02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:47

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿13,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • เครซี่เฮ้าส์
 • กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นใหว้พระ
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
เยี่ยมชม
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • โบสถ์นอร์ทเทอดาม
สนุกสนาน ชิลชิล
 • ทะเลทรายแดง 
 • ทะเลทรายขาว 
 • โตรกสตรีม
ช้อปสบายๆ
 • ตลาดเบนถัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง  ราค / คน
เดินทาง     2      คน 21,500
เดินทาง     3      คน 17,900
เดินทาง   4 - 5   คน 16,500
เดินทาง   6 - 7   คน 14,500
เดินทาง   8 - 9   คน 13,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาตันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - W สายการบินเวียดเจ็ท
 • 11:10    ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด  เที่ยวบินที่ VZ 940
 • 12:55    ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาตันลา และอิสระเดินช้อปปิ้งในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • เมืองดาลัด เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสดชื่น เสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม
 • น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม 
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park  เป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดาลัด  
 • อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดเมืองดาลัด
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ดาลัด - เขาลังเบียง - บ้านเพี้ยน (Crazy House) - วังที่ 1 กษัตริย์เบาใด๋ - หุบเขาแห่งความรัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเขาลังเบียง ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาเมืองดาลัด Crazy House    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดาลัด เช่น  วังกษัตริย์เบาใด๋  หุบเขาแห่งความรัก  ก่อนที่จะอิสระตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • ภูเขาลังเบียง เป็นเสมือนหลังคาของเมืองดาลัด เพราะจากยอดเขามองลงมาจะเห็นเมืองดาลัดโดยรอบ 
 • บ้านเพี้ยน Crazy House เป็นสถานที่ไม่ควรพลาดที่จะชมเมื่อมาเยือนดาลัด บ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม
 • วังกษัตริย์เบาใด๋  King Palace  กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
 • หุบเขาแห่งความรัก  ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีสวนดอกไม้สวยงามมากมาย พรัอมสะพานที่สูงข้ามหุบเขากำลังก่อสร้าง
 • อิสระเดินชม และ ช้อปตลาดดาลัด 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ดาลัด - พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า - เจดีย์ ลินซอน  - มุยเน่
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        
 • หลังอาหารนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเดินทางสู่มุยเน่ เช่น Lam Dong Museum หรือพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า  เจดีย์ ลินซอน Linh Son Pagoda       
 • เดินทางต่อยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหว่างการเดินทาง ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและบางช่วงจะเป็นไร่กาแฟ ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์ ลินซอน  Linh Son Pagoda เป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวอันสวยงามของเมืองดาลัด และยังเยี่ยมชมไร่ชา กาแฟของทางวัดด้วย
 • พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า หรือ Lam Dong Museum 
 • สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ ฟานเทียต ฮาร์เบอร์  Phan Thiet Harbor อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ไม่แพ้ที่อื่นๆ 
 • ถึงฟานเทียต เข้าเช็คอินที่พัก  เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนที่จะอร่อยกับอาหารเย็น
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารท้องถิ่น
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Sea Links Beach Hotel หรือ The Cliff Resort & Residences หรือเท่าเทียบระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ฟานเทียด - สนามบินโฮจิมินห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มุยเน่ เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง ทะลทรายขาว โตรกสตรีม
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ นครโฮจิมินห์... อืสระช้อบปิ้งที่ตลาดเบนถั่นจนได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat เพื่อทำการเช็คอิน
 • 20:10    เหินฟ้าจากสนามบินโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG 557
 • 21:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง 
 • ทะเลทรายแดง Red Sand Dune สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
 • ทะเลทรายขาว White Sand Dune ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หรือซาฮาร่าแห่งเวียดนาม
 • ชมลำธารนางฟ้า Fairly Stream ลำธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาสีแดงอมส้ม
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่กรุงโฮจิมินห์ อิสระ ที่ตลาดเบนถั่น ก่อนเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ (สายการบิน Viet Jet & Thai Airways)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,900
ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์  3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿10,900
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿15,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com