02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 17:57

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน บินตรงดาลัด กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • Crazy House บ้านสไตล์แปลกๆ
 • ภูเขาลังเบียง หลังคาของเมืองดาลั
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ์เบ๋าได๋
 • สถานีรถไฟดาลัด สถานีรถไฟเก่า
ใหว้พระทำบุญ
 • วัดเส้าหลิน วัดจีนขนานแท้
 • เจดีย์มังกร วัดนิกาย เก๋าได๋ 
สนุกสนาน ชิลชิล
 • หุบเขาแห่งความรัก
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

                   จำนวนคนเดินทาง  ราคา / คน
                    เดินทาง        2        คน 15,500
                    เดินทาง        3        คน 13,500
                    เดินทาง     4 - 5      คน 11,900
                    เดินทาง     6 - 7      คน 10,500
                    เดินทาง     8 - 9      คน 9,900
                             พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

รายละเอียด

ราคา
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดาลัด - น้ำตกดาทันลา - สวนดอกไม้เมืองหนาว 
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทาง สามารถเปลียนแปลงได้ตามต้องการ แต่ต้องสรุปก่อนการเดินทาง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • 08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - W สายการบินเวียดเจ็ท  
 • 11:10    ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด  เที่ยวบินที่ VZ 940
 • 12:55    ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น ภาษาไทย พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา และอิสระเดินช้อปปิ้งในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • เมืองดาลัด เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสดชื่น เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนาม
 • น้ำตกดาตันลา  Datanla Waterfall  เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม 
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว   Flower Park ของเมืองดาลัด 
 • อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดเมืองดาลัด
อาหาร กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น         ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 2
ดาลัดซิตี้ทัวร์ - เขาลังเบียง - วัดเส้าหลิน - Crazy house - หุบเขาแห่งตวามรัก - พระราชวัง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเขาลังเบียง ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาเมืองดาลั     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองดาลัด เช่น เครซี่เฮ้าส์ วัดเส้าหลิน พระราชวังกษัตริย์เบาใด๋ หุบเขาแห่งความรัก 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ภูเขาลังเบียง  เป็นเสมือนหลังคาของเมืองดาลัด เพราะจากยอดเขามองลงมาจะเห็นเมืองดาลัดโดยรอบ 
 • วัดเส้าหลิน   ซึ่งศิลปภายในวัดจะเป็นศิลปจีนขนานแท้ มีระฆังขนาดใหญ่ ,สวนดอกไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 
 • บ้านเพี้ยน  Crazy House  บ้านสไตล์แปลกๆ 
 • หุบเขาแห่งความรัก   ชื่อนี้ได้มาจากนักศึกษาที่นิยมมาพลอดรักกันที่นี่ 
 • พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่  จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก TTC Ngoc Lan Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 3
เจดีย์มังกร - สนามบินดาลัด - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า          
 • หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยช้อป ชมเมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย
 • 11:00     เดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 13:35     เหินฟ้าจากสนามบินดาลัด สายการบินเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ 941
 • 15:20     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • เจดีย์มังกร Chua Linh Phuoc วัดนิกาย เก๋าได๋ ศาสนาพุทธนิกายเซน ซึ่ง ตกแต่งวัด และเจดีย์ด้วยศิลปะเซรามิค อย่างสวยงาม
 • หากเวลาพอแวะจุดถ่ายรูปสวยๆ ซึ่งเป็นร้านกาแฟข้างทาง
 • ก่อนที่จะเดินทางสู่ Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 -3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ญาจาง - สวนสนุกวินเพิร์ลแลนด์  3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿10,900
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,500
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ บีช 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿15,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com