02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 22:40
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว 8-10 คน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง 8 - 10  คน 7,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - ไนท์มาร์เก็ต
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 08:00      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 10:10      เหินฟ้าสู่สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 610 
 • 11:10     เดินทางถึงสนามบินเมืองเสียมเรียบ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ และรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรียบ เช่นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  วัดใหม่
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • พระองค์เจก พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบ
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์   ชมงานศิลปะต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระนครวัด ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 • วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ  Wat Thmei เป็นวัดที่สร้างเมรุุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้กับเขมรแดง 
 • ชมและช้อบปิ้งที่ตลาด Night Market ตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเที่ยง    ภัตตาคาร
มื้อเย็น      ภัตตาคาร
ที่พัก Angkor Panoramic Boutique หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
เมืองนครธม – ปราสาท ตาพรหม – ปราสาทบันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม 
ช่วงบ่าย 
 • เดินทางออกนอกเมือง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • เมืองนครธม Angkor Thom ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง
 • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูร
 • ปราสาทบายน  ศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบ
 • ปราสาทตาพรหม   ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้งใจของพราหมณ์ 
 •  ปราสาทนครวัด Angkor Wat  สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร 
มื้อเย็น           ภัตตาคาร 
ที่พัก Angkor Panoramic Boutique หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
Theme House Gallery Siem Reap - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - สนามบิน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  
ช่วงบ่าย
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 14:30       นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
 • 16:35       เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD615 สู่สนามบินดอนเมือง
 • 17:50       กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • Theme House Gallery Siem Reap สถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ของเมืองเสียมเรียบ รวมไปถึงได้รวบรวมผลงานศิลปะต่างๆเอาไว้ให้ท่านได้ชื่นชมมากมาย
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ Phsar Chas Market 
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร 
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน      
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุ   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรม  
 • ประะกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arival)
  • สำหรับลูกค้าต่างชาติ  ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป
  • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com