02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 19:50

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อินเล 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

6 วัน 5 คืน
เริ่ม ฿18,500

ไฮไลท์ทริป

เดินทางโดยรถยนต์ในการท่องเที่ยว , ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วิหารชเวนันดอร์
 • พระบัวเข็มวัดผ่องต่ออู
 • วัดอนันดา 
 • สะพานไม้อู่เบ็ง
 • ทุ่งเจดีย์พุกามยามเช้า
พักผ่อนช้อปสบายๆ
 • ตลาดเช้ามัณฑะเลย์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง / ที่พัก 3 ดาว ราคา / คน
เดินทาง    2 - 3    คน 27,500
เดินทาง    4 - 5    คน 22,500
เดินทาง    6 - 7    คน 19,500
เดินทาง    8 - 9    คน 18,500
พักเดี่ยวเพิ่ม            5,900         
 
จำนวนผู้เดินทาง / ที่พัก 4 ดาว ราคา / คน
เดินทาง    2 - 3    คน 32,900
เดินทาง    4 - 5    คน 27,900
เดินทาง    6 - 7    คน 25,900
เดินทาง    8 - 9    คน 24,900
พักเดี่ยวเพิ่ม            7,900         

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินมัณฑะเลย์ - อินเล
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • 09:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอก แอร์เวย์  
 • 12:15    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  เที่ยวบินที่ PG 709
 • 13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำเดินทางสู่เมืองอินเล ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง
 • ชมธรรมชาติสองข้างทางพร้อมหยุดแวะตามที่ลูกค้าต้องการระหว่างการเดินทางแบบสบายๆ
 • เดินทางถึงอินเลนำทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
อาหาร เย็น   ภัตตาคาร
ที่พัก 81 Central Nyaung Shwe Inle Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Inie หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อินเล นั่งเรือชมทะเลสสาบอินเล - ชมวิถิถีชีวิตชาวอินคา - วัดผ่องต่ออู - Nga Phe Chaung Monastery - ศูนย์ทอผ้า
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • เดินทางสู่ท่าเรือ  เพื่อลงเรือล่องชมสถานที่ท่องเที่ยวในทะเลสาบอินเล
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ล่องเรือแบบส่วนตัว รอบๆบริเวณทะเลสาบอินเล
 • ชุมชนบนน้ำกับการดำรงค์ชีพ การปลูกพืชผัก
 • ชมการทอผ้าและอุตสาหกรรมครัวเรือน
 • ไหว้พระบัวเข็มที่ วัดผ่องต่ออู
 • Nga Phe Chaung Monastery ชมวัตถุโบราณที่นำมาซ่อนอังกฤษไว้สมัยอาณานิคม
 • รับทานอาหารกลางวันบนภัตตาคารลอยน้ำ
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารในทะเลสาบอินเล
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก 81 Central Nyaung Shwe Inle Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Inie หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
อินเล - Kalaw กะลอ - เขา Popa - พุกาม
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่เมืองพุกาม โดยหยุดแวะเที่ยวที่เมือง Kalaw ภูเขาโปปา เมื่อเดินทางถึงพุกามรับประทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หลังอาหารเดินทางสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองพุกามโดยระหว่างทางแวะชม
 • เมืองกะลอ เมือง มีความผสมผสนานผู้คนหลายเชื้อชาติ มีทั้งชาวเขาชาวเนปาล อินเดิย กุนข่า ทหารรับจ้าง ที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้เข้ามารับจ้างใช้แรงงานสร้างถนน ทางรถไฟในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
 • ที่นี่มีพระที่สำคัญเป็นพระที่สร้างมาจากไม้ไผ่ลงแลคเกอร์ปิดทองคำเปลวมีอายุมากกว่า 500 ปีที่วัด Nhee Paya ซึ่งผู้มาเยี่ยมกราบนมัสการจะได้รับยำใบชากับชาร้อนเพื่อนั่งรับประทาน
 • แวะเขาโปปา ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ลาวาภูเขาไฟสร้างตัวเองใหญ่สูงตระหง่านโดดเด่นคำว่าโปปามาจากสันสกฤตแปลว่าดอกจำปา  เนื่องจากในอดีตบริเวณภูเขาลูกนี้มีต้นจำปาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงมีอีกชื่อว่า ภูเขาดอกจำปาและกล่าวว่าอดีตภูเขาไฟแห่งนี้เปรียบเสมือน เขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางแห่งจักรวาล  โบราณาจารย์ก็เชื่อว่าเขาโปปาแห่งนี้....สามารถเชื่อมกับอีกมิติได้ และเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเหล่า นัต หรือที่คนพม่าเรียกว่า มินนัต
 • เดินทางสู่พุกามเพื่อทานอาหารเย็นและเช็คอินที่พัก
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหารระหว่างทาง
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bagan Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Bagan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
พุกาม ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางสู่ การท่องเที่ยว พุกามซิตี้ทัวร์ ชมสถานที่ท่องเที่ยวในพุกาม
