02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:09

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿16,800

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นเต้นกับ

 • การนั่งกระเช้า ยาว 6 กิโลเมตร สู่ BA NA HILL
ประวัติศาสตร์
 • ฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • เมืองเว้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่ อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงาม
สนุกสนาน และชิลชิลช้อป
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
 • ที่ตลาดดองบา
 • เมืองมรดกโลกฮอยอัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง     2     คน 24,800
เดินทาง     3     คน 21,800
เดินทาง   4 - 5   คน 18,800
เดินทาง   6 - 7   คน 17,800
เดินทาง   8 - 9   คน 16,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        
 • 08:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F  สายการบินบางกอกแอร์เวย์  
 • 11:00    ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  เที่ยวบินที่ PG 947
 • 12:45    ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว   
 • เดินทางต่อสู่ เมืองเว้ ซึ่งใช้เวลา 2 ชั้วโมง ถึงเมืองเว้ นำท่านเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางสู่ เมืองเว้ ด้วยเส้นทางหมายเลข 1 หรือ National Highway No.1 ถนนสายหลักของเวียดนาม เลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตลอดแนวเหนือใต้ของประเทศ โดยเฉพาะถนนไฮวัน Hai Van Pass ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดเว้ กับจังหวัดดานัง ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศถนนต้องตัดผ่านภูเขาไฮวัน ระหว่างเส้นทาง บนเส้นทางเขาไฮ่เวิ่น จะมีจุดชมวิว ไฮ่เวิ่น HAI VAN PASS สามารถมองเห็นวิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้ได้ จุดนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งสมัยสงคราม เป็นที่แบ่งแยกเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ยังคงเหลือป้อมปราการทางทหารไว้ให้ชมกัน
 • เมื่อเดินทางถึงเมืองเว้ นำเข้าเช็คอินที่พัก อิสสระตามอัธยาศัย ก่อนที่รับประทานอาหารเย็น
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Eldora Hue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
เว้ซิตี้ทัวร์ - พระราชวังเว้ - สุสานพระเจ้าไดคิงห์ - สุสานจักรพรรดิ์มินห์หมาง - ตลาดดองบา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • นำเดินทางชมสถานที่ทางโบราณสถาน วัด ในเมืองเว้ เช่น พระราชวังแห่งเมืองเว้  สุสานพระเจ้าไคดิงห์  สุสานจักรพรรดิมินห์มาง วัดเทียนหมุ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระราชวังแห่งเมืองเว้ นครจักรพรรดิ หรือนครต้องห้าม ที่พลาดไม่ได้ 
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน 
 • พระธาตุเฟื๊อก เยียน เป็นพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของเว้ มาแต่โบราณ
 • วัดเทียนหมุ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดของเว้
 • สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mang  จักรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหวียน ทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงจากการที่ปฏิรูปขนบธรรมเนียมประเพณีและเกษตรกรรม โดยยึดมั่นในแบบแผนการบริหาร การปกครองตามแบบจีน 
 • สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก Tomb of Tu Duc  พระเจ้าตือดึ๊กเป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์เหวียน ที่ทรงครองราชย์นานถึง 36 ปี
 • เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดดองบา 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Eldora Hue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
เมืองเว้ - ดานัง - ฮอยอัน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • หลังอาหารเช้าพร้อมออกเดินทางสู่เมืองดานัง แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาวจาม
 • เดินทางต่อยัง เมืองฮอยอัน แวะเยี่ยมหมู่บ้านหินอ่อน ก่อนที่จะเดินทางสู่มรดกโลกสู่ฮอยอันซิตี้ทัวร์ เพื่อชม  ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม  พิพิธภัณฑ์เซรามิก ชมสะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณเลขที่ 101
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์ชาวจาม  พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมจามดานัง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศส
 • ย่านเมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่า 
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม  สถานที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม 
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก  บ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี โดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม 
 • ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 
 • บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Hoi An Hotel หรือ Hoi An Historic Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 4
ฮอยอัน - Ba Na Hill - ดานัง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บาน่าน่าฮิลล์ มีกิจกรรมหลายอย่างเช่น นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก สวนสนุก Fantasy Park
 • หลังสนุกสนานกับสวนสนุกแล้ว นั่งกระช้ากลับลงมาเดินทางกลับสู่ดานัง
 • แหลมซอนทร้า  Son Tra Peninsula เป็นสถานที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติอันโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรรมชาติที่เป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่ากว่า 1,000 สายพันธุ์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 •  BA NA HILL สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด
 • แหลมซอนทร้า เป็นสถานที่ที่มีความงดงามของธรรมชาติ
 • ชายหาด My Khe Beach ทางเวียดนามถือว่าเป็นหาดที่สวยติดอันดับต้นของโลกเหมือนกัน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Vanda Danang Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง เพื่อเที่ยวต่อ
 • 16:00    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง ทำการช็คอินที่นั่ง และโหลดสัมภาระ
 • 18:55    เหินฟ้าจากสนามบินดานัง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 948 
 • 20:50    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหือดหาย จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำมานานกว่า 300 ปี 
 • สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดอลังการ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดฮาน เมืองดานัง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿14,800
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com