02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 8:50

ทัวร์อุบลฯ ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก คอนพะเพ็ง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,200

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ดอนเมือง - อุบลราชธานี
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู ศิลปะแบบนครวัด
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                  เดินทาง   4 - 5   คน 9,850
                  เดินทาง   6 - 7    คน 8,200
                  เดินทาง   8 - 9    คน 7,200
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,800

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง -  อุบลราชธานี - วัดสิรินธรวราราม - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   
แผนที่
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • 00:00  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน... 
 • 00:00  เหินฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธานี เที่ยวบินที่...
 • 00:00  ถึงสนามบินบินอุบลราชธานี... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ 
 • 00:00  อิสระอาหารเช้าที่ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก ระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ก่อนทำเอกสารผ่านแดนสู่เมืองปากเซ
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อยัง ปราสาทวัดพู ผ่านทางเมืองจำปาสัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • คณะเดินทางถึงไกด์ให้การต้อนรับ แวะทานอาหารเช้าที่ ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเมืองอุบลฯ กาแฟโบราณหอมกรุ่นเสริฟพร้อมปาท่องโก๋จิ้มนม โจ๊กร้อนๆ
 • หลังอิ่มอร่อยแล้วออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก
 • วัดสิรินธรวราราม  ภูพร้าว Unseen Thailand ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง"คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือ ต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ  
 • ด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เริ่มต้นเข้าสู่การเที่ยวลาวใต้
 • เมืองปากเซ  เมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของลาว สมัยฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสักขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัย ทำมาหากินจำนวนมาก
 • นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน
 • ปราสาทหินวัดพู  ปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 • เวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองปากเซ 
อาหาร กลางวัน    ที่ร้านอาหาร
เย็น           ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ 
วันที่ 2
 เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ - น้ำตกคอนพระเพ็ง - น้ำตกหลี่ผี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ก่อนกลับมาทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง  
 • เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่อโดยนั่งเรือล่องโขงเพื่อไปชมน้ำตกหลีผี เวลาสมควรเดินทางกลับยังที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับหลวงพระบาง
 • เดินทางยัง น้ำตกคอนพระเพ็ง ให้คณะชมต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง
 • บ่ายออกเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ บ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน 
 • ได้เวลานัดหมายออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปากเซ
 • 18:00 คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร เข้าเช็คอินที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ที่ร้านอาหาร
เย็น           ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ 
วันที่ 3
น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - อุทยานบาเจียง - ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก - สนามบินอุบลฯ - ดอนเมือง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • เดินทางสู่เมืองปากซอง ถึงอุทยานบาเจียง ชมความงามน้ำตกผาส้วม น้ำตกตาดเยือง   
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอุบลราชธานี เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุบลราชธานี วัดพระธาตุหนองบัว อิสระซื้อของฝากจนได้เวลนัดหมาย  นำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 00:00  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • 00:00  เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานบาเจียง เจริญสุข ชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม คำว่า ส้วมภาษาลาวหมายถึง  ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะส่วน ตาด แปลว่าลานหินที่เป็นชั้นๆ ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมากหลากหลายกับความงาม 
 • หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริงมีทั้งชาวชนเผ่าลาวลุ่มและลาวสูง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่าเป็นของฝาก
 • น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก
 • น้ำตกคู่แฝด หรือ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ 2 สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่างชัดเจน 
 • หากต้องการเล่น กิจกรรม Zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน ลูกค้าจ่ายเอง แล้วแต่สมัครใจ ราคาค่าโหนสลิงท่านละ1,600 บาท ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปากเซ
 • แวะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
 • เดินทางกลับสู่เมืองอุบลฯเพื่อเข้าเช็คอินที่สนามบินอุบลฯ พร้อมโหลดสัมภาระ 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ที่ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย–ลาว
 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 คน / ห้อง
 • ค่าอาหาร ตามรายการเดินทาง 
 • ค่าไกด์ลาว และพนักงานบริการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่และค่าผ่านทาง
 • ค่าน้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000 
ราคานี้ไม่รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ดอนเมือง - สนามบินอุบลราชธานี
 • ค่าทิปเจ้าหน้าที่ไกด์ พนักงานขับรถ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น รูมเซอร์วิส, มินิบาร์ เป็นต้น หรืออาหารเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์
 • ค่าบริการเสริมพิเศษ/วงดนตรี/คาราโอเกะ/วีดีโอ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์อุบลฯ สามพันโบก ผาแต้ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,450
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com