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • พุกาม หรือ บากัน (Bagan)  ราชธานีซึ่งเจริญสูงสุดในประวัติศาสตร์ ไม่คววรพลาด ภาพของกลุ่มโบราณสถานและทะเลเจดีย์
 • ตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองพุกามยามเช้า  
 • เจดีย์ชเวซิกอง  หนึ่งในห้ามหาบูชาสถาน ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนหน้าผากและพระทันธาตุของพระพุทธเจ้า
 • วัดติโลมินโล  สร้างโดยพระเจ้าติโลมินโล หรือพระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พุกาม
 • วัดดะมะยานจี้ เป็นวัดขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู ผู้เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดา
 • Thatbyinnyu Temple  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ในเมืองพุกามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 12 ในรัชสมัยของกษัตริย์ Alaungsithu  อยู่ไกล้ๆกับวัดอนันดา วิหาร 
 • วัดอนันดา  สถานที่ห้ามพลาด ผลงานชิ้นเอกของเมืองพุกาม ซึ่งเป็นสุดยอดในทุกๆด้าน 
 • ชมการทำ Lacquer Workshop พร้อมช้อบของที่ระลึก
 • วัดมนูหะ  พระอึดอัด วัดคับแค้น สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์ มอญผู้เป็นเชลยอยู่ที่พุกาม
 • วัดกุบยางกี  สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิงทีโดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 
 • วัดชเวสันดอว์  ชเวสันดอร์หมายถึง เส้นพระเกษาทองคำ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1057 เป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า
 • หมู่บ้านมินกาบา  ชุมชนหัตถกรรม และทำเครื่องเขิน ของพุกาม
  ชมวิธีการทำเครื่องเขิน ทุกขั้นตอนการผลิต สินค้าเครื่องเขินมีของที่นี่ มีหลายลักษณะรูปร่าง เช่น ขันน้ำ ถาด พาน ตลับ กระปุก กล่องบุหรี่
 • วิหารสุลามณี  โดยคำว่าสุลามาจาก สุเล แปลว่าจุลหรือเล็ก ส่วนมณีคือแก้ว รวมแล้วแปลว่า แก้วดวงเล็ก สร้างโดยพระเจ้านรปติสิทธู เมื่อพ.ศ 1706 มีแห่งนี้
 • วิหารธรรมยางยี  แปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่  เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bagan Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Amata Garden Bagan หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชว่งมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - เจดีย์ Kuthodaw - มัณฑะเลย์ฮิลล์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • หลังอาหารเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาประมาณ 3.5 - 4 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวใหเมืองมัณฑะเลย์ เช่น พระราชวังมัณฑะเลย์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระราชวังมัณฑะเลย์  เป็นพระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
 • วิหารชเวนันดอร์  Shwenandaw  เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่สมัยพระเจ้ามินดง เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในมัณฑะเลย์
 • เจดีย์กุโสดอ  Kuthodaw เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ในมั ณ ฑะเลย์พม่าซึ่งมีหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • มัณฑะเลย์ฮิลล์ MANDALAY HILL จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ และชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Yi Link Mandalay หรือ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6
พิธีล้างหน้ามหามุนี - ช้อบปิ้ง-  สะพานไม่อู่เบ็ง - สกายฮิลล์ - เจดีย์นมนาง - สนามบิน - สุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าท์จากที่พัก เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวเช่นสะพานไม้อู่เบ็ง เจดีย์นมสาว 
 • หลังอาหาร เดินทางสู่ เขาเมิองสกายน์ ก่อนที่จะได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน
 • 19:15    เหินฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG714
 • 21:40    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
 • ช่วงเช้าสบายๆให้ท่านได้ช้อปตามอัธยาศัย
 • สะพานไม้อูเบ็ง เป็นชื่อของข้าราชการผู้สร้างสะพานนี้เมื่อปี ค.ศ. 1851 ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
 • เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
 • แวะชมสำนักแม้ชี Tha Kya Thida Nunnery
 • Sitagu International Buddhist Acedemy  สร้างขึ้นในปี 1994 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 
 • จุดชมวิวยอดเขาสกายน์  จุดซึ่งมองเห็นตัวเมืองสกายน์แบบ 360 องศา
 • ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda 
 • ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร​​​​​​​
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 5 คืน  (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่ามัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com