02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 21 มี.ค. 2019 23:17

ทัวร์สิบสองปันนา ห้วยทราย หลวงน้ำทา บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว ตั้งแต่ 8-10 คน Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,900

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าเดินทางจากภูมิลำเนา ถึงอำเภอเชียงของ
วัดและธรรมชาติ
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • วัดป่าเจย์
 • สวนป่าดงดิบ
ศิลปวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า
 • หมู่บ้านเก่าห่อน่า
สบายๆช้อบ
 • โชว์พาราณสี  
 • ตลาดเช้าไทลื้อ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนคนเดินทาง / กรุ๊ป ราคา/คน
เดินทาง  8 - 10 คน  8,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - เชียงราย ราคา/คน
ค่าตั๋วเครื่องบินนกแอร์ ไป - กลับ กทม. - เชียงราย ประมาณ 4,000.-
ราคารถรับส่งจากเชียงราย - เชียงของ  ราคา
รถตู้นั่งได้ 10 คน 2,000.-
รถบัส 45 ที่นั่ง 8,900.-
หมายเหตุ :
- รับลูกค้าจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง

รายละเอียด

วันที่ 1
เชียงของ - แขวงบ่อแก้ว - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น - บ่อหาน (ชายแดนจีน)-เมืองหล้า (เมืองหน้าด่านจีน) - เชียงรุ้ง
การเดินทาง ช่วงเช้า (วันเดินทาง)
1. เดินทางโดยรถทัวร์ วีไอพี สมบัติทัวร์ จากกรุงเทพฯ - เชียงของ ช่วงเช้าตรู่ ลูกค้าเดินทางเอง ค่าเดินทาง  ค่าอาหารเช้าที่เชียงของ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ เจ้าหน้าที่จะมาคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

 2. เดินทางโดยเครื่องบิน ดอนเมือง - เชียงราย  ควรบินล่วงหน้าวันเดินทง 1 วันเพื่อไปพักค้างคืนที่เชียงของ จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาในการออกเดินทางสู่สิบสองปันนา เพราะหากเดินทางในวันเดียวกันจะเดินทางถึงด่านจีนสิบสองปันนาไม่ทันด่านจะปิดก่อน

07:30   คณะพร้อมกัน ณ บริเวณท่าเรือบั๊ก อำเภอเชียงของ ผ่านการตรวจสอบเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ แล้วนั่งรถบัสข้ามสะพานสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาว  แล้วเดินทางต่อสู่ด่านชายแดนระหว่างลาวกับจีน  หยุดพักทานอหารกลางวันที่หนองน้ำทา

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังชายแดนจีน ผ่านตรวจคนเข้าเมืองของจีน แล้วเดินทางต่อยังเมืองเชียงรุ้ง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว ตามเส้นทางหมายเลข R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2551 ที่ผ่านมา

ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้ เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง...

ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่สามแยกนาเตย แล้วไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็นซึ่งเป็นเขตเช่าที่รัฐบาลจีนทำสัญญาเช่าต่อรัฐบาล สปป.ลาวในระยะยาวให้นักลงทุนชาวจีนได้มาเปิดทำธุรกิจการค้าชายแดนระหว่างจีน-ลาวรวมทั้งคาสิโนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และชายแดนจีนที่บ้านบ่อหาน

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของลาว/จีนแล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้า โดยรถบัสปรับอากาศจากประเทศจีน...

15:00  เดินทางถึงเมืองหล้า เมืองหน้าด่านของจีนที่ติดกับประเทศลาว 


18:00  เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีสมญานามว่า เมืองนกยูง...
อาหาร มื้อกลางวัน
ร้านอาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก Wuyue hotel or Jinse hotel or Pengji hotel or Jing Tai hotel หรือเทียบเท่าระดับสามดาว ++
วันที่ 2
ตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านกาหลั่นป้า – สวนม่านทิง
การเดินทาง ช่วงเช้า 
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ้ง ตลาดเช้าไทลื้อ หมู่บ้านกาหลั่นป้า

ช่วงบ่าย
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง สวนม่านทิง  อิสระช้อบปิ้งตลาดกลางเมืองสิบสองปันนา
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นนำท่านโดยสารรถทัวร์ไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง ซึ่งเป็นต้นแหล่งน้ำแม่น้ำโขง

ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้าที่อุดมไปด้วย ผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่

ช่วงบ่าย

จากนั้นนำคณะชมสวนม่านทิง หรือบ้านถิ่นซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่น และพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก...

ชมเจีดย์ขาวและเจดีย์แปดเหลี่ยม ซึ่งสร้างจำลอง  ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าใจกลางเมืองสิบสองปันนา 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคารพื้นเมือง... พร้อมชมการแสดงของสาวชาวไทยลื้อ
ที่พัก Wuyue hotel or Jinse hotel or Pengji hotel or Jing Tai hotel หรือเทียบเท่าระดับสามดาว ++
วันที่ 3
วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนป่าดงดิบ - โชว์พาราณสี
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางเที่ยวชม วัดหลวงเมืองลื้อ

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อเที่ยวชม  สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสอง ปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้น เมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว...

ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา
เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ (ปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจและย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด)   

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่
สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด...

ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย
ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อ
เป็นสิริมงคล...

ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้าฯลฯ 

ช่วงค่ำ
นำท่านชม
โชว์พาราณสี อันตระการตา จากนักแสดงนับร้อยชีวิต จากนั้นเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก Wuyue hotel or Jinse hotel or Pengji hotel or Jing Tai hotel หรือเทียบเท่าระดับสามดาว ++
วันที่ 4
เชียงรุ้ง - บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – เชียงของ
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านเดินทาง กลับไปยังด่านบ่อหาน เพื่อกลับสู่ลาวที่ด่านบ่อเต็น

10:00  เดินทางถึงด่านบ่อหาน นำท่านผ่านด่านเข้าสู่ด่านบ่อเต็น ประเทศลาว
 
17:00  เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนั่งรถข้ามสะพานกลับสู่เชียงของ

ช่วงบ่าย
17:30  เดินทางถึงท่าเรือเชียงของ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง... โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ...
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อาหารกลางวัน ณ เมืองหลวงน้ำทา 
[เงื่อนไข] 
ราคานี้รวม
 • เข้าร้านช้อปปิ้ง 4 ร้าน สวนวิจัยสมุนไพร  ร้านมีด ร้านหยก ร้านเยื่อไม้ใผ
 • รถปรับอากาศที่ลาว-จีน
 • ไกด์ท้องถิ่นลาว - จีน
 • ค่าวีซ่าจีนหน้าด่าน
 • ค่าเชมวัดเมืองลื้อ
 • ค่ารถป่าดงดิบ หมู่บ้านก๋าหลั่นป้า
 • ค่าบัตรชมพาราณสีค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าบริการผ่านด่าน ไทย - ลาว
 • ค่ารถขนกระเป๋า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละ ขวด

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่ารถ Transfer 45 ที่นั่ง เชียงราย - เชียงของ เที่ยวละ 8,300.-
 • รถตู้เที่ยวละ 1,900.-/ 10 คน (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com