02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 25 มิ.ย. 2019 16:28
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿21,400
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿22,450

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อินเล ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿27,500

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดแมวกระโดด  
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
เยี่ยมชม และขอพร
 •  วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน
 • ขอพรจากเทพทันใจ, นัตโบโบยี 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
 • ชม Floating Garden  
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน  34,900.-
เดินทาง 4 - 5  คน  30,800.-
เดินทาง 6 - 7  คน  28,500.-
เดินทาง 8 คน ขึ้นไป 27,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00:00   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

00.00  เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน ......... เที่ยวบินที่ .........

00.00  เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ มัคคุเทศรอต้อนรับ และนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เจดีย์สุเล 

ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  ชเวดอว์เมียต เจดีย์โบตะทาว  เทพทันใจ หรือ โบโบยี  ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
ชม เจดีย์สุเล ชื่อและความหมายแปลว่าจุลเจดีย์ มหาเจดีย์คิอเจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์แห่งศูนย์รวมจิตใจชาวย่างกุ้ง เจดีย์สุเลตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง ซึ่งถือเป็นหลักวัดระยะทางของประเทศพม่า โดยเริ่มวัดจากเจดีย์สุเลออกไป มีถนนเวียนออกทั้งสี่ทิศ เป็นวงเวียนที่สำคัญที่สุดของย่างกุ้ง  มหาเจดีย์คิอเจดีย์ชเวดากอง และเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า

เจดีย์สุเล ตามตำนานเล่าว่าเมื่อผุสสะและภัีลิกะ สองพี่น้องได้เส้นพระเกศาธาตุมา ก่อนที่จะเลือกที่ตั้งสร้างพระเจดีย์ชเวดากองเพื่อประดิษฐานพระเกษาธาตุ เทวด กษัตริย์ และบุคคลสำคัญได้มาประชุมตรงเจดีย์สุเลโดยวางพระเกษาธาตุไว้ชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐานที่พระธาตุชเวดากอง หลังจากนั้นจึงได้สร้างเจดีสุเลตรงสถานที่ประชุมกันในครั้งนั้น

เดินทางต่อยังวัดพระนอนเจ้าทัตจี  เพื่อนมัสการ พระนอนเจ้าทัตจี หรือพระตาหวาน ที่เรียกว่าพระตาหวานเนื่องจากทางวัดได้ให้ระบายสีองค์พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดง และระบายสีฟ้าที่เปลือกพระเนตร ทำให้มีพระเนตรสวยงาม พระนอนองค์ปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 แทนองค์เดิมที่สร้างโดย เซอร์ โป ทาร์ เมื่อ พ.ศ. 2450 ซึ่งชำรุดเสียหายมาก ประชาชนจึงเรี่ยรายเงินสร้างองค์ใหม่ขึ้นมาแทน

ช่วงบ่าย     
ชม วัดชเวดอว์เมียต หรือวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่เคยอัญเชิญมายังพุทธมณฑล ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545

นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์  มีความสูงประมาณ 40 เมตร สีเหลืองทองอร่ามนี้มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่ๆตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000.- นายมาเฝ้ารักษาไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนุสรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุประดิษฐานไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำพระเกษาธาตุที่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง   ตะทาว แปลว่า 1,000  โบตะทาวก็หมายถึง ทหาร 1,000 นาย

ที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมครั้งละไม่กี่คน และต้องตกตลึงกับความงดงามของฝาผนังห้องซึ่งกรุด้วยทองคำอร่ามระยิบระยับ


สักการะ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เพื่อให้สมปรารถนาอย่างทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว นี้ยังมี นัตโบโบยี ที่ทั้งชาวไทยและชาวพม่าตั้งใจมาใหว้อธิษฐานขิอพรให้สมหวังทันใจ 

นำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน

นัตคืออะไร  นัต Nat คือเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ ชาวพม่านับถือนัตเป็นที่พึ่งทางใจมานานแล้ว สมัยที่พระเจ้าอนิรุทธ์ หรือพระเจ้าอโนรธาทรงนพพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาท พระองค์ได้พยายามให้ประชาชนเลิกนับถือนัต แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายต้องใช้วิธีจัดระเบียนนัต โดยทรงแต่งตั้งให้พระอินทร์เป็นนัตที่ 37 และให้ถือเป็นกษัตริย์แห่งนัต พร้อมทั้งตั้งศาลหลวงขึ้นที่เขาโปปา หรือที่เรียกว่ามหาคีรีนัต

