02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 30 พ.ค. 2020 12:16
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว 8 - 10 คน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ...เป็นรายการเดินทางโดยแอร์เอเชีย
ทำบุญไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม, ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
ช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง 8 - 10  คน 6,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500

รายละเอียด

วันที่ 1
ดอนเมือง- หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 12.00    คณะพร้อมกันที่ที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น .... ประตู...บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 14.30    เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 1030
 • 16.00   เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจอไกด์ท้องถิ่นและนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง  
ช่วงบ่าย
 •  จากนั้นนำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง เช่น  พระธาตุพูสี  ช้อบปิ้งตลาดค่ำ
 • เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย    
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว 
 • เที่ยวชมตลาดค่ำ  บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อเย็น       ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมสายสัมพัน ตึกใหม่
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - บ้านซ่างให่ - น้ำตกตาดกวงสี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า น้ำตกตาดกวงสี
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น บ้านซ่างไห ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า   
 • ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรูปกับชาวหลวงพระบาง 
 • ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • หมู่บ้านซ่างไห่  เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ โดยตามตำนานเล่ากันมาว่าในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย   
 • น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อน
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหารที่บ้านปากอู
มื้อเย็น          ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก โรงแรมสายสัมพัน ตึกใหม่
วันที่ 3
พระธาตุหมากโม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - วัดเชียงทอง - บ้านผานม -สนา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น วัดวิขุนราช หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)  วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
 • สบายๆกับการช้อปสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 15.50    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031
 • 17.05    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง   วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • บ้านผานม   เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า  ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก 
อาหาร มื้อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ร้านอาหาร
 
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 3 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเรือล่องไปชมถ้ำติ่ง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทย ในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com