02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 20:33

ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿2,850

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และเย็น ไกด์จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานและจ่ายเอง
นมัสการไหว้พระ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับศิลปกรรม
 • หออัตลักษณ์นครน่าน
 • ที่หอศิลป์ริมน่าน
 • ที่วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • ชมการทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
4 - 5 คน 3,490
6 - 7  คน 3,050
8 - 9  คน 2,850
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,400

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินน่าน - วัดภูมินทร์  
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 00:00  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบิน....
 • 00:00  เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบินที่....
 • 00:00  ถึงสนามบินน่าน คนขับรถรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถพร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์   วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค
 • วัดมิ่งเมือง   ชมความสวยงามของลวดลายศิลปะปูนปั้นตกแต่งวิหารและพระอุโบสถ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ  วัดหลวงกลางเวียง สร้างเมื่อปี พ.ศ.1949 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  หรือหอคำ
 • หออัตลักษณ์นครน่าน  แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
 • วัดพระธาตุเขาน้อย  แวะชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณมุมสูงของเมืองน่าน
 • ศูนย์โอท๊อปน่าน  เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก 
 • ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน  ชมสินค้่พื้นเมืองพร้อมชิมอาหารถิ่นเมืองน่าน
อาหาร กลางวัน     อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น            อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ
วันที่ 2
หอศิลป์ริมน่าน - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองและอำเภอปัว จนได้เวลานัดหมาย
 • 00:00    เดินทางไปสนามบินน่าน เช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 00:00    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง เที่ยวบินที่....
 • 00:00    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดศรีพันต้น  เป็นวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารที่สวยงาม
 • ชมหอศิลป์ริมน่าน  หอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • หมู่บ้านหนองบัว แหล่งทอผ้าพื้นเมืองน่าน ผ้าลายน้ำไหล ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน
 • วัดหนองบัว ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม  
 • โฮงเจ้าฟองคำ  คุ้มเรือนไม้โบราณที่จัดแสดงวิถีชีวิต เครื่องใช้โบราณและการทอผ้าพื้นเมืองน่าน 
 • พระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี  
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
 
​​​​​ราคานี้รวม​​​​​​
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าไกด์ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ - น่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าอาหารกลางวัน + เย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿4,500
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com