02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 3:14

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿16,950

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกัตกัต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN 
 • ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลอง  
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
ศิลปะประจําชาติ
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 
เดินทาง   2  คน 27,800.-
เดินทาง   3   คน 23,200.-
เดินทาง  4 - 5  คน 21,850.-
เดินทาง  6 - 7  คน 18,500.-
เดินทาง  8 - 9  คน 16,950.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮานอย - ซาปา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
05:00 พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07:00  เหินฟ้าสู่ กรุงฮานอย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD642

08:45  เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ  หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบ West Lake

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชมเจดีย์เฉินก๊วก หรือTran Quoc  ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ West Lake  ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย มีประวัติยาวนานกว่า 1500 ปี  เจดีย์นี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 544-548  เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ มีชาวพุทธเวียดนามและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ส่วนเจดีย์ใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1998 . เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอแต่ละชั้นมี 6 ประตูโค้ง แต่ละช่องประตูจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นคู่กับต้นโพธิ์ จากอินเดียโดยได้รับมอบจากประธานาธิบดีอินเดียคราวเยือนฮานอยในปี ค.ศ.1959

ช่วงบ่าย   
ซาปา  เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  อยู่ในจังหวัดหล่าวกาย ตั้งอยู่บนระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เนื่องจากเป็นเมืองอยู่ในหุบเขาทำให้มีการทำนาขั้นบันไดโดยส่วนใหญ่ เป็นเหตุให้มีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว 

เดิมซาปาเป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่มาทำงานในเวียดนาม จึงมีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนและการวางผังเมืองแบบ อาณานิคมฝรั่งเศส มีจุดเด่นที่ตั้งอยู่กลางเมืองคือ โบสถ์คาทอลิก
อาหาร มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Amazing Hotel  Or similar hotel
วันที่ 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - ภูเขาฮามรอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย  
เดินทางท่องเที่ยวในเมืองซาปา
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
07:00  เดินเล่นตลาดซาปายามเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย และมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

09:00  ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา ตลอดเส้นทางเดินชมหมู่บ้าน และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองของชาวเขาที่ถักทอด้วยมืออย่างประณีต เช่น ผ้าพันคอ กระโปรง เสื้อปัก กระเป๋า กำไล ข้อมือ เป็นต้น 

เดินผ่าน น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall) ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน

ช่วงบ่าย    
นำท่านสู่ ยอดเขาฮามรอง หรือ ภูเขามังกร (HAM RONG MOUNTAIN)ชมทัศนียภาพของเมืองซาปารอบด้านรายล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และจะมียอดเขาที่สูงโดดเด่นที่สุดในบรรดายอดอื่นๆคือฟานซีปัน (Fansipan) ของเทือกเขาหว่างเหลี่ยนเซินนี้ นับว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแถบอินโดจีน สูงถึง 3,143 เมตร 

ชมความงามของดอกไม้นานาชนิด ชมทิวทัศน์ของเมืองซาปาแบบพาราโนราม่า และสูดอากาศที่สดชื่นจริงๆ พร้อมชมการแสดงของหนุ่มสาวชาวเขาชนกลุ่มน้อย
อาหาร มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้อเย็น     
ภัตตาคาร
ที่พัก Amazing Hotel  Or similar hotel
วันที่ 3
ซาปา - นั่งกระเช้า - ฮานอย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆเมืองซาปา

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car Station) ที่หุบเขาเมืองหัว Muong Hoa พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปัน เป็นระบบรถกระเช้าสามสาย เป็นสายยาวที่สุดในเวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของหุบเขาน้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก

จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นบันไดอีก 450 ขั้น เพื่อพิชิตยอดเขาและเก็บภาพที่ระลึกกับป้ายหิน Fansipan 3,143 m ที่ได้สลักไว้บนยอดเขา
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม Lan Vien Hanoi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ฮานอย - ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทาง สู่ฮาลองเบย์ ดินแดนที่มังกรดำดิ่งสู่ท้องทะเล ระยะทาง 165 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย    
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลอง ตามธรรมชาติที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็น"มรดกโลก"โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ

ชมถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลกับยังท่าเรืออ่าวฮาลอง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย โดยระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเมื่อสงครามในอดีต ซึ่งรัฐบาลได้ก่อตั้งศูนย์หัตถกรรมขึ้นเพื่อให้ คนพิการได้มีอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีพต่อไป สินค้า ได้แก่ ภาพปักลายอันสวยงามอ่อนช้อนเหมือนภาพถ่าย รูปปั้นแกะสลักจากหินอ่อน ไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวญ๋าย เป็นต้น

ช่วงค่ำ           
หลังอาหารเย็น ชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนามชมเรื่องราวที่สนุกสนานวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยวพิณสายเดียวจนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา
อาหาร มื้อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
เมนูซีฟู๊ดบนเรือ

มื้อเย็น    
ภัตาคาร
ที่พัก โรงแรม Lan Vien Hanoi Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ฮาลอง - ฮานอย - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางชมสถานที่่ท่องเที่ยวในกรุงฮานอย

ช่วงบ่าย   
18:30 ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินนอยใบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

20:50  เดินทางกลับ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645

22:45 
 กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า 
09.00  นำท่าน เคารพศพ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนามที่สุสานโฮจิมินห์ ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ของสัปดาห์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีแต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้ ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100% ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศ กรุณาแต่งการสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยวรองเท้าแตะ 

ชมอดีต ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน

ชมบ้านพักของ ท่านโฮจิมินห์ ซึ่งในอดีตที่ผู้นำยังมมีชีวิตอยู่ได้ใช้เป็นที่พักผ่อนและทำงาน โดยไม่ได้ขึ้นไปอยูบนทำเนียบที่สร้างไว้ให้ ลักษณะเป็นบ้านไม่ 2 ชั้นใต้ถุนโล่งซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับที่จังหวัดมุกดาหาร

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นสถาปัตยกรรม ที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง 

ช่วงบ่าย
     
ชมวัดหง็อกเซิน วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

ชม ความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้

ช้อบปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตาทำจากไม้ กระเป๋าก้อปปี้แบรนด์เนม รองเท้าก้อปปี้แบรนด์เนม เสื้อผ้า งานไม้แกะสลัก พื้นที่ย่านนี้ สินค้าจะ จำหน่ายเป็นโซน ฯลฯ 
            
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า     
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักที่ซาปา 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักฮานอย 2 คืน
 • ค่าอาหารเช้า 4 มื้อ อาหารกลางวัน 5 มื้อ อาหารเย็น 4 มื้อ (จีนและเวียดนาม)
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
 • ค่าไกด์ดวียดนามพูกภาษาไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถนำเที่ยวและไกด์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  
 • ค่าระวางน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม   
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาสำหรับเด็ก
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com