02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 17:48

ทัวร์พม่ามัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿12,500

ไฮไลท์ทริป

เดินทางโดยรถยนต์ในการท่องเที่ยว , ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
 •  วัดชเวสันดอว์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง    2 - 3    คน  18,900
เดินทาง    4 - 5    คน  14,900
เดินทาง    6 - 7    คน  13,500
เดินทาง   8 คน   ขึ้นไป 12,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - พุกาม
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 09:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  สายการบินบางกอก แอร์เวย์  เคาน์เตอร์ Roll - F
 • 12:15    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  เที่ยวบินที่ PG 709
 • 13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • เดินทางถึงเมืองพุกาม (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) นำทานอาหารเย็นก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • แวะชมธรรมชาติสองข้างทาง ระหว่างการเดินทางสู่เมืองพุกาม
อาหาร เย็น    ภัตตาคารพร้อม Puppet show
ที่พัก Bagan Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (Deluxe  Room)
วันที่ 2
พุกาม - ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ชมตลาดเช้า - พุกาม ทัวร์
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
05:30    นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ หอคอย
 • สมควรแก่เวลา นำท่านรับประทานอาหารเช้าโรงแรมที่พัก เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพุกาม
 • หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • พุกาม หรือ บากัน (Bagan)  ราชธานีซึ่งเจริญสูงสุดในประวัติศาสตร์ ไม่คววรพลาด ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์
 • เจดีย์ชเวซิกอง  หนึ่งในห้ามหาบูชาสถาน ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าผากและพระทันธาตุของพระพุทธเจ้า
 • วัดติโลมินโล  สร้างโดยพระเจ้าติโลมินโล หรือพระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พุกาม
 • วัดดะมะยานจี้  เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู ผู้เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดา
 • Thatbyinnyu Temple  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองพุกามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของกษัตริย์ Alaungsithu  อยู่ไกล้ๆกับวัดอนันดา วิหาร 
 • วัดอนันดา  สถานที่ห้ามพลาด ผลงานชิ้นเอกของเมืองพุกาม ซึ่งเป็นสุดยอดในทุกๆด้าน 
 • ชมการทำ Lacquer Workshop พร้อมช้อบของที่ระลึก
 • วัดมนูหะ พระอึดอัด วัดคับแค้น สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์ มอญผู้เป็นเชลยอยู่ที่พุกาม
 • วัดกุบยางกี  สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิงทีโดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 
 • วัดชเวสันดอว์  ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1057 เป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bagan Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (Deluxe  Room)
วันที่ 3 
พุกาม - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ (โดยรถ)      
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ , วิหารชเวนันดอร์ , Kuthodaw Pagoda , Mandalay Hill
ข้อมูลท่องเที่ยว  สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระราชวังมัณฑะเลย์  เป็นพระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
 • วิหารชเวนันดอร์ Shwenandaw  เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ามินดง เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในมัณฑะเลย์
 • เจดีย์กุโสดอ Kuthodaw เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ในมั ณ ฑะเลย์พม่าซึ่งมีหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • มัณฑะเลย์ฮิลล์ Mandalay Hill จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Ritz Grand Mandalay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ชมพิธีล้างหน้ามหามุนี - ล่องเรือสู่มิงกุน - เมืองสกายน์ - สะพานไม้อูเบ็ง - สนามบิน 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 04:00   เดินทางชมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี ก่อนกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า
 • หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากที่พัก เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว
 • 16:30    สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
 • 19:15    เหินฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์   เที่ยวบินที่ PG714
 • 21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ช้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
 • เดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือแบบส่วนตัวล่องตามแม่น้ำอิรวดี สู่มิงกุน ชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์มิงกุน สร้างขึ้นโดยดำริของ พระเจ้าปดุง เพื่อสร้างครอบรอยพระพุทธบาท หากสร้างเสร็จจะสูง 150 เมตร
 • ระฆังมิงกุน ระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังสามารถตีให้มีเสียงดังกังวาน มีน้ำหนักถึงเกือบ 90 ตัน
 • เจดีย์สินพยุเม สร้างโดยพระเจ้าพะคยีดอ เมื่อปี ค.ศ. 1816 เพื่ออุทิศแทนความรักแด่สินพยุเม พระชายาที่สิ้นพระชนม์ ได้รับขนานนามว่า ทัชมาฮาลแห่งพม่า
 • พระเถระมิงกุน สยาดอ เป็นพระติปิฏกธร หรือพระผู้จดจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด
 • รอยพระพุทธบาทหินอ่อน  รอยพระพุทธบาทที่สวยงามแปลกตากว่ารอยพระพุทธบาททั่วไป
 • เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
 • แวะชมสำนักแม่ชี Tha Kya Thida Nunnery
 • Sitagu International Buddhist Acedemy  สร้างขึ้นในปี 1994 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
 • จุดชมวิวยอดเขาสกายน์  จุดซึ่งมองเห็นตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
 • ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda 
 • สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผู้สร้างสะพานนี้เมื่อปี ค.ศ. 1851 ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม 
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามรายการที่ระบุ (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿18,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com