02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 11:12

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

1 วัน
เริ่ม ฿11,350

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์
 • ชมมรดกโลก ปราสาทหมีเซิน 
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ใหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • เล่นกีฬาทางน้ำที่ My khe Beachฃ
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
ของที่ระลึก
 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง 
ราคา/คน
เดินทาง 2 คน  16,000.-
เดินทาง 3 คน 13,850.-
เดินทาง 4 - 5 คน  13,350.-
เดินทาง 6 - 7 คน 11,950.-
เดินทาง 8 - 9 คน 11,350.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองดานัง - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
09:00  คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์าสยการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวก

11:00  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947 

12:35  ถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ไกด์ ให้การต้อนรับ 

ช่วงบ่าย      
นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดานังแล้วเดินทางต่อยังเมืองฮอยอัน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย  
เมืองดานัง เมืองที่เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเวียดนามตอนกลาง โดยมีแม่น้ำหานไหลผ่านกลางเมือง จึงกลายเป็นหนึ่งของศูนย์กลางทางการค้า การคมนาคมและการท่อง เมืองดานังจึงมีความสะดวกสบาย ชายหาดแม่น้ำและภูเขาพร้อมที่พัก ไว้บริการอย่างครบครัน

Da Nang Bay ให้ท่านพบกับชายหาดที่ทอดยาวไปกับทิวเขาสลับซับซ้อน ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของหาดทรายที่ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าคราม พร้อมนี้จะเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ใช้เรือกระด้งหรือเรือกระจาดออกหาปลา ซึ่งเรือนี้ใช้ไม่ใผ่สานทั้งลำแล้วชันด้วยยา พาหะนี้ล่องลอยอยู่เหนือผืนน้ำ หาดูได้เพียงที่นี่แห่งเดียว

ชม Marble Mountain อยู่ห่างจากใจกลางดานังไป 15-20 นาที ตั้งอยู่บนถนนที่เป็นทางผ่านไปยังฮอยอันภูเขาหินอ่อนของดานัง น่าจะเกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหือดหาย จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ อืสระซื้อสินค้าหินอ่อนแกะสลักตามอัธยาศัย

เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ถึงฮอยอันเข้าช็คอินที่พัก
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An หรือ เทียบเท่า 4* Deluxe
วันที่ 2
ฮอยอัน - หมี่เซิน - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทหมี่เซิน มรดกโลกแห่งเวียดนาม เป็นโบราณสถานในภาคกลางของประเทศเวียดนาม

ช่วงบ่าย    
เดินทางกลับยังฮอยอันและชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกฮอยอัน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ หมี่เซิน มรดกโลกแห่งเวียดนาม นำท่านชม ปราสาทหมีเซิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ได้จัดให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก หมีเซินเคยเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของอาณาจักรจามปาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 - ศตวรรษที่ 15 ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี ทำให้โบราณสถานแห่งนี้เป็นที่รวบรวมลักษณะทางด้านศิลปกรรมที่หลากหลาย จัดเป็นกลุ่มโบราณสถานในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในอินโดจีน กลุ่มปราสาทหมีเซินตั้งอยู่บริเวณที่ราบต่ำ มีภูเขาโอบล้อม เนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยปราสาททั้งหมด 73 หลัง แต่ในช่วงสงครามเวียดนาม ทหารเวียดนามได้ใช้ปราสาทหมีเซินเป็นกองบัญชาการ ฝ่ายอเมริกันจึงได้นำเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณนี้
โบราณสถานจำนวนมากถูกทำลาย ทำให้ปัจจุบันเหลือปราสาทเพียง 22 หลัง

ถูกแต่งตั้งเป็นมรดกโลก ปราสาทหมีเซินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 23 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ที่เมืองมาร์ราเกช ประเทศโมร็อกโก ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

ช่วงบ่าย
ชม ย่านเมืองเก่าฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพราะความงดงาม และเก่ารวมทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่น

ชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ที่โดดเด่นที่สุดภายในศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรมแห่งนี้ คือโรงละครหลังเล็กที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม ตั้งแต่การจับปลา การเกี่ยวข้าว ท่ามกลางศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม

ชม พิพิธภัณฑ์เซรามิก ตั้งอยู่ที่ถนนสายตรันฝู ภายในบ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี โดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม ปัจจุบันจึงดัดแปลงบ้านไม้เก่าแก่หลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกที่จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ ถ้วย ขาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ

ชม สะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นที่ต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น 

ชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปี ที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุ คนสมาคมของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน 

ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น กระเป๋าผ้าไหม โคมไฟทำจากผ้าไหม รองเท้าฯลฯ 
อาหาร มื้อเช้า       
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An หรือ เทียบเท่า 4* Deluxe
วันที่ 3
ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - ดานัง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บานาฮิลล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนุก Fantasy Park

ช่วงบ่าย
หลังสนุกสนานกับสวนสนุกแล้ว นั่งกระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่หุบเขา BA NA HILL เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้า ระยะทาง 6 กิโลเมตร บนความสูง 5,801 เมตร กระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศที่สวยงาม 

บานาฮิลล์ อยู่ห่างจาก เมืองดานัง ประมาณ 40 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองดานัง มักจะต้องแวะมาเที่ยวที่บานาฮิลล์ด้วยเสมอ บานาฮิลล์เป็นเมืองตากอากาศแห่งสำคัญของเวียดนามตอนกลางมากว่าร้อยปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส

สนุกสนานกับสวนสนุก Fantasy Park ที่มีเกมส์และเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต หรือผู้ใหญ่ใจเด็กให้เลือกสนุกกัน จากสวนสนุกยังมีกระเช้าไฟฟ้าอีกช่วงซึ่งห้องโดยสารจะเล็กกว่าในช่วงแรก เพื่อต่อไปยังที่เที่ยวอื่นๆ เช่นสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour โรงไวน์ Debay Wine Cellar และ The Linh Ung Pagoda วัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูงถึง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล รวมทั้งโรงแรมบนยอดเขาที่คุณสามารถพักค้างคืน ชมทิวทัศน์จากจุดที่เห็นเมืองดานังได้ทั้งเมือง รวมถึงเวิ้งน้ำอันกว้างใหญ่ของทะเลจีนใต้อีกด้วย

วัดหลิงอิ่ง วัดพุทธโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมือง ดานัง เป็นศิลปะวัดจีนและเวียดนามที่ผสมกันอย่างลงตัว เมื่อเข้าไปด้านหน้าพระอุโบสถ์มีรูปสลักของเจ้าแม่กวนอิม และพระโพธิสัตว์อยู่ด้านหน้า และเมื่อเดินไปจนจุดยอดเขาจะมีรูปสลักพระยิวไลสีขาวขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 27 เมตรตั้งตระหง่านอยู่ เมืองดานัง เป็นเมืองที่มีหินอ่อนอยู่มากมายจึงไม่แปลกที่จะเห็นรูปสลักหินอ่อนที่มีทั้งรูปคน สัตว์และพระพุทธรูปอีกด้วย

ช่วงบ่าย    
เดินทางยังแหลมซอนทร้า (Son Tra Peninsula) เป็นสถานที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติอันโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000 สายพันธุ์ 

เดินป่าขึ้นเขาไปยังยอดเขาซอนทร้า ซึ่งมีความสูง 700 เมตร จากระดับน้ำทะเลเพื่อชมวิวอันตระการตาในแบบพาโนราม่า 

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Lady Buddha) หลายท่านคงเบื่อกับการที่ต้องไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแนวศาสนา แต่ถ้าไปเที่ยวดานังแล้ว บอกเลยว่าต้องไปดูเจ้าแม่กวนอิมของที่นี่จริงๆ ภายในวัดแห่งนี้มีความสวยงามมาก ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆ ด้านหน้านักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวทะเล ส่วนด้านหลังเป็นภูเขาสูงให้บรรยากาศร่มรื่นเป็นที่สุด

อิสระพักผ่อนที่ชายหาด My Khe Beach  

หรือจะเดินท่องเที่ยวถนนบักดัง (Bach Dang Street) คือทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยเป็นถนนที่ทอดยาวไปตามฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหาน (Han River) และยังเป็นที่ตั้งของสะพานแขวนข้ามแม่น้ำหาน (Swing Bridge) และสะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกทั้งตลาดหาน (Han Market) ที่จำหน่ายอาหารทานเล่นมากมาย ที่พร้อมจะเติมเต็มความอร่อยในขณะที่เดินชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามในยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Vanda Hotel หรือเทียบเท่า 4* Deluxe
วันที่ 4
ดานัง - กรุงเทพฯ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย 10:00 น. เดินทางจากเมืองฮอยอัน สู่สนามบินดานัง เพื่อทำการช็คอิน และโหลดสัมภาระ

13:35  เหินฟ้าจากสนามบินดานัง ด้วยเที่ยวบิน PG 948 

15:15  เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด หริอจะช้อบปิ้ง ตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก ระดับ 4* 4 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถเดินทางตลอดรายการ
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์พูดภาษาไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละ ขวด
ราคาไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ดานัง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,400
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,900
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com