02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 30 พ.ค. 2020 12:26

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ผู้ประสานงานจะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • หออัตลักษณ์นครน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • การทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
 • การทำเกลือบนภูเขา
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
 • นั่งรถรางชมเมืองน่าน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 4 - 5   คน 5,900
 6 - 7   คน 4,950
 8 - 9   คน 4,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน – พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ -  อำเภอนาน้อย 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 00.00   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบิน... 
 • 00.00   เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่...
 • 00.00   ถึงสนามบินน่าน คนขับรถรอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ จากนั้นเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมือง   
 • ช่วงบ่ายจะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย และพักค้างคืนที่นาน้อย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อายุราว 600 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เชื่อกันว่าหากมากราบไหว้ จะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัย
 • โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน ชมของสะสมของเจ้าของบ้านเช่นเครื่องเงิน ธนบัตร และเหรียญต่างชาติ และอีกมากมาย
 • วัดภูมินทร์    วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปสมัยสุโขทัย 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย โครงสร้างภายในเป็นไม้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีมุขออกด้านหน้า หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด
 • วัดมิ่งเมือง  ที่ประดิษสถานของเสาหลักเมืองน่าน
 • วัดพระธาตุเขาน้อย  ปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง 
อาหาร กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  
วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - ชุมชนไทลื้อบ้านหนองบัว  - เชียงกลาง 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • เช้าตรู่ เดินทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุด ของดอยเสมอดาว ก่อนที่จะกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปชม เสาดินนาน้อย วัดบุญยืน วราภรณ์ผ้าทอ
 • ช่วงบ่ายเดินทางสู่อำเภอหนองบัว ชมหอศิลป์ริมน่าน ชุมชนวัดหนองบ้ว วัดภูเก็ต ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • ดอยเสมอดาว  จุดชมทะเลหมอก และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
 • จุดชมวิวผาชู้ หรือ ผาเชิดชู  จุดตั้งเสาธงชาติที่สูงที่สุดของไทย
 • เสาดินนาน้อย หรือ ฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
 • วัดบุญยืน อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึ่งเดียวในล้านนา
 • ร้านวราภรณ์ผ้าทอ ชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่าน
 • หอศิลป์ริมน่าน  หอแสดงงานศิลปะนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา ชมและช้อปสินค้าหลากหลาย
 • วัดภูเก็ต  ชมวิวหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก แสงทอง รีสอร์ท  หรือ  COCOA VALLEY RESORT  หรือ  ปวินท์ศิลป์ รีสอร์ท  
วันที่ 3
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อ.เมืองน่าน - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต่อด้วยอำเภอบ่อเกลือ ชมการต้มเกลือหลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน จนได้เวลานัดหมาย    
 •  00:00   เดินทางไปสนามบินน่าน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 •  00:00   เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่...
 •  00:00   ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย 
 • ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์   พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา 
 • จุดชมวิว1715  ชมธรรมชาติ เก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก  
 • เกลือสินเธาว์  การทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน 
อาหาร เช้า          โรงแรมที่พัก
กลางวัน   อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ที่นาน้อย 1 คืน ที่เชียงกลาง 1 คืน)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี พร้อมคนขับ 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ - น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿2,850
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com