02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:26

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿29,950

ไฮไลท์ทริป

ราคาค่าตั๋วเครื่องบินภายใน , แต่ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม
 • วัดพองดออู
 • วัดชเวนันดอ จอง
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
สบายสบายที่
 • สะพานอู่เป็ง
 • พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
 • แหล่งช้อปมัณฑะเลย์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2 - 3     คน 39,500
เดินทาง     4 - 5      คน 34,000
เดินทาง     6 - 7      คน 31,000
เดินทาง   8   คน   ขึ้นไป 29,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • 09:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F  สายการบินบางกอก แอร์เวย์
 • 12:15    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  เที่ยวบินที่ PG 709
 • 13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว  (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด UTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL  ชมวิหารชเวนันดอร์  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก สร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้งสิิ้น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 
 • พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้างสมัยพระเจ้ามินดง โดยให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ใน พ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ
 • ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดใน โลกที่ วัดกุโสดอ  KUTHODAW PAGODA   
 • วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร  
 • มัณฑะเลย์ ฮิลล์  MANDALAY HILL  จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ซึ่งอยู่บน ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้าอันสวยงามทุกยามเย็น
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ - พุกาม
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย        
 • 06:45   ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza  เที่ยวบินที่  K7 211 
 • 08.05   เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม  เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี         
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม ชม วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกนหรือชเวซิโกง เป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ถือเป็นหนึ่งในห้าปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของพม่า 
 • วัดอนันดา ANANDA TEMPLE ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม 
 • วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสร็จ วิ     
 • วัดมนุหา MANUHA TEMPLE ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิม ตั้งอยู่หมู่บ้านยินกบา โดยมีวิหารเป็นประธานของวัด อาคารที่เป็นวิหาร จัดอยู่ในแบบที่เรียกว่า เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองชั้น เหนือชั้นที่สองเป็นชั้นหลังคา เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบพม่า เจดีย์ปัจจุบันบูรณะปิดทองเหลืองอร่าม 
 • วัดกุบยางกี  แปลว่า โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รุ่นแรกๆของพุกาม ที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมอันทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นและจิตกรรมฝาผนัง ที่ยูเนสโกกล่าวไว้ว่า ควรค่าต่อการไปชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของพุกาม
 • นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์  คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุ่นแรก 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก The Floral Breeze Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 3
พุกาม - ยองชเว (อินเล) - ทะเลสาบอินเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-Kyanng
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย       
 • หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินพุกาม เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ
 • 09:35   ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ  โดยสายการบิน Air Bagan  เที่ยวบินที่ K7 248
 • 10:15   เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO  ไกด์นำเดินทางต่อสู่ เมืองยองชเวโดยรถปรับอากาศ
 • 11:00   เดินทางถึงเมืองยองชเว (Nyuang Shwe) พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม  วัด SHWE YAN PHE  นั่งสามล้อพม่า  ทะเลสาบอินเล 
 • หลังชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบทะเลสาบอินเล ชม นมัสการพระบัวเข็ม  ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา  หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองยองเชว 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว       
 • วัด SHWE YAN PHE  ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่
 • นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่า เรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่าและชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว 
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ
 • ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด
 • วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์  ที่คนไทยเรานิยมเรียกกันว่า พระบัวเข็ม  
 • ล่องเรือต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 
 • เดินทางต่อยัง  Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Amata Gardent Resort  หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
อินเลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย         
 • หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์
 • 09:30    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน K7 เที่ยวบินที่ 266
 • 10:05    เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์   
 • เดินทางสู่เมืองสกายน์ แล้วต่อยังเมืองหลวงโบราณเมืองอังวะ ชมวิวบนยอดดอยสกายน์  Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • เมืองมินกุน โดยการล่องเรือทวนน้ำอิรวดี ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์มินกุน ที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาถึง ๙ ปี แต่กยังไม่เสร็จและยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังที่หล่อเตรียมไว้สำหรับพระเจดีย์ มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย
 • เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี       
 • ชมวิวเมืองสกายน์ บน ยอดดอยสกายน์ ที่สามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่สร้างตามไหล่เขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง ซึ่งจุดชมวิวอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน 
 • เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา
 • เจดีย์อูมินทงแส่ Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม
 • เมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ Innwa หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ล่มสลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา และช่วงแรกของอาณาจักรนี้จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของพม่าแต่... ด้วยเหตุแห่งบริเวณที่ตั้งที่ยากต่อการป้องกันภัยจากศัตรูอาจจะเพราะมีแม่น้ำแยกเมืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และมอญรุกรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
มัณฑะเลย์ - ซิตี้ทัวร์ - สนามบิน - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 04:00   เดินทางชมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี ก่อนกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า
 • หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากที่พัก เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว    
 • 16:30    สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน
 • 19:15    เหินฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG714
 • 21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
 • เดินทางสู่ท่าเรือ นั่งเรือแบบส่วนตัวล่องตามแม่น้ำอิรวดี สู่มิงกุน ชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์มิงกุน สร้างขึ้นโดยดำริของ พระเจ้าปดุง เพื่อสร้างครอบรอยพระพุทธบาท หากสร้างเสร็จจะสูง 150 เมตร
 • ระฆังมิงกุน ระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังสามารถตีให้มีเสียงดังกังวาน มีน้ำหนักถึงเกือบ 90 ตัน
 • เจดีย์สินพยุเม สร้างโดยพระเจ้าพะคยีดอ เมื่อปี ค.ศ. 1816 เพื่ออุทิศแทนความรักแด่สินพยุเม พระชายาที่สิ้นพระชนม์ ได้รับขนานนามว่า ทัชมาฮาลแห่งพม่า
 • พระเถระมิงกุน สยาดอ เป็นพระติปิฏกธร หรือพระผู้จดจำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมด
 • รอยพระพุทธบาทหินอ่อน  รอยพระพุทธบาทที่สวยงามแปลกตากว่ารอยพระพุทธบาททั่วไป
 • เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
 • แวะชมสำนักแม้ชี Tha Kya Thida Nunnery
 • Sitagu International Buddhist Acedemy  สร้างขึ้นในปี 1994 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
 • จุดชมวิวยอดเขาสกายน์  จุดซึ่งมองเห็นตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
 • ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda 
 • สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผู้สร้างสะพานนี้เมื่อปี ค.ศ. 1851 ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามรายการที่ระบุ (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ  ภายในประเทศ **ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง**
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวหมายเหตุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿18,500
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿22,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com