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งมีทั้งผู้คนชาวเมียนมาร์ และชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ สัมผัสความน่าทึ่งใน ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาและความรักที่มีต่อมหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พาท่าน เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์ ชมศิลปะที่ปราณีตงดงามของสถูปที่เรียงราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรูป ชเวดากองเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงตอน เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน เปรียบเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์
อาหาร มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel   4 * Deluxe  Room
วันที่ 2
ย่างกุ้ง - พุกาม - วัดติโลมินโล - วัดอนันดา - วัดชเวสันดอว์ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00 :00   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางสู่พุกาม

00:00   เหินฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่...

00:00    เดินทางถึงพุกาม เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดติโลมินโล วัดอนันดา วัดชเวกุจี

ฃ่วงบ่าย
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดมนูหะ และวัดนันพญา  วัดกุบยางจี  วัดชเวสันดอว์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
พุกามหรือบากัน Bagan 
พื้นที่ราบแห้งแล้งริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี คือราชธานีซึ่งเจริญสูงสุดในประวัติศาสตร์ ดินแดนวิเศษที่ไม่คววรพลาด ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์ที่จะประทับใจอยู่ใความทรงจำตลอดชีวิต

พุกาม ถือเป็นราชธานีแห่งแรกของชาวพม่าและราชธานีที่รุ่งเรืองสุดด้วยเพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นเจดีย์ วิหาร และตัวอาคารที่เชื่อว่ามีมากกว่า 4,000 แห่ง ที่เหลือยังมีอีกหลายส่วนที่จมดินอยู่ อันแสดงถึงเรื่องราวทางพุทธศาสนาได้มาปักหลักอย่างมั่นคงในเมืองพุกาม

ชม วัดติโลมินโล   ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าติโลมินโล หรือพระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พุกาม ครองราชย์ระหว่างพ.ศ. 1755 -1777  เป็นผู้สร้างวิหารแห่งนี้ และคำว่า ติโลมินโล ที่แปลว่า ฉัตรโน้มลงให้ เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อคราวที่พระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้านรปติสิทธู ต้องการแต่งตั้งโอรส 1 ใน 5 ของพระองค์ให้เป็นรัชทายาท ทั้งหมดได้ถูกเชิญให้มายืนเรียงกัน จากนั้นพระร่ชบิดาได้เสี่ยงทายนำเศวตฉัตรมาตั้งแล้วอธิษฐานว่า ถ้าเศวตฉัตรโน้มลงให้ใครผู้นั้นจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่าเศวตฉัตรโน้มเอียงไปที่พระเจ้าติโลมินโล ผู้เป็นโอรสองค์สุดท้อง ต่อมาเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์จึงทรงสร้างวัดแห่งนี้บนสถานที่ทำการเสี่ยงทายเศวตฉัตร

ชม วัดอนันดา  สถานที่ห้ามพลาด ผลงานชิ้นเอกของเมืองพุกาม ซึ่งเป็นสุดยอดในทุกๆด้าน  เจดีย์วิหารอนันท หรือที่เรียกว่าวิหารอนันดา หรืออนันทวิหาร สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1091 ตามพงศาวดารเล่าว่า มีพระสงฆ์ชาวอินเดีย 8 รูปเดินทางมายังพุกามและได้กราบทูลพระเจ้ากยันสิตถาว่า เคยปฎิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำนันทมูลในเทือกเขาหิมาลัย พร้อมทั้งบันดาลนิมิตให้พระองค์เห็นวัดถ้ำแห่งนั้นซึ่งเป็นที่สถิตของเหล่าพระอรหันต์และพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อนั้นพระเจ้ากยันสิตถาก็ทรางปิติสุขยิ่งนัก จึงโปรดเกล้าให้สร้างวิหารอนันทขึ้น ซึ่งงดงามมหัสจรรย์จนพระองค์ถึงกับรับสั่งให้ประหารชีวิตช่างทั้งหมดเพราะเกรงว่าจะมีการสร้างซ้ำ

