02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 4 ต.ค. 2023 3:11

ทัวร์ศรีลังกา นมัสการพระเขี้ยวแก้ว ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สิกิริยา ถ้ำดัมบูลล่า 7 วัน 6 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour

7 วัน 6 คืน
เริ่ม ฿25,800

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ (สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ) // พิเศษ!! บริการรถตู้ พร้อมไกด์นำทัวร์ส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านได้
กราบนมัสการ 
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • พระเขี้ยวแก้ว
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • วัดอิสุรุมุณิยะ
 • มหินตเล
 • สัตตมหาปราสาทเจดีย์ 
 • เจดีย์ถูปาราม 
 • เจดีย์เชตวัน
 • ถ้ำดัมบูลล่า 
เยี่ยมชม
 • ป้อมปราการ สิคิริยา 
 • เมือง นูวาระ เอลิยา
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ชมระบำพื้นเมือง 
 • ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2      คน 29,500
เดินทาง   3 - 4    คน 27,500
เดินทาง   5 - 6    คน 26,500
เดินทาง   7 - 8    คน 25,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 8,800

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ ซิตี้ทัวร์ - โคลอมโบ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 07:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์  Roll - W สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ 
 • 09:10    เหินฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ เที่ยวบินที่ UL 403
 • 11:00    เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงโคลอมโบ เช่น เช่น วัดกัลนียา วัด Gangara vihara Galle Face Green  ช้อปป้งที่ Odel
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดกัลณียา kelaniya Temple  ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทย
 • วัดคงคาราม Gangarama Temple  ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา
 • Mount Lavinia Beach  เป็นหาดทรายที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการพักผ่อนสำหรับทุกเภททุกวัย ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวศรีลังกาเอง 
 • เปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของมืองโคลอมโบ มีการเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Mandarina Colombo Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว    
วันที่ 2
เมืองนีกัมโบ - เมืองอนุราธปุระ - นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวใเมืองนิกอมโบ ช่น ตลาดปลา อาคารที่ระลึกการประกาศอิสระภาพ พรร้อมเดินทางต่อยัง เมืองอนุราธปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกา
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอนุราธปุระ เช่น วัดอิสุรุมุณิยะ  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  เจดีย์รุวัลเวลิหชรือสุวรรณมาลิกะเจดีย์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • ตลาดปลาเมืองนิกอมโบ  เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดใศรีลังกาชาวประมงจะนำปลาสดๆที่ได้จากการออกเรือแล้วนำมาขายให้กับผู้บริโภค
 • อาคารที่ระลึก การประกาศอิสระภาพ Independence Memorial Hall สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ของศรีลังกาที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พศ. 2491 
 • เมืองอนุราธปุระ  เดินทางสู่เมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.
 • วัดอิสุรุมุณิยะ  Isurumuniya Vihara เชื่อกันว่าพระมหินทร์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ 
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ต้นที่พระนางสังฆมิตตาได้อัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ปลูกขึ้นเมือ 2,250 ปีก่อน นับเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
 • มหาเจดีย์รุวันเวลิสยา  พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่ ปูด้วยก้อนหินภูเขาโดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา เราจะเห็นการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้
 • เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา 
 • เจดีย์อภัยคีรี  อยู่ภายในบริเวณวัดอภัยคีรีวิหาร เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 • สระแฝด Kuttam Pokuna หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถานที่อาบน้ำ หรือ สระว่ายน้ำในสมัยโบราณของศรีลังกา 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Rajarata Hotel Anuradhapura หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
เมืองอนุราธปุระ - มหินตเล - เมืองโปโลนนารุวะ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางสู่มิหินตะล ชมสถานที่ที่พระมหินทร์มาศรีลังกาครั้งแรกและสักการะพระจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุ     
 • เดินทางสู่เมืองมืองโปโลนนารุวะ ชมพิพิธภัณฑ์  พระราชวังเก่า เวชยันต์ปราสาท วัฏฏะทาเคหรือวิหารคตวงกลม 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • มหินตเล  คือภูเขาที่พระมหินทร์เถระได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ กษัตริย์ลังกาในสมัยนั้น และเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเกาะลังกาเป็นครั้งแรก
 • พิพิธภัณฑ์เมืองโปโลนนารุวะ  เป็นสถานที่ๆมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง ศาสนสถาน ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโบราณสถานก่อนที่จะได้ออกไปพบกับของจริง
 • เวชยันต์ปราสาท  เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารจุลวงศ์ เป็นวังสูง 7 ชั้นมีบันไดอิฐขึ้นไป 3 ขั้นและในชั้นสูงๆก่อสร้างด้วยไม้ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นเพียง 3 ชั้นเท่านั้น
