02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 28 พ.ค. 2024 0:02

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿17,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN 
 • ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลอ
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
สบายๆกับ
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 • ช้อปกระจายที่ถนนสายเก่า 36 สาย 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน 
เดินทาง     2     คน 30,500
เดินทาง     3     คน 25,500
เดินทาง   4 - 5   คน 22,500
เดินทาง   6 - 7   คน 19,500
เดินทาง   8 - 9   คน 17,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ซาปา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • 05:30     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์  Roll - H สายการบินไทย  
 • 07:45     ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย  เที่ยวบินที่ TG 560
 • 09:35     ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบ West Lake
 • หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์เฉินก๊วก หรือ Tran Quoc  ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ West Lake  ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย
 • ทะเลสาบ West Lake ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย
 • ซาปา  เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Amazing Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - ภูเขาฮามรอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางชมสถานท่องเที่ยวในเมืองซาปา เช่น ตลาดเช้า หมู่บ้านกัตกัต 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • เดินเล่น ตลาดซาปายเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต Cat Cat Village ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน
 • น้ำตกซิลเวอร์  Silver Waterfall  ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมตร
 • เขาฮามรอง หรือ ภูเขามังกร ชมทิวทัศน์ของเมืองซาปาแบบพาราโนราม่า และความงามของดอกไม้นานาชนิด 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Amazing Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ซาปา - นั่งกระเช้า - ฮานอย
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ เมืองซาปาโดยนั่งกระเช้าสู่ยอดเขาแฟนสิปัน
 • เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สถานีกระเช้าไฟฟ้า Cable Car Station ที่หุบเขาเมืองหัว Muong Hoa พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานสิปัน
 • ชมการแสดงเชิด หุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Lan Vien Hanoi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ฮานอย - ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย      
 • เดินทาง สู่ฮาลองเบย์ ดินแดนที่มังกรดำดิ่งสู่ท้องทะเล ระยะทาง 165 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเศษถึงฮาลองเบย์ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
 • หลังจากการล่องเรือแล้วซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • ล่องเรือชมความงาม อ่าวฮาลอง ตามธรรมชาติที่สรรค์ สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก
 • ชม ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม
 • สมควรแก่เวลา เดินทางกลับยังท่าเรืออ่าวฮาลองและเดินทางสู่ กรุงฮานอย
 • ระหว่างทางแวะชม ศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเมื่อสงครามในอดีต
 • ชมการแสดงเชิด หุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    เมนูซีฟู๊ดบนเรือ
เย็น          ภัตาคาร
ที่พัก Lan Vien Hanoi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
ฮาลอง - ฮานอย - สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย       
 • เดินทางชมสถานที่่ท่องเที่ยวในกรุงฮานอย เช่นสุสานโฮจิมินห์ เจดีย์เสาเดี่ยว วัดหง๊อกเซิน ช้อบปิ้งถนน 36 สาย  
 • 18:30    ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 20:45    เหินฟ้าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565
 • 22:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานโฮจิมินห์ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม
 • อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน 
 • บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ 
 • วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้
 • ชมวัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
 • ชมความงามรอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
 • ช้อบปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝากของที่ระลึก  
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %
 • ราคาเด็กอายุ 2-12 ปี ไม่เสริมเตียงนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 %
 • ราคาเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 85 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿14,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com