02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:43

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿14,800

ไฮไลท์ทริป

กรณี โรงแรมบนบานาฮิลล์เต็ม จำเป็นต้องลงมาพักในเมืองดานังแทน , ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นเด้นกับ
 • การนั่งกระเช้าขึ้นสู่ บานาฮิลล์
ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังแห่งเมืองเว้ 
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์
 • ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ไหว้พระทำบุญ
 • สักการะพระใหญ่วัดจีน อายุกว่าพันปี
 • วัดเทียนหมุ เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้
สนุกสนานและชิลชิลช้อป
 • ล่องเรือชมความงามแม่น้ำหาน 
 • ที่ตลาด Cho Dong Bar ดานัง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2     คน 21,900
เดินทาง     3     คน 19,900
เดินทาง   4 - 5   คน 17,800
เดินทาง   6 - 7   คน 15,800
เดินทาง   8 - 9   คน 14,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500
หมายเหตุ... กรณี โรงแรม บน บานาฮิลล์เต็ม จำเป็นต้องลงมาพักในเมืองดานังแทน

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - เว้
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • 08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • 11:00    ออกเดินทางสู่เมืองดานัง  เที่ยวบินที่ PG 947
 • 12:45    ถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว     
 • เดินทางสู่ เมืองเว้ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินชมวัดเทียนหมู่ ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • จุดชมวิว ไฮ่เวิ่น HAI VAN PASS สามารถมองเห็นวิวทะเลของฝั่งเมืองดานังและเมืองเว้
 • วัดเทียนหมุ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่เก่าแก่และสวยงามที่สุด ของเว้
 • พระธาตุเฟื๊อก เยียน เป็นพระธาตุสำคัญแห่งหนึ่งของเวียตนาม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของเว้ มาแต่โบราณ
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Eldora Hue Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
สุสานพระเจ้าไคดิงห์ - สุสานจักรพรรดิมินห์มาง - พระราชวังแห่งเมืองเว้ - ตลาดดองบา -  ภูเขาหินอ่อน - ฮอนอัน ซิติ้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในและรอบๆเมืองเว้ เช่น สุสานพระเจ้าไดคิงค์  สุสานจักรพรรดิมินห์มาง  พระราชวังแห่งเมืองเว้ ตลาดดองบา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน 
 • หลังจากช้อปสิ้นค้าของฝากแล้วเดินทางกลับสู่ดานัง โดยการเดินทางผ่านทางอุโมงค์ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงเศษ พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่นภูเขาหินอ่อน  ฮอยอันซิตี้ทัวร์ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานจักรพรรดิมินห์มาง Tomb of Minh Mang สุสานแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2383 เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 ในราชวงศ์เหวียน 
 • สุสานพระเจ้าไคดิงห์ กษัตริย์องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ที่ถือว่าเป็นสุสานที่สวยงามที่สุดของราชวงศ์เหงียน 
 • พระราชวังแห่งเมืองเว้  นครจักรพรรดิหรือนครต้องห้ามที่พลาดชมไม่ได้ 
 • ซื้อของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดดองบา เป็นศูนย์กลางสินค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองเว้ 
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน
 • ย่านเมืองเก่าฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม มีแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม 
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก บ้าน 2 ชั้นที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี 
 • ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 
 • บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปีที่แล้ว และอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคนสมาคมของชาวจีน
 • ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Lasenta Boutique HoiAn Hotel หรือ Hoi An Historic Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ฮอยอัน - บานา ฮิลล์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • หลังอาหารเช้าเดินทางชม วัดลิ่งอึ้ง Linh-Ung ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงาม เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล  ชมเรือชาวประมงมากมายที่จอดอยู่ริมฝั่ง ไกล้ๆกับวัด
 • เดินทางสู่บานาฮิลล์เพื่อขึ้นกระเช้าสู่ความสนุกสนานให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นดนตรี การแสดง เครื่องเล่นต่างๆ  บนลานของบานาฮิลล์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดลิ่งอึ้ง Linh-Ung  เป็นวัดที่มีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง  
 • บานา ฮิลล์ Ba Na Hills
 • เมืองแห่งความสนุกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนยอดเขาสูง มีทั้งโรงแรมที่พัก วัดวาอาราม หมู่บ้านฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้ สะพานมือทอง กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก พร้อมกับสะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมาย
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     Buffet Lunch  ที่บานาฮิลล์
เย็น           อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก Mercure French Village Bana Hills  **ลูกค้าจองโรงแรมเอง**
วันที่ 4
บานา ฮิลล์ - ดานัง ทัวร์ - สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • หลังอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้า กลับสู่เมืองดานัง เพื่อท่องเที่ยวต่อ
 • 16:00    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง ทำการช็คอินที่นั่ง และโหลดสัมภาระ
 • 18:55    เหินฟ้าจากสนามบินดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 948 
 • 20:50    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อิสระถ่ายรูป เดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติ และสถานที่บน บานาฮิลล์
 • นำท่านกลับสู่เมืองดานัง
 • ภูเขาหินอ่อน  Marble Mountain เกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อวันเวลาผ่านไปเปลือกโลก ขยับเขยื้อน น้ำทะเลเหือดหาย จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินท้ังหมด 5 ลูก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • สะพานมังกร เป็นสะพานข้ามแม่น้ำหาน  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสุดอลังการ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 38 ปี อิสรภาพของเมือง
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดฮาน เมืองดานัง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills
 • ค่าอาหารเย็น ณ บานาฮิลล์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 ปี นอนกับผู้ใหญ่ คิด 10 %  
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 65 % 
 • เด็กอายุ 2-11 ปี ใช้เตียงเสริมนอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน คิด 75 %  
 • เด็กอายุ ต่ำกว่า 11 ปี นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิด 100 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,500
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,900
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿16,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com