02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:11

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿8,900

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุมุเตา
 • พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • เทพทันใจ
 • เทพกระซิบ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   2 - 3   คน 13,500.-
เดินทาง   4 - 5   คน 11,700.-
เดินทาง   6 - 7   คน 9,950.-
เดินทาง   8 - 9   คน 9,350.-
เดินทาง  10   คน 8,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินทร์แขวน
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า
00.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก......ชั้น ...... ประตู...... เคาน์เตอร์........ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

00.00   ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดอน ย่างกุ้ง โดยสายการบิน..............

00.00    ถึงสนามบินมิงกาลาดอน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธีการศุลกากร  ไกด์ และเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง พร้อมนมัสการพระธาตุมุเตา 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางต่อยังพระธาตุอินทร์แขวน 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา  สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ พม่า และไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 

ช่วงบ่าย
เดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูเขาไจ๊เที่ยว ดินแดนแห่งก้อนหินทอง เวลา 15:00 น. ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก หกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน   เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 

ชื่อและความหมาย  
ชื่อในภาษาไทยเรียก พระธาตุอินทร์แขวน ความหมายมาจากความเชื่อที่ว่า พระอินทร์ นำก้อนหินที่รองรับพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ มาตั้งแขวนไว้ โดยที่ตั้งเป็นหน้าผาที่หมิ่นเหม่

ชื่อในภาษาพม่าเรียก ไจ้ติโย  ตามความหมายแปลว่าเจดีย์ผ้าโพกหัวฤาษี คงจะหมายถึงก้อนหินที่รองรับเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ มีลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวฤาษีแบบพม่า ตามตำนาน

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น เชิญท่านไปสักการะพระธาตุอืนทร์แขวน ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียม เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
อาหาร มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น      
ภัตตาคาร
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่า ระดับเท่ากัน
http://www.yoeyoelayhotel.com/room_service.htm
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี-ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาว - เจดีย์ชเวดากอง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางลงจากเขาสู่ด้านล่างคามเสันทางเดิมเพื่อเดินทางต่อยังสถานที่ท่องเที่ยว เจดีย์

ช่วงบ่าย  
เดินทางสักการะ เจดีย์โบคะทาว เทพทันใจ และมหาเจดีชเวดากอง ก่อนที่จะนำเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...........

00.00   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน

สักการะ พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ

ช่วงบ่าย
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000.   ที่นี่คือสถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000- นายมาเฝ้ารักษาไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนุสรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำพระเกษาธาตุที่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง

ในการเข้าสักการะสิ่งที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมได้ครั้งละไม่กี่คน พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรุด้วยทองคำเหลืองอร่ามระยิบระยับ

ที่เจดีย์โบตะทาวนี้ยังมี นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยตั้งใจมาไหว้อธิษฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว มีศาลนัตอีกองค์หนึ่งซึ่งชาวพม่าเรียกว่า อะมาดอว์เมียะหรือตอนนี้คนไทยรู้จักกันทั่วในนามว่า เทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม พระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาล กว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก
อาหาร มื้อเช้า           
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก โรงแรมจำนวน 1 คืน
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์พม่าพูดไทย
 • น้ำดื่มวันละขวด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ภาษีสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากโปรแกรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com