02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:43

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿29,950

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • ทะเลเจดีย์ ที่พุกาม
 • วัดพองดออู
 • วัดชเวนันดอ จอง
 • วัดกุโสดอ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • ชมวิวยอดดอยสกายน์  
เยี่ยมชม
 • สะพานอู่เป็ง
 • พระบัวเข็ม -ชมสวนลอยน้ำ
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • แหล่งช้อปมัณฑะเลย์
 • หมู่บ้านผลิตบุหรี่และสวนลอยน้ำ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน 39,500.-
เดินทาง  4 - 5  คน 33,650.-
เดินทาง  6 - 7  คน 31,000.-
เดินทาง  8  คน ขึ้นไป 29,950.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 0,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - มัณฑะเลย์
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00:00    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

00:00    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สะพานไม้อู่เบ็ง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

ช่วงบ๋าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด UTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL  ชมวิหารชเวนันดอร์  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สะพานอูเบ็ง 
เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก  จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรือโรแมนติคเท่าสะพานนี้   อูเบ็ง หรือที่คนพม่าเรียกว่าอูเปง  เป็นชื่อข้าราชการผู้ใหญ่ผู้สร้างสะพานนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ กับเกาะที่ชื่อว่า แต๊ะเตหยัว  ที่อยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน  อูเบ็งสร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้งสิิ้น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 

ช่วงบ่าย  
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง โดยให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ใน พ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ พระราชวังมัณฑะเลย์ มีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 64 เมตร 

ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดใน โลกที่ วัด KUTHODAW PAGODA   วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็นพระธรรมขรรค์ รวมทั้งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น อีกหนึ่งแผ่นสลักประวัติและเรื่องราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้งหมด 730 แผ่น ใช้เวลาในการแกะสลักทั้งสิ้น 8 ปี แต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต โดยแบ่งเป็นพระสูตร 410 แผ่น พระวินัย 111 แผ่น พระอภิธรรม 208 แผ่น

ชมวิหารชเวนันดอร์   ตามประวัติเล่ากันต่อมาว่า วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์  วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องไม้ทั้งหลังช่างได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดต่างๆ เชื่อว่าแต่เดิมคงปิดทองเปลวอร่ามทั้งองค์ ต่อมาทองได้จางหายไปส่วนที่เหลือจะอยู่ด้านในที่ไม่โดนแดดฝน ความสำคัญของวิหารแห่งนี้คือเป็นงานช่างหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้สูญหายหมด 

MANDALAY HILL    จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ซึ่งอยู่บน ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้าอันสวยงามทุกยามเย็น
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ - พุกาม
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า         
06.45 น.   ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza  เที่ยวบินที่  K7 211 

08.05 น.    เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี

ช่วงบ่าย        
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม ชม วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
ชม เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกน หรือชเวซิโกง   เป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ในภาษาพม่า ชเว แปลว่าทอง ซิกอง แปลว่ามัดไว้ รวมกันแล้วแปลว่า ทองที่มัดไว้ พระเจดีย์ชเวซิกองถือเป็นหนึ่งในห้าแหางปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของพม่า 

ชม วัดอนันดา ANANDA TEMPLE ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก

ชม วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสร็จ วิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยวจตุรัส คล้ายวิหารอนันทเจดีย์ มีประตูเข้าออกทั้งสี่ทิศ ทำให้ตัดกันคล้ายไม้กางเขนแบบกรีก อาคารมีชั้นเดียวแต่ทำหลังคาลาดโค้งซ้อนกันหลายชั้น (7 ชั้น) ตรงทางเดินเชื่อมต่อมีร่องรอยการก่ออิฐปิดปากประตูทั้งสี่ทิศไว้ อาจจะทำในสมัยก่อสร้าง หรืออาจทำภายหลัง ส่วนการประดับลวดลายพบเพียงเล็กน้อย น่าจะยังเพิ่งเริ่มต้นงานแต่เลิกทำไปก่อน

