02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 15:07

ทัวร์ศรีลังกา อนุราธปุระ ดัมบูลล่า แคนดี้ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿15,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ (สุวรรณภูมิ - โคลอมโบ) // พิเศษ!! บริการรถตู้ พร้อมไกด์นำทัวร์ส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) สามารถเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านได้

กราบใหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • พระเขี้ยวแก้ว
 • วัดกัลยานี
 • มิหินตเล
 • เจดีย์ถูปาราม 

ตื่นตามรดกโลก

 • ถ้ำดัมบูลล่า 
 • สิกิริยา

พักผ่อนช้อปสบาย

 • ชมระบำพื้นเมือง 
 • ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2      คน 17,000
เดินทาง   3 - 4   คน 16,500
เดินทาง   5 - 6   คน 15,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - โคลอมโบ - อนุราธปุระ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 07:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์  Roll - W สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์
 • 09:10   เหินฟ้าสู่กรุงโคลอมโบ เที่ยวบินที่ UL 403
 • 11:00   เดินทางมาถึง สนามบินนานาชาติ Bandaranaike ประเทศศรีลังกา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อยังอนุราธปุระ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 - 4 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงเมืองอนุราธปุระนำชมตลาดเมืองหลวงเก่าก่อนเข้าเช็คอินที่พัก และ ทานอาหารเย็น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมธรรมชาติสองข้างทางระหว่างเดินทางสู่เมืองหลวงแห่งแรกอนุราธปุระ
 • ตลาดเมืองอนุราธปุระ
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Miridiya Lake Resort  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อนุราธปุระ - มิหินตะเล - อนุราธปุระ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางสู่มิหินตะล ชมสถานที่ที่พระมหินทร์มาศรีลังกาครั้งแรกและสักการะพระจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุ  
 • เดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ เพื่อสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น วัดอิสุรุมุณิยะ สัตตปราสาท สุวรรณมาลิกะเจดีย์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • มหินตเล  คือภูเขาที่พระมหินทร์เถระได้เสด็จมาพบกับพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะ กษัตริย์ลังกาในสมัยนั้น และเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแพร่ในเกาะลังกาเป็นครั้งแรก
 • วัดอิสุรุมุณิยะ Isurumuniya Vihara เชื่อกันว่าพระมหินทร์ ราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช เคยได้มาจำพรรษาแรกที่วัดแห่งนี้ 
 • ต้นพระศรีมหาโพธิ์  ที่พระนางสังฆมิตตาได้อัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ปลูกขึ้นเมือ 2,250 ปีก่อน นับเป็นต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
 • พระมหาเจดีย์รุวันเวลิสยา หรือ เจดีย์สุวรรณมาลิก พระมหาเจดีย์มีขนาดใหญ่ ปูด้วยก้อนหินภูเขาโดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการสร้างช้างล้อมไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์นี้
 • เจดีย์ถูปาราม  พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา 
 • เจดีย์อภัยคีรี  อยู่ภายในบริเวณวัดอภัยคีรีวิหาร เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 • สระแฝด Kuttam Pokuna หนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถานที่อาบน้ำ หรือ สระว่ายน้ำในสมัยโบราณของประเทศศรีลังกา 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Miridiya Lake Resort  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
อนุราธปุระ - ดัมบูลล่า - แคนดี้
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางจากเมืองอนุราธปุระ สู่ถ้ำบูลล่า เพื่อชมวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 
 • หลังอาหารกลางวันเดินทางสู่เมืองแคนดี้ ระหว่างทางแวะชมสวนสมุนไพร ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนชมระบำแคนดี้ และสักการะพระเขี้ยวแก้ว 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดถ้ำดัมบูลล่า  เป็นวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534  ชมวิหารศิลาภายในถ้ำซึ่งมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำ ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกัน โดยมีพระพุทธรูปประดิษฐาน 153 องค์
 • ประกอบด้วย 5 ถ้ำ มีชื่อดังนี้  ถ้ำเทวราชา   ถ้ำมหาราชา  ถ้ำมหาอลุวิหาร  ถ้ำภัคชิมา  ถ้ำเทวานะอลุต
 • สวนสมุนไพร New Paradise Spice Garden ซึ่งเขาปลูกสมุนไพรนานาชนิดไว้โชว์นักท่องเที่ยว อาทิ ต้นโกโก้ มะพร้าว ชา กาแฟ ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ ขิง ต้นวนิลา ซินิมอนและอีกมากมาย มีผู้เชี่ยวชาญนำชม บรรยายให้ความรู้ 
 • ระบำแคนดี้ ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา 
 • นมัสการพระเขี้ยวแก้ว The Sacred Tooth Relic of the Buddha พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายล่างของพระพุทธองค์
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Hotel Suisse หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
แคนดี้ - Gem Museum - ศูนย์ผ้าบาติค - สนามบินโคลอมโบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแคนดี้ เช่น จุดชมวิวเมืองแคนดี้ ศูนย์ผ้าบาติค โรงงานผลิตชา 
 • เดินทางเข้าสู่กรุงโคลอมโบ หากมีเวลานำท่านชมวัดกัลยานี วัดคงคาราม ก่อนทานอาหารเย็น แล้วเดินทางสู่สนามบิน 
 • 21:00   สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 01:15   เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติ Bandaranaike โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ UL 402
 • 06:15   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • จุดชมวิวเมืองแคนดี้ เป็นจุดที่อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นเมืองแคนดี้แบบ 270 องศา
 • Gem Museum  โรงงานผลิตอัญมณีชื่อดังของเมืองแคนดี้  ท่านจะได้ชมสารคดีถึงที่มาของโรงงานและวิธีการขุดหาอัญมณี พรัอมเจ้าหน้าที่นำชม และท้ายสุดชิญทุกท่านช้อปสินค้าตามอัธยาศัย
 • ศูนย์สินค้าผ้าบาติค  ที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายเส์้อผ้า มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อิสระเต็มที่กับการช้อป 
 • วัดกัลณียา Kelaniya Temple ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทย
 • วัดคงคาราม  Gangarama Temple ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ มีพระประธานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา 
 • อิสระช้อปป้งที่ Odel  ซึ่งเปรียบเหมือนส่วนหนึ่งของเมืองโคลอมโบ มีการเปรียบเทียบว่าหากไม่ได้ไปช้อปที่ Odel เหมือนเดินทางไม่ถึงโคลอมโบ 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ  (VAN) 
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทำวีซ่า  ช่วงนี้ยกเว้น
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • กล้องวิดีโอและใบอนุญาต
 • ไม่รวมค่าอาหารนอกเหนือจากในรายการ (เช่น ค่าเครื่องดื่ม และ ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com