02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:15

ทัวร์น่าน แพร่ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿7,150

ไฮไลท์ทริป

นมัสการไหว้พระ
 • พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ - ศิลปกรรม
 • ทะเลหมอก ดอยเสมอดาว
 • ภาพวาดบนผนังวัดหนองบัว
 • ภาพวาดบนผนังวัดภูมินทร์
 • แพะเมืองผี
 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
4 - 5  คน 10,700
6 - 7  คน 8,500
8 - 9  คน 7,150
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน – พระบรมธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - อำเภอนาน้อย
กำหนดการ
 • 05:30     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการแอร์เอเชีย
 • 07:40     เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที FD...
 • 08:55      ถึงสนามบินน่าน
 • 09:30      เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถ จากนั้นเดินทางสู่พระธาตุแช่แห้ง 
 • 13:30    หลังอาหารกลางวัน ชมโองเจ้าฟองคำ ก่อนที่จะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย
 • 16:30     เดินทางถึงอำเภอนาน้อย เข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
 • โฮงเจ้าฟองคำ   มนต์เสน่ห์บ้านท้องถิ่น
 • วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ คราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
 • วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ 
 
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
 ดอยเสมอดาว - จุดชมวิวผาชู้ - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว - วัดภูเก็ต - อ.ปัว
กำหนดการ
 • 05:30   เดินทางสู่ดอยเสมอดาวเพื่อชมทะเลหมอก ต่อด้วยจุดชมวิวผาชู้
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 12:30    เดินทางต่อสู่เสาดินนาน้อย ชมพิพิธภัณฑ์จักรยานที่เฮือนรถถีบ ชมผ้าทอพื้นบ่สนที่วราภรณ์ผ้าทอ
 • 14:00 - 17:00    หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่อำเภอปัว ชมหอศิลป์ริมน่าน วัดภูเก็ต ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว วัดหนองบัว วัดภูเก็ด เช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ดอยเสมอดาว  จุดชมวิวทะเลหมอก และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
 • จุดชมวิวผาชู้ หรือ ผาเชิดชู  จุดตั้งเสาธงชาติที่สูงที่สุดของไทย
 • เฮือนรถถีบ  บ้านพักคุณสุพจน์ เต็งไตรรัตน์ ผู้สะสมจักรยานโบราณจำนวนมาก
 • เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
 • หอศิลป์ริมน่าน  หอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา ชมและช้อปสินค้าหลากหลาย
 • วัดหนองบัว  วัดเก่าแก่มีสถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน
 • วัดภูเก็ต  ชมวิวหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
อาหาร
 • เช้า            ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน     อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อ.เมืองน่าน
กำหนดการ
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 •  08:30 - 12:00   เดินทางชมความงามของธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดชมวิว 1715 หลัง  
 • 13:30 - 17:00  ช่วงบ่ายชมการทำเกลือสินเธาร์  ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ก่อนเดินทางกลับตัวเมืองน่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร 
 • การทำเกลือสินเธาว์  ชมวิธีการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา  โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ
วันที่ 4
น่าน – แพร่ - แพะเมืองผี - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ 
กำหนดการ
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:30 - 12:00   เดินทางออกจากจังหวัดน่าน ไปยังจังหวัดแพร่ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น แพะเมืองผี พระธาตุช่อแฮ 
 • 13:30    ชมคุ้มเจ้าหลวง บ้านวงค์บุรี (หากมีเวลาพอ) จนได้เวลานัดหมาย
 • 15:00    เดินทางไปสนามบินแพร่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:45    เหินฟ้าจากสนามบินแพร่ เที่ยวบินที่DD ...
 • 18:00    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถาที่ท่องเที่ยว
 • วนอุทยานแพะเมืองผี   ดินและหินทรายถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติมีรูปร่างลักษณะต่างๆสวยงาม
 • พระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม 
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พัก 2 คน / ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี พร้อมคนขับ
 • ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ขาไป ดอนเมือง - น่าน / ขากลับ แพร่ - ดอนเมือง
 • อาหารกลางวัน + เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com