02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 21 มี.ค. 2019 22:55

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
 • ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • เกลือสินเธาว์ ชมการทำเกลือบนภูเขา
 • นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญ
 • วัดพระธาตุเขาน้อย ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่
 • วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข
 • นั่งรถรางชมบรรยากาศของเมืองน่าน
 • ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • ชมวัดหนองบัว วัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 เดินทาง  4 - 5   คน 7,800.- 
 เดินทาง  6 - 7   คน 6,900.-
 เดินทาง  8 - 9   คน 5,500.- 
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินน่าน – อำเภอนาน้อย 
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์  

00.00  เดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินน่าน ไกด์รอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ แล้วเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว  เช่น นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง  ชมโฮงเจ้าฟองคำ

ช่วงบ่าย    
หลังการชมสถานี่ท่องเที่ยว ชมวัดภูมินทร์  วัดพระธาตุช้างค้ำ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  ชมวัดมิ่งเมือง  เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่อำเภอนาน้อยเพื่อเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์ พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน

ชม โฮงเจ้าฟองคำ นอกจากชมวัดวาอารามที่มีความสวยงามแล้ว ต้องไม่พลาดชมบ้านเจ้าล้านนาไทยในยุคเก่าที่ถูกอนุรักษ์ไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งพร้อมเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง 

ช่วงบ่าย  
ชม วัดภูมินทร์ เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัว ตรงใจกลางพระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตำสนานพื้นบ้าน  

วัดพระธาตุช้างค้ำ คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.1949 หรือย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน คือ หอคำ อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่าน ทรงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 คือวัดหลวงกลางเวียง พญาภูเข่ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นผู้สร้าง เมื่อปี พ.ศ.1949 หรือย้อนอดีตไปเกือบ 400 ปี ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย  

ชม วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษสถานของหลักเมือง และจุดเด่นของวัดนี้ คือ สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานแนวความคิดสมัยใหม่... เวลาสมควรเดินทางสู่อำเภอนาน้อย 
อาหาร มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย 

มื้อเย็น          
อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว  - เชียงกลาง 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เช้าตรู่ เดินทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุด หลังอาหารเช้าเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง

ช่วงบ่าย    
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดภูก็ต เดินเข้าเช็คอินที่พักที่ อ.เชียงกลาง 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
05.30  เดินทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด ถึง 2 จุด ได้แก่ ดอยเสมอดาว ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้กว้างไกล และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่านและจุดชมวิวผาชู้ หรือผาเชิดชู ซึ่งจะเห็นทะเลหมอกได้ใกล้กว่าจุดแรก ซึ่งทั้งทะเลหมอกทั้ง 2 จุด จะลอยเหนือ แม่น้ำน่าน งดงามมาก

หลังทานอาหารเช้า เดินทางสู่ เสาดิินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ซึ่งเป็นประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เนินดินที่ถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา

วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึ่งเดียวในล้านนาสูง 8 ศอก (4 เมตร) และเยี่ยมชมที่ว่าการอำเภอเวียงสา ซึ่งมีการจัดแสดง อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรมราชินีนารถ เสด็จเยือนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501

แวะชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่านที่ ร้านวร่ภรณ์ผ้าทอ มีการทอผ้าลวดลายเอกลักษณ์ของเมืองน่าน อาทิเช่น ซิ่นม่าน ซิ่นป้อง ผ้าลายน้ำไหล ผ้าคำเคิบ   

ช่วงบ่าย       

ชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ห่างจากเมืองน่านประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมศิลปะและ วัฒนธรรมของจังหวัดน่าน หอศิลป์สร้างขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบาย  

ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอ ท่าวังผา ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง

ชมวัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย 

มื้อเย็น        
อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อ.เมืองน่าน - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดหมายที่อำเภอบ่อเกลือ 

ช่วงบ่าย      
หลังเสร็จสิ้นการชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน... เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน 

 00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...

 00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
หลังอาหาร อิสระให้คุณได้สัมผัสถึงธรรมชาติ อาทิเช่น ตื่นเช้าไปปั่นจักรยานกลางทุ่งนา ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดทิวเขาเชียงกลาง บอกได้คำเดียวว่าคุณจะได้เห็นภาพความประทับใจที่น่าจดจำอย่างแน่นอน

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอดทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน 

ที่อุทยานท่านจะได้ชมพันธุ์ไม้หายาก เช่น ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์ เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา ลักษณะเป็นปาล์มลำต้นเดียว สูงประมาณ 40 เมตร นอกจากนี้ยังมีต้นก่วมภูคา พืชหายากวงค์เดียวกับเมเปิ้ล 

ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715 ตัวเลขที่เห็นนี้เป็นตัวบอกความสูงของจุดชมวิวว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,715 เมตร มีเวลาสบายๆให้ทุกท่าน ได้เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก  

ช่วงบ่าย     
ชมการทำ เกลือสินเธาว์ มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน คือเกลือสินเธาว์ ซึ่งมีมาแต่โบราณ และวิธีการทำเกลือปัจจุบันชาวบ้านยังคงต้มแกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม จะตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก การทำเกลือ ของชาวบ้านบ่อเกลือ นำน้ำเกลือที่ตักจากบ่อมาต้มในกะทะประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้น้ำเกลือระเหยแห้ง จากนั้นก็จะนำไม้พายมาตักเกลือใส่ตะกร้าที่แขวนไว้  

เดินทางกลับ อ.เมืองน่าน... ให้ท่านได้จับจ่ายในการซื้อของฝากไม่จะเป็นของใช้หรือของกินเพื่อฝากทั้งญาติมิตรและเพื่อนบ้าน
อาหาร มื้อเช้า        
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน   
อิสระตามอัธยาศัย 
 
ราคานนี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ที่นาน้อย 1 คืน ที่เชียงกลาง 1 คืน)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าไกด์ ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคาไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-น่าน
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า เสพงานศิลป์ สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿2,850
อัพเดต
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com