 • วังและท้องพระโรง  มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมยกพื้น 3 ชั้นชั้นบนเป็นหลังคาไม้ ซึ่งยังปรากฏเสาหินอยู่ 
 • วัฏฏะทาเค หรือ วิหารคตวงกลม มีสถูปอยู่กลางบรรจุพุทธศาสนาตั้งแต่เมืองหลวงยังอยู่อนุราธปุระ วิหารนี้ทำเป็นวงกลม 2 ชั้น มีพื้นที่เป็นหินซ้อนกัน มีเสาหินซึ่งรองรับหลังคาไม้ของอาคาร บันไดทางขึ้นไปที่ฐานชั้นแรกโดยบนฐานมีทางเข้าวิหาร 4 ด้าน ฐานชั้นบนมีสถูปอยู่ตรงกลางรายรอบ 4 ด้านด้วยพระพุทธรูปปางสมาธิ ทั้งอาคารเป็นหินแผ่นเชื่อกันว่าพระเจ้านิสสันกมลาเป็นผู้ทรงสร้าง 
 • ฮาตาทาเค  พระเจ้านิสสันกมลาสร้างอาคารนี้ ซึ่งตามชื่อบอกว่าสร้างเสร็จ 60 ชั่วโมง ก่อสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วก่อนนำไปแคนดี้ 
 • หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เป็นการแกะสลักหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูป เช่น พระพุทธรูปยืน นั่งปางสมาธิ และปางปรินิพพาน 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Ruins Chaaya Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
โปโลนนารุวะ - สิกิริยา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางสู่เมืองสิกิริยา แวะหยุดท่องเที่ยวและถ่ายรูประหว่างการเดินทาง เดินทางถึงสิกิริยา เช็คอินที่พัก 
 • เดินทางสู่เขาสิกิริยา ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย ด้วยการขึ้นบันใดตั้งแต่ด้านล่าง แรกเริ่มประมาณ 1,020 ขั้น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • สิกิริยา  เป็นชื่อเมืองและเป็นที่ตั้งพระราชวังสิกิริยา บริวณพระราชวังมีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ล้อมรอบ 4 ด้าน เมื่อเดินผ่านกำแพงพระราชวังเข้าไปจะพบสระน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ ที่กษัตริย์ใช้เป็นที่สำหรับทรงพระสำราญกับเหล่าสนม กำนัล ก่อนจะเข้าสู่อุทยานอันงดงามแต่ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยของซากปรักหักพัง
 • ถัดจาก เขตพระราชวัง เป็นทางเดินทอดยาวไปสู่บันไดทางขึ้นภูเขา สีหคีรี หรือ เขาสิงห์ ซึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ เป็นผู้ตั้งชื่อ จากลักษณะของหินรูปสิงโต ในชื่อของ Lion Rock ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่เท้าสิงห์ 2 ข้าง บนยอดเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังลอยฟ้า ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพัง จะมีก็เพียงสระน้ำขนาดใหญ่เท่านั้น 
 • การขึ้นสู่ ยอดเขาสีหคีรี จะต้องเดิน ขึ้นบันใดทั้งหมด  1,020  ขั้น นับรวมบันไดเล็กๆของสระน้ำพระราชวังด้านบนด้วย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรมแรม
ที่พัก Fresco Water Villa  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
สิกิริยา - ดัมบูลลา - แคนดี้ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางสู่ดัมบูลล่า เพื่อชมวัดถ้ำดัมบูลลา หนึ่งในมรดกโลก ของศรีลังกา   
 • เดินทางเข้าสู่เมืองแคนดี้ เพื่อชมระบำพื้นเมืองของแคนดี้ และกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว      
 • วัดถ้ำดัมบูลล่า  เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  เป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา ที่ดัมบูลลานี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำ มีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐานประมาณ 153 องค์
 • ประกอบด้วย 5 ถ้ำ คืน ถ้ำเทวราชา ถ้ำมหาราชา ถ้ำมหาอลุวิหาร ถ้ำภัคชิมา ถ้ำเทวานะอลุต   
 • สวนสมุนไพร Spice Garden ได้ปลูกสมุนไพรนานาชนิดไว้อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ขิง ต้นวนิลา ซินิมอนและอื่นๆโดยมีผู้เชี่ยวชาญนำชม 
 • เมืองแคนดี้  เข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะชมระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว  The Sacred Tooth Relic of the Buddha พระทันตธาตุเบื้องซ้ายล่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Kandy Hotel Suisse หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6
แคนดี้ - โรงงานผลิตอัญญมณี - ช้อปปิ้ง - ชมโรงงานผลิตชา - เมืองนูวารา เอลิยา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดบุุปผาราม โรงงานผลิตอัญมณี Gem Museum ศูนย์ผ้าบาติค
 • เดินทางสู่มเืองนูวารา เอลิยา เมืองตากอากาศของชาวอังกฤษ สมัยที่เป็นเมืองอาณานิคม ระหว่างทางแวะชมโรงงานและซื้อชาตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • วัดบุปผาราม หรือ วัดมัลละวัตตะ เมืองแคนดี้ เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของลัทธิสยามวงศ์ 
 • โรงงานผลิตอัญมณี หรือ Gem Museum ชมวิดีทัศน์ ประวัติ และแหล่งผลิตอัญมณีของศรีลังกา ตั้งแต่เริ่มต้นการขุดบ่อ วิธีการกันดินพัง รวมทั้งการนำดินที่ขุดขึ้นมาล่อน เพื่อให้ได้มาซึ่งอัญมณี และนำมาเจียระนัย 
 • ศูนย์เสื้อผ้าบาติค มีสินค้าให้เลือกมากมายหลายชนิด     
 • เมืองนูวารา เอลิยา  อดีตเมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษ สมัยเข้ามาครอบครองศรีลังกา  เป็นเมืองเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา ได้รับการขนานนามว่าเป็น Little England ถอดแบบมาจากอังกฤษ ทั้งตึกรามบ้านพักอาศัย ที่ทำการไปรษณีย์ 
 • ชมไร่ชา ชมวิธีการผลิตชาทุกขั้นตอนการผลิตก่อนที่จะมาเป็นชารสดีให้ผู้บริโภคได้ดื่มกัน 
 • เดินทางต่อและเมื่อเดินทางถึง เมือง นูวารา เอลิยา นำเข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร 
เย็น           ภัตตาคาร
ที่พัก Nuwara Eliya Arliya Green Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 7
นูวารา เอลิยา ซิตี้ทัวร์ - แคนดี้ - กรุงโคลัมโบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่