02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:32

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿21,400

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปล่ยนแปลงได้
นมัสการ 2 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • เจดีย์ชเวซิกอง
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน 
 • เจดีย์กาบาเอ 
 • พระเจดีย์โบตะตอง
 • วัดอนันดา 
เพื่อความโชคดี ขอพร
 • จากเทพทันใจ
 •  เทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน 27,300.-
เดินทาง  4 - 5  คน  23,900.-
เดินทาง  6 - 7  คน  22,300.-
เดินทาง  8 - 9  คน 21,400.-
พักเดี่ยวเพิ่ม              6,900.-           

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง– พระเขี้ยวแก้ว – เจ๊าทัตจี – เจดีย์ชเวดากอง
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00.00   คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน........ ลูกค้าเช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระด้วยตนเอง

00.00   เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน .......เที่ยวบินที่ .......

00.00  เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ไกด์รอต้อนรับ และนำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระนอนเจ้าทัตจี

ช่วงบ่าย
เดินทางไหว้พระ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี  เทพทันใจ หรือ โบโบยี  ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
เดินทางไปนมัสการ พระนอนเจ้าทัตจี หรือพระตาหวาน ที่เรียกว่าพระตาหวานเนื่องจากทางวัดได้ให้ระบายสีองค์พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดง และระบายสีฟ้าที่เปลือกพระเนตร ทำให้มีพระเนตรสวยงาม พระนอนองค์ปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 แทนองค์เดิมที่สร้างโดย เซอร์ โป ทาร์ เมื่อ พ.ศ. 2450 ซึ่งชำรุดเสียหายมาก ประชาชนจึงเรี่ยรายเงินสร้างองค์ใหม่ขึ้นมาแทน

ช่วงบ่าย     
ชม วัดชเวดอว์เมียต หรือวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่เคยอัญเชิญมายังพุทธมณฑล ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545

นมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์  มีความสูงประมาณ 40 เมตร สีเหลืองทองอร่ามนี้มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่ๆตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000.- นายมาเฝ้ารักษาไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนุสรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุประดิษฐานไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำพระเกษาธาตุที่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง   ตะทาว แปลว่า 1,000  โบตะทาวก็หมายถึง ทหาร 1,000 นาย

ที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมครั้งละไม่กี่คน และต้องตกตลึงกับความงดงามของฝาผนังห้องซึ่งกรุด้วยทองคำอร่ามระยิบระยับ

สักการะ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เพื่อให้สมปรารถนาอย่างทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาว นี้ยังมี นัตโบโบยี ที่ทั้งชาวไทยและชาวพม่าตั้งใจมาใหว้อธิษฐานขิอพรให้สมหวังทันใจ 

นำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน

นัตคืออะไร  นัต Nat คือเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ ชาวพม่านับถือนัตเป็นที่พึ่งทางใจมานานแล้ว สมัยที่พระเจ้าอนิรุทธ์ หรือพระเจ้าอโนรธาทรงนพพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาท พระองค์ได้พยายามให้ประชาชนเลิกนับถือนัต แต่ก็ไม่สำเร็จ สุดท้ายต้องใช้วิธีจัดระเบียนนัต โดยทรงแต่งตั้งให้พระอินทร์เป็นนัตที่ 37 และให้ถือเป็นกษัตริย์แห่งนัต พร้อมทั้งตั้งศาลหลวงขึ้นที่เขาโปปา หรือที่เรียกว่ามหาคีรีนัต

นมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งมีทั้งผู้คนชาวเมียนมาร์ และชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะยิ่งในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ สัมผัสความน่าทึ่งใน ความเชื่อ ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาและความรักที่มีต่อมหาเจดีย์ชเวดากองของชาวเมียนมาร์พาท่าน เดินชมความสวยงามบนลานวัดโดยรอบมหาเจดีย์ ชมศิลปะที่ปราณีตงดงามของสถูปที่เรียงราย ระฆังเก่าแก่ และพระพุทธรูป ชเวดากองเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในช่วงตอน เย็นถึงค่ำ พระมหาเจดีย์สีทองสว่างไสวท่ามกลางความมืดยามค่ำคืน เปรียบเสมือนเป็นความหวัง และจิตวิญญาณของชาวเมียนมาร์
อาหาร มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel 4* Deluxe Room 
วันที่ 2
ย่างกุ้ง - พุกาม ( Morning Flight )
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00 :00   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกะลาดง เพื่อเดินทางสู่สนามบินพุกาม

00:00   เหินฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่...

00:00    เดินทางถึงพุกาม เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดติโลมินโล วัดอนันดา วัดชเวกุจี

ฃ่วงบ่าย
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น วัดมนูหะ และวัดนันพญา  วัดกุบยางจี  วัดชเวสันดอว์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
เมืองพุกาม  
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ปฐมบทแห่งชนชาวพม่า อารยะธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งนึงในคาบสมุทรอินโดจีนที่ เมืองพุกามดินแดนแห่ง 4,000 เจดีย์ วันนี้นำท่านสำรวจโบราณสถานที่น่าตื่นตาแห่งหนึ่งของเอเชีย เยี่ยมชม และนมัสการศาสนสถานที่มีความสำคัญต่าง ๆ ของพุกามพร้อมเล่าถึงประวัติ และความสำคัญที่น่าสนใจของ แต่ละสถานที่หนึ่งในห้าบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์ เจดีย์ชเวสิกองสร้างโดยพระเจ้าอโนรธา และภายหลังแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าจันสิตธาในคริสต์ศตวรรษที 11

