02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 11 ธ.ค. 2023 13:08

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿5,450

ไฮไลท์ทริป

นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับธรรมชาติ-ศิลปกรรม
 • ธรรมชาติ ณ.จุดชมวิว1715
 • วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • การทำเกลือบนภูเขา
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 4 - 5   คน 7,750
 6 - 7   คน 6,200
 8 - 9   คน 5,450
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน – พระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ -  อำเภอนาน้อย 
กำหนดการ
 • 05:30   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบิน... 
 • 07:40   เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่...
 • 08:55   ถึงสนามบินน่าน คนขับรถรอต้อนรับ นำสัมภาระขึ้นรถตู้ จากนั้นเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมือง   
 • ช่วงบ่ายจะเดินทางสู่อำเภอนาน้อย และพักค้างคืนที่นาน้อย
สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อายุราว 600 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย เชื่อกันว่าหากมากราบไหว้ จะทำได้รับ อานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข ปราศจากโรคภัย
 • โฮงเจ้าฟองคำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า"โฮง" ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน
 • วัดภูมินทร์    วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ   วัดหลวงกลางเวียง ประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ศิลปสมัยสุโขทัย 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น แบบตรีมุขผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะไทย 
อาหาร
 • กลางวัน    อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก เฮือนภูริภัทรชัย  หรือ นาน้อย รีสอร์ท  
วันที่ 2
ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อย - วราภรณ์ผ้าทอ - เส้นทางสายลอยฟ้า - การทำเกลือสินเธาว์ - บ่อเกลือ
กำหนดการ
 • 05:30  เช้าตรู่ เดินทางชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด 2 จุด ของดอยเสมอดาว
 • 07:00     กลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปชม เสาดินนาน้อย วัดบุญยืน วราภรณ์ผ้าทอ
 • 13: 30      ช่วงบ่ายเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ ชมการทำเกลือสินเธาว์ ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ดอยเสมอดาว  จุดชมทะเลหมอก และเห็นวิวหัวสิงห์ตั้งตระหง่าน
 • จุดชมวิวผาชู้    หรือผาเชิดชู จุดตั้งเสาธงชาติที่สูงที่สุดของไทย
 • เสาดินนาน้อย   หรือฮ่อมจ๊อม ประติมากรรมทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา
 • วัดบุญยืน   อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึ่งเดียวในล้านนา
 • ร้านวราภรณ์ผ้าทอ  ชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่าน
 • เกลือสินเธาว์   ชมการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน 
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม (ช่วงโลซีซั่น ไม่มีอาหารเช้า)
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น         อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก บ่อเกลือวิว หรือ บ่อเกลือฟ้าใส รีสอร์ท
วันที่ 3
 อ.บ่อเกลือ - จุดชมวิว 1715 - อ.เมืองน่าน - กรุงเทพฯ 
กำหนดการ
 • 07:00   ทานอาหารที่ห้องอาหารรีสอร์ท
 • 08:00 - 14:30    เดินทางชมธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวที่จุดชมวิว 1715 จากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองน่าน หากมีเวลาแวะชมและซื้อของฝาก
 • 15:00    เดินทางสู่สนามบินน่าน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:15    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง โดยแอร์เอเชีย
 • 18:05    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในจังหวัดน่าน 
 • ชมพูภูคา ต้นเต่าร้างยักษ์   พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของดอยภูคา 
 • จุดชมวิว1715    ชมธรรมชาติเก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก  
 • วัดภูเก็ต   หากมีเวลาพอ แวะชมวิวหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นทุ่งนาและมีทิวเขาอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลัง
 • วัดหนองบัว  หากเวลาพอแวะ ชมจิตกรรมฝาผนังวัดหนองบัว ก่อนเดินทางสู่ตัวเมือง...
อาหาร
 • เช้า        โรงแรมที่พัก (ช่วงโลซีซั่น ไม่มีอาหารเช้า ทานร้านอาหาร)
 • กลางวัน   อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (ที่นาน้อย 1 คืน ที่บ่อเกลือ 1 คืน)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี พร้อมคนขับ 
 • ค่าไกด์ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ - น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿4,800
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,150
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com