02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 19 พ.ย. 2017 6:32

แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,999

ไฮไลท์ทริป

 • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน
 • ที่พักใกล้รถไฟฟ้า FREE WIFI ปลอดภัย
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม สักการะพระเขี้ยวแก้ว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 คน
ราคาตั้งแต่วันนี้- 31 มีค. 2017
ราคา/คน 
พัก Fragrance Pearl, Cystal, Ruby 3*** 9,999.-
พัก Moon Hotel 3+*** 10,999.-
พัก Fort canning lodge****orchard  11,555.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900.- / 4,900.- / 5,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์
การเดินทาง ช่วงเช้า -บ่าย
เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ เพื่อเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (SIC)

ที่พัก  
อยู่ที่ลูกค้าเลือกพัก 1 ใน 3 โรงแรม ตามตารางราคา
วันที่ 2
สิงคโปร์ ซิตี้ทัวร์
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง ทัวร์สิงคโปร์ครึ่งวัน SIC
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมาย

ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ 

ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า 

GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ (ไม่รวมค่าเข้า 2 โดม @ 25 S$ ต่อคน)
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก อยู่ที่ลูกค้าเลือกพัก 1 ใน 3 โรงแรม ตามตารางราคา
วันที่ 3
สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

ช่วงบ่าย  
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี บริการนำส่งท่านเข้าสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ โดย SL101 SIN-BKK 12.00 -13.35 (SIC)
อาหาร มื้อเช้า  
ห้องอาหารโรงแรม
[เงื่อนไข ]
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (ชั้นประหยัด)
 • ค่ารถบริการตามโปรแกรม
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการจองทัวร์
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ
 • ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ข้อความสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เด็กเพิ่มเตียงใช้ราคาผู้ใหญ่ /เด็กไม่เสริมเตียงต้องอายุไม่เกิน 11 ปี
 • *ราคานี้ขึ้นอยู่กับสถานะตั๋วเครื่องบิน*
 • *หากไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน หักลบ 4,000 บาท ต่อท่าน*
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 4 คน บินไลอ้อนแอร์
เริ่ม ฿13,999
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com