02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:00

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿8,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุมุเตา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   2 - 3   คน 13,500
เดินทาง    4 - 5   คน 11,700
เดินทาง    6 - 7   คน 9,950
เดินทาง    8 - 9   คน 9,350
เดินทาง     10     คน 8,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินทร์แขวน
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:00     คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
 • 07:15     ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง  เที่ยวบินที่ FD 251
 • 08:00     ถึงสนามบินย่างกุ้ง  ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ท่าน ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว 
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
 • แวะนมัสการพระธาตุมุเตา 
 • หลังรับประทานอาหารกลางวัน 
 • นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ภูเขาไจ๊เที่ยว ดินแดนแห่งก้อนหินทอง เวลา
 • 15:00   ถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย นำท่านเปลี่ยนขึ้นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่นขนาดเล็ก และเปลี่ยนนั่งกระเช้า เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพความสวยงามต่างๆ จากมุมสูง  (ไม่รวมค่าเสลี่ยง - หากต้องการ)
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา  สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ พม่า และไทย  ในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของกรุงหงสาวดี
 • พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
 • เชิญท่านไปสักการะพระธาตุอืนทร์แขวน ตามอัธยาศัย 
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาว - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • เดินทางลงจากเขาสู่ด้านล่างคามเส้นทางเดิมเพื่อเดินทางต่อยังสถานที่ท่องเที่ยว   
 • เดินทางสักการะ เจดีย์โบตะทาว เทพทันใจ และ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ก่อนที่จะนำเดินทางสู่สนามบินมิงนานาชาติย่างกุ้ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 17:30    เหินฟ้าจากสนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD254
 • 19:15    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์  
 • สักการะเจดีย์โบตาทาว  สถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และประดิษฐ์ฐานชั่วคราว
 • นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ไหว้อธิษฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 • อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ เป็นการขอพรแบบต้องกระซิบข้างหู
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน ระดับ 3 ดาว (พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿9,850
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com