02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:49

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน พัก 4 ดาว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,800

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ประวัติศาสตร์
 • วัดวรรณกรรม 
 • วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
 • วัดเฉินกว๊วก
 • สุสานโฮจิมินห์ 
ศิลปะประจําชาติ
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
สบายๆกับการจ่าย
 • ​​​​​​​ช้อปกระจายถนนสายเก่า 36 สาย 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง      2       คน 15,900
เดินทาง      3       คน 13,900
เดินทาง    4 - 5    คน 11,900
เดินทาง    6 - 7    คน 10,500
เดินทาง    8 - 9    คน 9,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - ฮานอย - ฮาลอง - ตลาดไนท์พลาซ่า
แผนที่
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

 • 05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย 
 • 07:45    ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย  เที่ยวบินที่ TG 560
 • 09:35    ถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วิหารวรรณกรรม
 • เดินทางทางสู่ฮาลองเบย์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงฮาลองเบย์ เช็คอินที่พักก่อนทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมวัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม และอดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน ภายในจะมีสัญลักษณ์รูปปั้นเต่า หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน        
 • เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ระยะทาง 165 กิโลเมตร ระหว่างเดินทางชมทิวทัศน์ชนบทเวียดนาม โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 
 • ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้า ของฝาก ของที่ระลึก ที่ราคาถูกที่สุดในเวียดนาม
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก HaLong Palace Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - ฮานอย - ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 07:00   เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวอาลองเบย์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 4 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ
 • เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย โดยใช้เส้นทางเดิมในช่วงมา
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ล่องเรือ ชมความงามอ่าวฮาลอง ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะ และได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
 • ชมถ้ำสวรรค์  ระหว่างการล่องเรือ ชมหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย 
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางถึงชายฝั่ง เพื่อเดินทางกลับกรุงฮานอย
 • ระหว่างทางแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ ซึ่งท่านจะได้ชมหัตถกรรมต่างๆ จากฝีมือของคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองเมื่อสงครามในอดีต ซึ่งรัฐบาลได้ก่อตั้งศูนย์หัตถกรรมขึ้นเพื่อให้ คนพิการได้มีอาชีพเพื่อหล่อเลี้ยงชีพต่อไป 
 • ชมการแสดง เชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะThang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนามชมเรื่องราวที่สนุกสนานวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ทานอาหารบนเรือ 
เย็น           ภัตตาคาร     
ที่พัก Lan Vien Hanoi Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ฮานอย ทัวร์ - สนามบินนอยไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่่ท่องเที่ยวในกรุงฮานอย เช่น สุสานโฮจิมินห์ ทำเบียบประธานาธิบดี วัดเจดีย์เสาเดี่ยว  
 • 18:00    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยใบ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 20:45    เหินฟ้าจากสนามบินนอยไบ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 565
 • 22:35    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่าน เคารพศพ ของท่านโฮจิมินห์อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียดนามที่สุสานโฮจิมินห์ (ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ของสัปดาห์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปีแต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) 
 • อดีตทำเนียบประธานาธิบดี  ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน 
 • ชมบ้านพัก ของท่านโฮจิมินห์
 • วัดเจดีย์เสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้ 
 • วัดหง็อกเซิน หรือ วัดเนินหยก วัดโบราณภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน 
 • ชมความงาม รอบทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีปฎิหารย์ เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำ
 • สงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
 • ช้อบปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย ซึ่งมากมายไปด้วยสินค้าของฝาก ของที่ระลึก 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     
ภัตตาคาร Buffet
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง,ค่าล่องเรืออ่าวฮาลอง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com