ช่วงบ่าย     
ชม วัดมนุหา MANUHA TEMPLE ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิม ตั้งอยู่หมู่บ้านยินกบา โดยมีวิหารเป็นประธานของวัด อาคารที่เป็นวิหาร จัดอยู่ในแบบที่เรียกว่า เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองชั้น เหนือชั้นที่สองเป็นชั้นหลังคา เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบพม่า เจดีย์ปัจจุบันบูรณะปิดทองเหลืองอร่าม 

ชม วัดกุบยางกี   ความหมายแปลว่า โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รุ่นแรกๆของพุกาม ที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมอันทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นและจิตกรรมฝาผนัง ที่ยูเนสโกกล่าวไว้ว่า ควรค่าต่อการไปชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของพุกาม

นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์  คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ  เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุ่นแรก ตั้งอยู่บนฐานสี่ชั้นซ้อนกัน ฐานแต่ละชั้นเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน แต่ละชั้นมีพื้นที่ว่างสำหรับเดินเวียนประทักษิณได้ โดยมีบันใดขึ้นลงได้ทั้งสี่ทิศสี่ด้าน องค์ระฆังปัจจุบันคงบูรณะใหม่มีลักษณะอวบอ้วนไม่มีบัลลังค์ เหนือองค์ระฆังทำเป็นปล้องไฉน เหนือขึ้นไปเป็นปัทมบาท ปลี และฉัตร ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่  ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็นทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร Nanda Restaurant พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ที่พัก The Floral BreeZe Hotel
วันที่ 3
พุกาม - ยองชเว (อินเล) - ทะเลสาบอินเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-Kyanng
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า       
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินพุกาม เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ

09:35  ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮโดยสายการบิน Air Bagan  เที่ยวบินที่ K7 248

10:15   เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO   ไกด์นำเดินทางต่อสู่ เมืองยองชเว
โดยรถปรับอากาศ

11:00    เดินทางถึงเมืองยองชเว (Nyuang Shwe) พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม  วัด SHWE YAN PHE  นั่งสามล้อพม่า  ทะเลสาบอินเล 

ช่วงบ่าย    
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบทะเลสาบอินเล ชม นมัสการพระบัวเข็ม  ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา  หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองยองเชว 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า        
ชม วัด SHWE YAN PHE  ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่

ถึงเมืองยอง ชเว Nyuang Shwe นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่า เรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว 

ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ

ชม ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด

ผ่าน หมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว 

ช่วงบ่าย   
วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์  ที่คนไทยเรานิยมเรียกกันว่า พระบัวเข็ม  เรื่องตำนาน และประวัติของพระบัวเข็มนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ว่ากันว่าเกิดในสมัยพระเจ้าอลองสิทธู กษัตริย์พุกาม มานานนับหลายร้อยปีที่แล้ว ตัวองค์พระที่ประดิษฐานทั้ง 5 องค์ถูกปิดทองจนกลายเป็นก้อนกลมใหญ่กว่าองค์พระเดิมมาก  ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวพม่าที่แวะมาเยี่ยมเยื่อนเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวย และชนะศัตรูได้

ในแต่ละปีจะมีงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญ เรียกได้ว่าระดับชาติกันเลยทีเดียว จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยจะมีการอันเชิญพระบัวเข็ม 4 องค์ลงขบวนเรือการะเวกแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านรอบๆ ทะเลสาป

ขบวนแห่พระบัวเข็ม  อาจจะเกิดข้อสงสัยที่ว่า มีองค์พระบัวเข็มประดิษฐาน 5 องค์ แต่ทำไมถึงแห่ขบวนเพียง 4 องค์ ก็เป็นเพราะว่าในปี ค.ศ. 1965  ระหว่างการแห่องค์พระนั้น เกิดพายุทำให้ขบวนเรือล่ม พระทั้ง 5 องค์จมลงสู่ทะเลสาบ ผู้ที่ร่วมขบวนแห่ และชาวบ้านร่วมกันช่วยงมหาองค์พระ ซึ่งพบได้เพียง 4 องค์เท่านั้น แต่ปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกลับไปที่วัดพบว่า องค์พระองค์ที่ 5 นั้นได้ประดิษฐาน์อยู่ในวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็ไม่มีการนำองค์พระองค์นี้ขึ้นขบวนแห่อีกเลย นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาหงส์ไว้ตรงจุดที่องค์พระจมน้ำลงไปอีกด้วย