เดินทางต่อยัง เจดีย์วิหารชเวกูจี  สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอลองสิตถุ กษัตริย์ใจบุญ ทรงสร้างเจดีย์วิหารชเวกูจีขึ้นในปี ค.ศ. 1140 โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือน คำว่าอลองสิตถุหรือสินธู นั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคต พระองค์จึงทรงจารึกไว้ที่นี่ว่า การสร้างเจดีย์ย่อมได้บุญมาก แต่ถ้าหากเลือกผลบุญได้ ข้าจะแผ่ผลบุญให้กับทุกชีวิตข้าไม่ต้องการเกิดเป็นพราหมณ์ เทพเจ้า วีรบุรุษ หรือกษัตริย์ ข้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อช่วยดึงมนุษย์ชาติไปสู่แดนสงบชั่วนิรันดร์

ชเวกูจี แปลว่า ถ้ำทองคำ โดยหันหน้าไปทางทิศเหนือแทนที่จะเป็นทิศตะวันออก ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีช่องประตู หน้าต่างขนาดใหญ่ ทำให้แสงส่องสว่างเข้ามาด้านในได้ดีกว่าสถาปัตยกรรมยุคก่อนหน้านั้น ด้านบนเป็นระเบียงแคบ ถ้ามองตรงไปจะเห็นซุ้มที่อกแบบหลอกตาให้เข้าจว่าเป็นทางตัน แต่ความจริงแล้วสามารถเดินต่อไปอีกด้านหนึ่งได้ แม้จะไม่อลังการเท่าจุดอื่น แต่ก็เป็นจุดชมทะเลเจดีย์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

ช่วงบ่าย    
ชม วัดมนูหะ  พระอึดอัด วัดคับแค้น สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์ มอญผู้เป็นเชลยอยู่ที่พุกาม ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนูหะ ทรงสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความอึดอัดใจที่มีต่อการตกเป็นเชลย โดยการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางไสยยาสน์ให้มีขนาดใหญ่โตอึดอัดคับโบสถ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1059 พร้อมอธิษฐานว่า ชาติหน้าฉันใดขออย่าเป็นผู้แพ้และถูกจองจำอีก

ชม วิหารกู่เป้าจี  กู่ แปลว่า ถ้ำ เป้าหรือเปา แปลว่า รูหรือโพรง จี แปลว่าใหญ่  เป็นวิหารรุ่นแรกๆของพุกามที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นและจิตกรรมฝาผนัง ที่ยูเนสโก้ กล่าวไว้ว่าควรค่าต่อการไปชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของพุกาม

ชม วัดชเวสันดอว์   ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1057 เป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า  ซึ่งพระเจ้าอนิรุจน์ทรงนำมาหลังจากรบชนะเมืองสะเทิม องค์ระฆังตั้งอยู่บนฐานประทักษิณซ้อนลดหลั่นขึ้นไป 5 ชั้น ด้านบนมีสุวรรณฉัตรปรปะดับอยู่ ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชมทะเลเจดีย์
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน       
ภัตตาคาร

มื้อเช้า            
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก พักที่  Floral Breeze Hotel  4 * Superior Room
วันที่ 3  พุกาม - เฮโฮ - อินเล
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินพุกาม  เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ   เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานที่่องเที่ยว นั่งสามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary​​​
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า        
วัดชเวยันเป  SHWE YAN PHE  แปลว่า สมปรารถนา  เป็นวัดที่ศาลาสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง  สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ เมื่อ 115 ปีที่แล้ว จุดน่าสนใจของ วัดชเวยองเป ก็คือ หน้าต่างศาลาวัดทรงรูปไข่  ซึ่งจะมีสามเณรน้อยที่มารอศึกษาพระธรรม นั่งโผล่หน้าออกมาดูนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมวัด 

น่ักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมวัดนี้เพื่อทำบุญอฐิธาน ให้ตนเอง สมปรารถนา ในการดำรงค์ชีวิต ตามชื่อวัด

ถึง เมืองยอง ชเว Nyuang Shwe นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่า เรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น ทุกท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า พร้อมชนกลุ่มต่างๆของรัฐฉาน ซึ่งมีมากถึง 35 ชนเผ่า  และในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ 

ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ

ชม ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด

ผ่าน หมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว 

ช่วงบ่าย   
วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์  ที่คนไทยเรานิยมเรียกกันว่า พระบัวเข็ม  เรื่องตำนาน และประวัติของพระบัวเข็มนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ว่ากันว่าเกิดในสมัยพระเจ้าอลองสิทธู กษัตริย์พุกาม มานานนับหลายร้อยปีที่แล้ว ตัวองค์พระที่ประดิษฐานทั้ง 5 องค์ถูกปิดทองจนกลายเป็นก้อนกลมใหญ่กว่าองค์พระเดิมมาก  ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวพม่าที่แวะมาเยี่ยมเยื่อนเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวย และชนะศัตรูได้

ในแต่ละปีจะมีงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญ เรียกได้ว่าระดับชาติกันเลยทีเดียว จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยจะมีการอันเชิญพระบัวเข็ม 4 องค์ลงขบวนเรือการะเวกแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านรอบๆ ทะเลสาป

ขบวนแห่พระบัวเข็ม  อาจจะเกิดข้อสงสัยที่ว่า มีองค์พระบัวเข็มประดิษฐาน 5 องค์ แต่ทำไมถึงแห่ขบวนเพียง 4 องค์ ก็เป็นเพราะว่าในปี ค.ศ. 1965  ระหว่างการแห่องค์พระนั้น เกิดพายุทำให้ขบวนเรือล่ม พระทั้ง 5 องค์จมลงสู่ทะเลสาบ ผู้ที่ร่วมขบวนแห่ และชาวบ้านร่วมกันช่วยงมหาองค์พระ ซึ่งพบได้เพียง 4 องค์เท่านั้น แต่ปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกลับไปที่วัดพบว่า องค์พระองค์ที่ 5 นั้นได้ประดิษฐาน์อยู่ในวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็ไม่มีการนำองค์พระองค์นี้ขึ้นขบวนแห่อีกเลย นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาหงส์ไว้ตรงจุดที่องค์พระจมน้ำลงไปอีกด้วย

ล่องเรือต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 

เดินทางต่อยัง  Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
Amata Garden Resort (Inle)
ที่พัก พักที่ Amata Garden Resort Inle Lake 4 * Superior Room
วันที่ 4
อินเล - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าจากที่พัก เดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับยังกรุงย่างกุ้ง เมื่อเดินทางถึงไกด์จะนำชมสถานที่ท่องเที่ยว ย่างกุ้งซืตี้ทัวร์

ช่วงบ่าย  
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยว และะช้อบปิ้งที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมาย นำออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่.........

00.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ซิตี้ทัวร์ในย่างกุ้ง
 ยังมีอาคารยุคโคโลเนียลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแห่งที่สวยงามส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งปรับปรุงใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้ อาคารที่อยู่อาศัยเก่าแก่หลายแห่งซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์ทรงแคบสูง ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนียลเช่น

City Hall,Maharbandoola  ในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าครองพม่า อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพร่หลายเข้ามาในพม่า โดยเฉพาะย่างกุ้ง เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษแล้ว สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามน่าชม

China Town ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรียน เยอะไปหมดเลยคะ  หลายท่านมีความรู้สึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพล่าน ทำงานกันขวักไขว้กันจริงๆ ถ้าใครตั้งใจมาซื้อของฝากกลับไทย นอกจากตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชน่าทาวน์ ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปปิ้ง

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานีสวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก ราคาตั๋วรถไฟถูกมากจนตกใจ  หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนั่งรถแบบ circular train นั่งรอบเมืองย่างกุ้งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย ดูเพลินๆ เพราะคนพม่าน่ารักและเป็นกันเอง

ช่วงบ่าย
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือตลาดสก๊อต  เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์ จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พม่าเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ แต่หลังจากพ้นจากอาณานิคมก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่าร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่ ไม้สัก อัญมณี ภาพเขียน เครื่องเงิน เสื้อผ้า โสร่ง ผ้าซิ่น เป็นต้น 

จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภระ
อาหาร มื้อเช้า           
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร
 
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่ารถม้า
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่ม และ ผ้าเย็น
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ค่าภาษีสนามบิน ไทย พม่า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com