02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 19:24

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลัด
 • Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • สถานีรถไฟดาลัด สถานีรถไฟเก่า
 • พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า
ไหว้พระทำบุญ
 • วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
 • เจดีย์มังกร วัดนิกาย เก๋าได๋ 
สนุกสนาน ชิลชิล
 • นั่งรถรางลงชมน้ำตกดาทันลา
 • เยี่ยมหมู่บ้านเผ่าลัท
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง     2     คน 18,900
เดินทาง     3     คน 15,900
เดินทาง   4 - 5   คน 14,500
เดินทาง   6 - 7   คน 12,500
เดินทาง   8 - 9   คน 11,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาทันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทาง สามารถเปลียนแปลงได้ตามต้องการ แต่ต้องสรุปก่อนการเดินทา
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       
 • 08:30     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W สายการบินเวียดเจ็ท
 • 11:10     ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด  เที่ยวบินที่ VZ 940
 • 12:55     ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา และอิสระเดินช้อปปิ้งในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • เมืองดาลัด  เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม เพราะนอกจากอากาศที่เย็นสบายแล้วยังมีบรรยากาศก็สวยงามเต็มไปด้วยสวนดอกไม้
 • น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม 
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park เป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดาลัด  
 • อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดเมืองดาลัด
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ดาลัด - เขาลังเบียง - Crazy House - วังที่ 1 กษัตริย์เบาใด๋ - หุบเขาแห่งความรัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเขาลังเบียง ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาเมืองดาลัด  เครซี่เฮ้าส์     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดาลัด เช่น  วังกษัตริย์เบาใด๋  หุบเขาแห่งความรัก ก่อนที่จะอิสระตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • ภูเขาลังเบียง เป็นเสมือนหลังคาของเมืองดาลัด เพราะจากยอดเขามองลงมาจะเห็นเมืองดาลัดโดยรอบ 
 • บ้านเพี้ยน Crazy House  เป็นสถานที่ไม่ควรพลาดที่จะชมเมื่อมาเยือนดาลัด บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม
 • วังกษัตริย์เบาใด๋  King Palace กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
 • หุบเขาแห่งความรัก  ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีสวนดอกไม้สวยงามมากมาย พรัอมสะพานที่สูงข้ามหุบเขากำลังก่อสร้าง
 • อิสระเดินชม และ ช้อปตลาดดาลัด 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ (Van Thanh Flower Village) - น้ำตกช้าง (Elephant waterfall )- พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า - สวนดอกไฮเดรนเยีย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ (Van Thanh Flower Village) , น้ำตกช้าง ,Me Linh Coffee Garden , Fresh Garden      
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อในเมืองดาลัด เช่น เจดีย์ลินห์ ซอน  พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า   ก่อนที่ทุกท่านจะเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านดอกไม้วันทัญ  Van Thanh Flower Village เป็นหมู่บ้านที่ปลูกดอกไม้ ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัด 80% ของปริมาณทั้งหมด 
 • น้ำตกช้าง Elephant waterfall เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่ได้รับประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติระดับประเทศ ของเวียดนาม
 • Me Linh Coffee Garden  นั่งดื่มกาแฟชมวิวมีจุดถ่ายรูปที่สวยงาม 
 • Fresh Garden  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของดาลัด 
 • พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า หรือ Lam Dong Museum 
 • สวนดอกไฮเดรนเยีย เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไฮเดรนเยีย  สีสันสวยสดใสเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วสวน และเป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมืองดาลัดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแห่งนี้ ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเก็บภาพความสวยงามนี่ไว้เป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม
 • อิสระตามอัธยาศัย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
เจดีย์มักร - สนามบินดาลัด - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า          
 • หลังอาหาร ชมวัดมังกร เมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย
 • 11:00   เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 13:35   เหินฟ้าจากสนามบินดาลัด โดยสายการบินเวียดเจ็ท  เที่ยวบินที่ VZ 941
 • 15:20   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว           
 • เจดีย์มังกร Chua Linh Phuoc วัดนิกาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนิกายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม
 • ก่อนที่จะเดินทางสู่ Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
อาหาร เช้า     ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรม จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว  
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,900
ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์  3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿10,900
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿15,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com