่กวนอิม แหลมซอนทร้า
ประวัติศาสตร์
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
ช้อปสบายๆที่
 • ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
 • ตลาดเมืองเก่าฮอยอัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง      2      คน 17,800
เดินทาง      3      คน 15,800
เดินทาง    4 - 5    คน 14,500
เดินทาง    6 - 7    คน 13,500
เดินทาง    8 - 9    คน 11,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       
 • 08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • 11:00    ออกเดินทางสู่เมืองดานัง เที่ยวบินที่ PG 947
 • 12:45    ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว      
 • นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองฮอยอัน ชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณเลขที่ 101  ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ช้อบสินค้าพื้นเมือง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ย่านเมืองเก่าฮอยอัน  ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม  มีโรงละครหลังเล็กที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม 
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก  บ้านไม้ 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี 
 • สะพานญี่ปุ่น  สะพานที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพาน
 • บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปี ที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุ คนสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน 
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Boutique HoiAn Hotel หรือ Hoi An Historic Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ดานัง - บานาฮิลล์ - ดานัง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บานาฮิลล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนุก Fantasy Park
 • หลังสนุกสนานกับสวนสนุกแล้ว นั่งกระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หุบเขา BA NA HILL เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้า ระยะทาง 6 กิโลเมตร บนความสูง 5,801 เมตร กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก 
 • บานาฮิลล์  เมืองตากอากาศแห่งสำคัญของเวียดนามตอนกลางมากว่าร้อยปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
 • สนุกสนานกับสวนสนุก Fantasy Park ที่มีเกมส์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต หรือผู้ใหญ่ใจเด็กให้เลือกสนุกกัน
 • ที่เที่ยวอื่นๆบนบานาฮิลล์ เช่น สะพานมือทอง , สวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour , โรงไวน์ Debay Wine Cellar และ The Linh Ung Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูงถึง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล รวมทั้งโรงแรมบนยอดเขาที่คุณสามารถพักค้างคืน ชมทิวทัศน์จากจุดที่เห็นเมืองดานังได้ทั้งเมือง 
ให้ทุกท่านได้สนุกสนานจนกระทั่งถึงเวลานัดหมายเวลาประมาณ
16.00 - 17.00 น.  จากนั้นนำเดินทางกลับสู่เมืองดานัง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Vanda Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ดานัง ซิตี้ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมความสวยงามที่ภูเขาหินอ่อน  ชมพิพิธภัณฑ์ชาวจาม สะพานมังกร 
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อที่ วัดลิ่งอึ้ง  Linh-Ung   แหลมซอนทร้า อิสระซื้อของฝาก ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินโหลดสัมาระ
 • 18:55    เหินฟ้าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 998
 • 20:50    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองดานัง เมืองที่เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเวียดนามตอนกลาง
 • ภูเขาหินอ่อน Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหือดหาย จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานกว่า 300 ปี 
 • พิพิธภัณฑ์ชาวจาม พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศส
 • สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดอลังการ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง 
 • แหลมซอนทร้า Son Tra Peninsula เป็นสถานที่มีความงดงามและเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000 สายพันธุ์ 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม Lady Buddha 
 • อิสระซื้อของฝาก ของที่ระลึก ที่ตลาด Cho Han 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน  ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿14,800
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,900
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿16,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com