02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 23:38

ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿18,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • นมัสการ พระมหามุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดกุโสดอ
 • วัดอนันดา 
 • วัดชเวนันดอว์ 
 • สะพานไม้อูเบ็ง 
สบายสบายกับ
 • การชมวิวเทือกเขามัณฑะเลย์
 • นั่งสามล้อพม่า ไซก้า
 • Floating Garden 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง    2 - 3    คน 21,900
เดินทาง    4 - 5    คน 20,500
เดินทาง    6 - 7    คน 19,500
เดินทาง    8 - 9    คน 18,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ ทัวร์
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • 10:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอก แอร์เวย์
 • 12:15    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  เที่ยวบินที่ PG 709
 • 13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว      
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดชเวนันดอว์  วัดกุโสดอ เทือกเขามัณฑะเลย์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
 • วัดชเวนันดอว์  วิหารของวัดอดีตเคยเป็นพระที่นั่งในพระราชวัง 
 • วัดกุโสดอ  เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้งที่ 5 
 • เทือกเขามัณฑะเลย์  จุดชมเมืองมัณฑะเลย์ และพระอาทิตย์ตกที่สวยแห่งหนึ่งของพม่า
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Shwe Phyu Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ - อินเล ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย     
 • นำท่านสู่ พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี 
 • สมควรแก่เวลา กลับโรงแรม 
 • รับประทานอาหารเช้า นำท่านเช็คเอ้าท์ จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ 
 • 12:10    เหินฟ้าสู่เมืองอินเล
 • 12:40    เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ
 • จากนั้นเดินทางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน   
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล เช่น วัด Shwe Yan Phe Temple  Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว 
 • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
 • นั่งสามล้อพม่า หรือ ภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยองชเว 
 • วัด Shwe Yan Phe Temple  เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณร
 • Floating Garden  หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ 
 • Nga-Phe-Kyanng Monastary  เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Amata Garden Resort, Inle Lake หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
อินเล - มัณฑะเลย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางกลับสู่มัณฑะเลย์
 • 00:00    เหินฟ้าจากสนามบินเฮโฮ สู่ยังมัณฑะเลย์
 • 00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ สถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดกุสินารา สะพานไม้อู่เป็ง  
 • 00:00    สมควรแก่เวลานำเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 19:15    เหินฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 714
 • 21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดกุสินารา  วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง 
 • สะพานอูเบ็ง  สะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร สร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ ในสมัยที่มีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงอังวะมายังอมรปุระ โดยมีไม้ทั้งหมด 1,208 ต้น
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ  ภายในประเทศ **ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง**
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿22,800
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿29,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com