02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:28

ทัวร์น่าน ชมเมืองเก่า สัมผัสวิถีชุมชน 2 วัน 1 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿2,850

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-น่าน ...อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ทางไกด์ จะแนะนำร้านอร่อยๆ ให้ลูกค้าเลือกทานเอง
นมัสการใหว้พระ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ตื่นตากับศิลปกรรม
 • หออัตลักษณ์นครน่าน
 • ที่หอศิลป์ริมน่าน
 • ที่วัดหนองบัว
 • พระอุโบสถจตุรมุข วัดภูมินทร์
 • ชมการทอผ้าที่วราภรณ์ผ้าทอ
สบายๆ
 • ถนนคนเดินข่วงเมือ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5 คน 3,490.-
เดินทาง  6  - 7  คน   3,050.-

เดินทาง  8 - 9  คน

  2,850.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินน่าน - วัดภูมินทร์  
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย 
00.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเซีย หรือ นกแอร์  

00.00  สายการบินแอร์เอเซีย หรือ นกแอร์ บินสู่สนามบินน่าน

00.00  เดินทางถึงสนามบินน่าน ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกนำสัมภาระขึ้นรถพร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว

ตำนานเมืองน่าน
เมืองน่าน มีที่มาของชื่อปรากฏในตำนานพระอัมภาคว่า นันทสุวรรณนครหรือกาวราชนคร  นัยว่าเป็นแค้วนของกาว อันหมายถึง ชนชาติที่อาศัยอยู่ในแค้วนน่านแต่ดึกดำบรรพ์ และในตำนานเก่าๆ เรียกอีกคำหนึ่งว่า กาวน่าน ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า นันทบุรีหรือนันทบุรีศรีนครน่าน เข้าใจว่าเป็นยุคสมัยที่พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีเฟื่องฟูในล้านนา แต่เนื่องมีหลายพยางค์เรียกยากจึงกลับมาเรียกตามเดิมว่า เมืองน่าน ตลอดจนถึงปัจจุบัน   
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • วัดภูมินทร์   วัดที่สร้างทรงจัตุรมุข ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค
 • วัดมิ่งเมือง   ชมความสวยงามของลวดลายศิลปะปูนปั้นตกแต่งวิหารและพระอุโบสถ
 • วัดพระธาตุช้างค้ำ   วัดหลวงกลางเวียง สร้างเมื่อปี พ.ศ.1949 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน  หรือหอคำ
 • หออัตลักษณ์นครน่าน  แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์
 • วัดบุญยืน  อำเภอเวียงสา สักการะพระประธานปางประทับยืนหนึ่งเดียวในล้านนาสูง 8 ศอก
 • เยี่ยมชมที่ว่าการอำเภอเวียงสา   ชมอนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็นพระบรมราชินีนารถ เสด็จเยือนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501
 • ชมการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์ของเมืองน่านที่ ร้านวราภรณ์ผ้าทอ 
 • แวะชมพระอาทิตย์ตกดิน บริเวณมุมสูงของเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
 • เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ. ศูนย์โอท๊อปน่าน
 • ชมสินค้่พื้นเมืองพร้อมชิมอาหารถิ่นเมืองน่าน ณ. ถนนคนเดินข่วงเมืองน่าน
อาหาร มื้อกลางวัน       อิสระตามอัธยาศัย
มื้อเย็น             อิสระทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดิน
ที่พัก บ้านน่าน  หรือ น่านบูติกโฮเทล  หรือ โรงแรมน่านตรึงใจ
วันที่ 2
หอศิลป์ริมน่าน - วัดหนองบัว - วัดพระธาตุแช่แห้ง - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย       
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ในเมืองและอำเภอปัว จนได้เวลาที่จะเดินทางสู่สนามบินน่าน เพื่อทำการเช็คอิน

00.00  เหินฟ้ากลับสู่สนามบินดอนเมือง 

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • วัดศรีพันต้น  เป็นวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารที่สวยงาม
 • ชมหอศิลป์ริมน่าน  หอแสดงงานศิลปะของเอกชนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ 
 • อำเภอท่าวังผา แวะหมู่บ้านหนองบัว แหล่งทอผ้าพื้นเมืองน่าน ผ้าลายน้ำไหล ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน
 • วัดหนองบัว ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม
 • เดินทางกลับเมืองน่าน ไปทำตุงก้าคิง ตุงมีขนาดเท่าตัวคน ถวายพระเพื่อเป็นศิริมงคล ณ.วัดพระเกิด 
 • เยี่ยมชม โองเจ้าฟองคำ  คุ้มเรือนไม้โบราณที่จัดแสดงวิถีชีวิต เครื่องใช้โบราณและการทอผ้าพื้นเมืองน่าน 
 • นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี  
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    อิสระตามอัธยาศัย
 
​​​​​ราคานี้รวม​​​​​​
 • ค่าที่พักระดับ 4* 1 คืน (พัก 2 คน/ห้อง)
 • ค่ารถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
 • ค่าไกด์ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000.-
 • น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ดอนเมือง - สนามบินน่าน
 • ค่าอาหารกลางวัน - เย็น (ไกด์แนะนำร้านให้ ลูกค้าจ่ายเอง)
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿5,500
ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือสินเธาว์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com