02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 22:33

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿14,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาล
 • นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานสีปัน
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต หมู่บ้านชาวเผ่าม้ง
 • การเดินขึ้น HAM RONG MOUNTAIN 
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม มหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม
 • วัดเจดีย์เสาเดียว พุทธบูชาแก่ เจ้าแม่กวนอิม 
 • วัดเฉินกว๊วก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮานอย 
สบายๆกับ
 • ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
 • ช้อปที่ถนนสายเก่า 36 สาย 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน 
เดินทาง     2     คน 22,900
เดินทาง     3     คน 19,800
เดินทาง   4 - 5   คน 17,500
เดินทาง   6 - 7   คน 15,500
เดินทาง   8 - 9   คน 14,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ซาปา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • 05:30     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
 • 07:45     ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย  เที่ยวบินที่ TG 560
 • 09:35     ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง พร้อมนำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเฉินก๊วก ทะเลสาบ West Lake
 • หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่เมืองซาปา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์เฉินก๊วก หรือ Tran Quoc  ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ West Lake ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย
 • ทะเลสาบ West Lake  ทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย
 • ซาปา  เมืองชายแดนตอนเหนือของประเทศเวียดนาม 
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Amazing Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ซาปา ทัวร์ - ตลาดเช้า - นั่งกระเช้าขึ้นเขาแฟนซีปัน - ภูเขาฮามรอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางท่องเที่ยวในเมืองซาปา เช่น นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาแฟนซิปัน
 • เดินขึ้นชมเมืองซาปาแบบท๊อปวิว 360 องศา ขึ้อนอยู่กับสภาพอากาศด้วย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินเล่น ตลาดซาปายามเช้า เป็นตลาดที่ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาขาย
 • ยอดเขาฟานสิปัน ชมทัศนียภาพของหุบเขาน้อยใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยทะเลหมอก       
 • ยอดเขาฮามรอง หรือ ภูเขามังกร ชมทัศนียภาพของเมืองซาปาแบบพาราโนราม่าแลความงามของดอกไม้นานาชนิด          
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Amazing Sapa Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ซาปา ทัวร์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • อิสระเดินท่องเที่ยวในเมืองซาปา
 • เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต Cat Cat Village ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน
 • น้ำตกซิลเวอร์  Silver Waterfall ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 100 เมต
 • ชมการแสดงเชิด หุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Lan Vien Hanoi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ฮานอย ทัวร์ - ช้อปปิ้ง - สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทางและ ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางชมสถานที่่ท่องเที่ยวในกรุงฮานอย เช่นสุสานลุงโฮ เจดีย์เสาเดี่ยว ช้อบปิ้งถนน 36 สาย  
 • 18:30    ได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินนอยใบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 20:45    เหินฟ้าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565
 • 22:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานโฮจิมินห์ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนาม
 • อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน 
 • บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ 
 • วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้
 • วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
 • ชมความงามรอบ ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
 • ช้อบปิ้งย่าน ถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝากของที่ระลึก   
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักที่ จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com