02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 12:43

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿15,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเต้นตื่นตากับ
 • ทดสอบลอดอุโมงค์ที่กู๋จี
 • นั่ง Roller Coaster ชมน้ำตกดาทันลา 
 • หุบเขาแห่งความรัก 
 • ทะเลทรายขาว+แดง
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
อดีตทำเนียบประธานาธิบดีสบายๆกับการ
 • ชมไปรษณีย์กลางเวียดนาม 
 • ชมโบสถ์นอร์ทเทอดาม
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง
ราคา / คน 
เดินทาง      2      คน 25,900
เดินทาง      3       คน 21,900
เดินทาง    4 - 5    คน 19,500
เดินทาง    6 -7     คน 16,900
เดินทาง    8 - 9    คน 15,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H สายการบินไทย  
 • 07:35    ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ เที่ยวบินที่ TG 550
 • 09:05    ถึงสนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ 
 • อุโมงค์กู๋จี เป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้งระหว่างสงครามเวียดนาม 
 • อิสระช้อป ชิมที่ตลาดเบนถั่น ตามอัธยษศัย
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          บนเรือล่องชมความงามของแม่น้ำไซง่อน 
ที่พัก Eden Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
โฮจิมินห์ซิตี้ทัวร์ - พิพิธภัณฑ์สงคราม - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด - ดาลัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโฮจิมินห์ เช่น พิพิธภัณฑ์สงคราม โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด
 • เดินทางต่อสู่ ดาลัด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เมืองดาลัดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวบรวมรูปถ่ายของสงครามไว้มากมาย
 • โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส
 • ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุด ในนครโฮจืมินห์ เวียดนาม 
 • ระหว่างการเดินทางสู่ เมืองดาลัด ทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติสองข้างทาง 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Dalat Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - บ้านเพี้ยน - เจดีย์มังกร - หุบเขาแห่งความรัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        
 • หลังอาหารเช้า นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองดาลัด เช่น วัดตรัคลาม  วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋  สวนดอกไม้เมืองหนาว     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น เครซี่เอาส์  หุบเขาแห้งความรัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • นมัสการพระพุทธรูปที่ วัดตรัคลาม Truc Lam Monastery สร้างขึ้นบนเนินเขา  สัมผัสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาว 
 • ช่วงขากลับลงมา นั่งเคเบิ้ลคาร์ สัมผัสความงามของธรรมชาติ ทะเลสาบ และขุนเขาจากกระเช้าสู่ด้านล่าง
 • วังฤดูร้อนของของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
 • ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว Flower Park ใจกลางเมืองดาลัด
 • บ้านเพี้ยน Creazy House  บ้านสไตล์แปลกๆ ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม
 • หุบเขาแห่งความรัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวเวียดนามที่พากันมาปิกนิก ชมทะเลสาบและสวนดอกไม้   
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก TTC Ngoc Lan Dalat Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ดาลัด - เจดีย์มังกร - น้ำตกดาตันลา - ฟานเทียด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       
 • หลังอาหารนำ ไหว้พระที่วัดมังกร แวะชมความงามของน้ำตกดาตันลา ก่อนเดินทางสู่มุยเน้     
 • เดินทางต่อยัง มุยเน่ ฟานเทียด ระหว่างการเดินทาง ทิวทัศน์สองข้างทางจะเป็นธรรมชาติป่าเขาที่สวยงามและบางช่วงจะเป็นไร่กาแฟ ใช้เวลาการเดินทาง 4 - 5 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์มังกร Chua Linh Phuoc วัดนิกาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนิกายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม
 • น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall น้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามพร้อมสนุกสนานกับการนั่งรถรางสู่น้ำตกดัานล่างหุบเขา 
 • สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ ฟานเทียต ฮาร์เบอร์ Phan Thiet Harbor อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
 • เข้าเช็คอินที่พัก  เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนที่จะอร่อยกับอาหารเย็น
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก The Sea Link Hotel หรือ The Cliff Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
ฟานเทียด - สนามบินโฮจิมินห์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง
 
ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มุยเน่ เช่น หมู่บ้านชาวประมง ทะเลทรายแดง ทะลทรายขาว โตรกสตรีม
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางกลับสู่นครโฮจิมินห์... ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 20:10    เหินฟ้าจากสนามบินโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 557
 • 21:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรือประมงนับร้อยๆ ลำที่พากันกลับเข้าฝั่งมาในตอนเย็น
 • ทะเลทรายแดง Red Sand Dune สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม
 • ทะเลทรายขาว White Sand Dune ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม หรือซาฮาร่าแห่งเวียดนาม
 • ลำธารนางฟ้า Fairly Stream  ลำธารสายเล็กๆที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผา สีแดงอมส้ม
 • ซื้อของฝากที่ ตลาดเบนถั่น ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารท้องถิ่น
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก นครโฮจิมินห์  1 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าที่พัก เมืองดาลัด     2 คืน
 • ค่าที่พัก เมืองมุยเน่     1 คืน
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,900
ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์  3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿10,900
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com