02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:55

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿12,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นกับการ
 • นั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์
 • ชมมรดกโลก ปราสาทหมีเซิน 
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน ช้อปชิลชิลที่
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง 
ราคา/คน
เดินทาง      2       คน  18,800
เดินทาง      3       คน 16,800
เดินทาง    4 - 5     คน  14,900
เดินทาง    6 - 7     คน 13,900
เดินทาง    8 - 9     คน 12,900
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       
 • 08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F  สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • 11:00    ออกเดินทางสู่เมืองดานัง เที่ยวบินที่ PG 947 
 • 12:45    ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว         
 • นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดานัง จากนั้นเดินทางต่อยังเมืองฮอยอัน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองดานัง เมืองที่เป็นจุดรวมของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของเวียดนามตอนกลาง 
 • ชายหาดดานัง  Da Nang Bay  ชายหาดที่ทอดยาวไปกับทิวเขาสลับซับซ้อน ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามของหาดทรายที่ตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าคราม 
 • ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountain  ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ 
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An Hotel หรือ Hoi An Historic Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ฮอยอัน - หมี่เซิน หรือ ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทหมี่เซิน มรดกโลกแห่งเวียดนาม เป็นโบราณสถานในภาคกลางของประเทศเวียดนาม     
 • เดินทางกลับยังฮอยอันและชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกฮอยอัน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมี่เซิน มรดกโลกแห่งเวียดนาม   นครศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของอาณาจักรจามปาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 - ศตวรรษที่ 15 ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 900 ปี 
 • หรือ ท่านสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเป็น... ล่องเรือกระด้ง  ท่านจะได้สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สนุกสนานกับการล่องเรือกระด้งซึ่งประดิษฐ์จากไม่ไผ่ ระหว่างล่องเรือ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่านได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือด้วย 
 • ย่านเมืองเก่าฮอยอัน  เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม 
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก  บ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี โดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขาย
 • สะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 
 • บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปี ที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An Hotel หรือ Hoi An Historic Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ฮอยอัน - บานาฮิลล์ - ดานัง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บานาฮิลล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนุก Fantasy Park
 • หลังสนุกสนานกับสวนสนุกแล้ว นั่งกระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สนุกสนานกับสวนสนุก Fantasy Park บนบานาฮิลล์
 • วัดหลิงอิ่ง วัดพุทธโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมือง ดานัง เป็นศิลปะวัดจีนและเวียดนามที่ผสมกัน
 • แหลมซอนทร้า Son Tra Peninsula เป็นสถานที่ที่มีความงดงามและยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000 สายพันธุ์ 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม Lady Buddha ด้านหน้าติดทะเล ส่วนด้านหลังเป็นภูเขาสูง
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Vanda Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เพื่อเที่ยวต่อ
 • 16:00    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง ทำการช็คอินที่นั่ง และโหลดสัมภาระ
 • 18:55    เหินฟ้าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 948 
 • 20:50   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านกลับสู่เมืองดานัง
 • ภูเขาหินอ่อน Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหือดหาย จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานกว่า 300 ปี
 • สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดอลังการ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดฮาน เมืองดานัง
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน  ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿14,800
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿16,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com