02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 23:10

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
นมัสการใหว้พระ
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • หออัตลักษณ์นครน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • การทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
 • การทำเกลือบนภูเขา
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
 • นั่งรถรางชมเมืองน่าน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 เดินทาง  4 - 5   คน 7,800.- 
 เดินทาง  6 - 7   คน 6,900.-
 เดินทาง  8 - 9   คน 5,500.- 
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สนามบินน่าน – พระธาตุแช่แห้ง - วัดพระธาตุเขาน้อย -  อำเภอนาน้อย 
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย  
00.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์  

00.00  เดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินน่าน ไกด์รอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ แล้วเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว ในเขตอำเภอเมือง ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย และพักค้างคืน

พระบรมธาตุแช่แห้ง
ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้เดินทางไปสักการบูชากราบไหว้นมัสการองค์ พระธาตุแซ่แห้ง หรือชาวล้านนาจะเรียกกันว่า การชูธาตุ นั้นจะทำได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน
 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน 
 • โฮงเจ้าฟองคำ มรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งพร้อมเรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง 
 • วัดภูมินทร์    วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปสมัยสุโขทัย 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  หรือ หอคำ 
 • วัดมิ่งเมือง  ที่ประดิษสถานของเสาหลักเมืองน่าน
 • วัดพระธาตุเขาน้อย  ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
 •  เวลาสมควรเดินทางสู่อำเภอนาน้อย 
อาหาร มื้อกลางวัน     อิสระตามอัธยาศัย 
มื้อเย็น            อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  หรือ สายน่าน รีสอร์ท
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว  - เชียงกลาง 
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย    
เช้าตรู่ เดินทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุด ของดอยเสมอดาว ก่อนที่จะกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า หลังการพักผ่อนเดินทางต่อชมสถานที่ท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พักที่ อ.เชียงกลาง 

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอนาหมื่น อำเภอนาน้อย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวสองฟากฝั่งลำน้ำน่าน จนไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชนใน
จังหวัดน่าน มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญหลายอย่าง และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีจุดเด่นทางธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • ดอยเสมอดาว  จุดชมทะเลหมอก และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
 • จุดชมวิวผาชู้ หรือ ผาเชิดชู  จุดตั้งเสาธงชาติที่สูงที่สุดของไทย
 • เสาดิินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม  ประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
 • วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึ่งเดียวในล้านนา
 • เยี่ยมชมที่ว่าการอำเภอเวียงสา ซึ่งมีการจัดแสดง อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรมราชินีนารถ เสด็จเยือนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501
 • แวะชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่านที่ ร้านวร่ภรณ์ผ้าทอ 
 • หอศิลป์ริมน่าน   หอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • ชมแอนด์ช้อป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา
 • ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว 
 • วัดภูเก็ต   ชมวิวหน้าอุโบสถ เป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    อิสระตามอัธยาศัย 
มื้อเย็น          อิสระตามอัธยาศัย 
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อ.เมืองน่าน - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จุดหมายที่อำเภอบ่อเกลือ หลังเสร็จสิ้นการชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน... เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน 

 00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...

 00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคามีเมฆปกคลุมตลอดทั้งฤดูฝนและฤดูหนาว ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก ดอยภูคา เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็น แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • ปั่นจักรยาน กลางทุ่งนา ดูพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดทิวเขาเชียงกลาง 
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย 
 • ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์   พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา 
 • ชมธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715  เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก  
 • ชมการทำ เกลือสินเธาว์  การทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน 
 • เวลาสมควร เดินทางกลับ อ.เมืองน่าน ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของฝาก
อาหาร มื้อเช้า         โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวัน   อิสระตามอัธยาศัย 
 
ราคานนี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ที่นาน้อย 1 คืน ที่เชียงกลาง 1 คืน)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าไกด์ ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคาไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-น่าน
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿2,850
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com