ล่องเรือต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 

เดินทางต่อยัง  Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร Cherry Pann Restaurant กลางทะเลสาบ

มื้อเย็น          
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Amata Gardent Resort 
วันที่ 4
อินเลย์ - มัณฑะเลย์ - มิงกุน - สกาย
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า         
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์

09:30  ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน K7 เที่ยวบินที่ 266

10:05  เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ 

ช่วงบ่าย    
เดินทางสู่เมืองสกายน์ แล้วต่อยังเมืองหลวงโบราณเมืองอังวะ ชมวิวบนยอดดอยสกายน์  Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
เดินทางสู่ เมืองมินกุน โดยการล่องเรือทวนน้ำอิรวดี ชมความอลังการของการสร้างเจดีย์ ที่จะสร้างให้ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ใช้เวลาเพียง ๙ ปี พระเจ้าปดุงจึงได้สวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ ความอลังการของศิลปะการสร้างเจดีย์นั้นแฝงด้วยความงดงาม และความหัศจรรย์ของช่างชาวบ้านที่มีการสร้างองค์เจดีย์จำลองไว้ ริมฝั่งน้ำอิรวดี หรือ เอยาวดี นอกจากนี้ยังมีระฆังมินกุนซึ่งเป็นระฆังที่หล่อเตรียมไว้สำหรับพระเจดีย์ มีความใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากระฆังในประเทศรัสเซีย การล่องเรือทวนน้ำอิรวดีท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพม่าที่อาศัยอยู่สองฝั่งน้ำ และบนเรือที่ดูเรียบง่าย และมีเสน่ห์ที่ประทับใจเป็นความทรงจำที่ดี ซึ่งครั้งหนึ่ง ของสองฝั่งเจ้าพระยาเคยเป็นเช่นนั้นมาก่อนครั้งสมัยก่อนรัชกาลที่ ๗ ของ ไทย

ชม เจดีย์พญาเธียรดาน เจดีย์ที่งดงามนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2359 เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที่ตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพันธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดีย์องค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็อนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี

ช่วงบ่าย      
ชมวิวเมืองสกายน์ บน ยอดดอยสกายน์ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นามสอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่ที่เมืองสกายน์หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดีห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกันสุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้ายเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมาดอยสกายน์นั้นเป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขาโดยมีแม่น้ำอิรวดีไหลผ่านเป็นฉากด้านหลัง ซึ่งจุดชมวิวที่ว่านั้นอยู่บนเจดีย์ซุนอูปุยะชิน บนยอดดอยสกายน์

ชม เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี (ค.ศ. 1636)
เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มี ตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมาถึง 10,126,552 ก้อน

ชม Umin Thonse Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม

ชมเมืองหลวงโบราณ เมืองอังวะ (Innwa) หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่ล่มสลายลงก็มีการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นที่เมืองอังวะ ในปี พ.ศ. 1907 โดยพระเจ้าโดมินพญา และช่วงแรกของอาณาจักรนี้จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งศิลปะและวรรณกรรมของพม่าแต่... ด้วยเหตุแห่งบริเวณที่ตั้งที่ยากต่อการป้องกันภัยจากศัตรูอาจจะเพราะมีแม่น้ำแยกเมืองออกเป็น 2 ฝั่งทำให้ถูกไทยใหญ่ และมอญรุกรานจนต้องล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2070
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar 
วันที่ 5
มัณฑะเลย์ - ซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว นมัสการพระมหามัยมุนี

ช่วงบ่าย    
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00   บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ..... เที่ยวบินที่ ......

00.00   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
เช้าตรู่ 04:00 น. นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาตามนัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน ...เดินทางกลับกรุงเทพฯ
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม
 

ราคานี้รวม

 • ค่าที่พัก 4 คืน พักระดับ 4*
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์พูดไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป–กลับ ระหว่างประเทศ 
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿24,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com