ชม วัดติโลมินโล   แปลว่า เศวตฉัตรโน้มลง แต่บางตำนานกล่าวว่ามาจากคำว่า ติโลกมังคละ หมายถึงอวยชัยให้พรทั้งสามโลก ตามตำนานเล่าว่า พระเจ้าติโลมินโล หรือพระเจ้าเขยะเถนขะนะดวงมยา เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 8 ในราชวงค์พุกาม ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 1754 - 1777 เป็นผู้สร้างวิหารแห่งนี้ และอธิบายคำว่า ติโลมินโล ที่แปลว่า ฉัตรโน้มลงให้ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระราชบิดาของพระองค์คือ พระเจ้านรปติสิทธู ต้องการแต่งตั้งโอรสหนึ่งในห้าของพระองค์เป็นรัชทายาท ทั้งหมดถูกอัญเชิญมายืนเรียงกัน จากนั้นพระราชบิดาได้เสี่ยงทายนำเศวตฉัตรมาตั้งแล้วอธิษฐานว่า ถ้าเศวตฉัตรโน้มลงให้ใครผู้นั้นจะได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาท ผลการเสี่ยงทายปรากฏว่าเศวตฉัตร โน้มเอียวไปที่พระเจ้าติโลมินโล ผู้เป็นโอรสองค์สุดท้อง พระองค์จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท และได้รับพระนามใหม่ว่า ติโลมินโล ต่อมาเมื่อได้ขึ้นครองราชย์ จึงทรงสร้างวัดแห่งนี้บนสถานที่ทำการเสี่ยงทายเศวตฉัตร 

ชม วัดอนันดา  สถานที่ห้ามพลาดเพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์พุกาม เจดีย์วิหารอนันท หรือที่เรียกกันว่าวิหารอนันดา สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1091 ตามพงศาวดารเล่าว่า มีพระสงฆ์ชาวอินเดีย 8 รูปเินทางมายังพุกามและได้กราบทูลพระเจ้ากยันสิตถาว่า เคยปฎิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำ ถ้ำนันทมูล ในเทือกเขาหิมาลัย  พร้อมทั้งบันดาลนิมิตให้พระองค์เห็นวัดถ้ำแห่งนั้นซึ่งเป็นที่สถิตขอเหล่าพระอรหันต์และพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อนั้นพระเจ้ากยันสิตถาก็ทรงปิติสุจขยิ่งนัก จึงโปรดเกล้า ให้สร้างเจดีย์วิหารอนันทขึ้น ซึ่งงดงามมหัสจรรย์จนพระองค์ถึงรับสั่งให้ประหารชีวิตช่างฝีมือทั้งหมด เพราะเกรงว่าจะมีการสร้างซ้ำ

ช่วงบ่าย    
ชม วัดมนูหะ และวัดนันพญา วัดที่สร้างแบบศิลปะมอญ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์ มอญผู้เป็นเชลยอยู่ที่พุกาม ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนู หะทรงสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความอึดอัดใจที่มีต่อการตกเป็นเชลย

ชม เจดีย์กู่เป้าจี  หรือวิหารกุพโยกคยี แปลว่าถ้ำใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. ที่ 13 โดยคาดว่าจพะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากวิหารมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ประกอบด้วยลายปูนปั้นที่สวยงามด้านนอก ส่นด้านในมีจิตกรรมใฝาผนังงดงามแสดงเรื่องชาดกครบทุกเรื่อง และการวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco) ที่สวยงามที่สุดในพุกาม...

แวะชมงานฝีมือ และอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองพุกาม ชมทักษะที่น่าทึ่งของช่างที่สืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นท่านสามารถซื้อของฝาก และของที่ระลึกขึ้นชื่อจากเมืองพุกามได้ที่นี่

ชม เจดีย์ชเวสันดอว์  คำว่าชเวสันดอว์ หมายถึงเส้นพระเกษาทองคำ ประวัติกล่าวว่าพระเจ้าอนิรุทธ์เป็นผู้สร้างเมื่อคราวที่ได้เส้นพระเกษาธาตุ ของพระพุทธเจ้ามาจากเมืองหงสาวดี เนื่องจากได่ส่งกำลังทหารไปช่วยป้องกันทัพจากเมืองเขมรไมม่ให้มาตีหงสาวดี เมื่อได้ชัยชนะพระเจ้าแผ่นดินหงสาวดี จึงถวายเส้นพระเกษาธาตุและพระราชธิดาให้  พระเจ้าอนิรุทธ์จึงทรงสร้างเจดีย์ชเวสันดอว์ เจดีย์ทรงระฆังสมัยพุกามรุ่นแรก สำหรับประดิษฐานพระเกษาธาตุ 
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
       
ภัตตาคาร

มื้อเช้า            
ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Floral Breeze Hotel 4 * Superior Room
วันที่ 3
พุกาม - ย่างกุ้ง - บินภายในช่วงเย็น
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่สถานี่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม เช่น เที่ยวชมหมู่บ้านมินนาดู  ชมเจดีย์โลกันันทะ  เจดีย์เปตเลคตะวันตก และตะวันออก

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อในเมืองพุกาม เช่นโรงงานแกะสลัก วิหารสุลามณี  วิหารธรรมยางยี ก่อนที่ช่วงเย็นเมื่อเวลาสมควรนำเดินทางสู่สนามบินพุกาม เพื่อบินกลับยังย่างกุ้ง

00:00   เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่..  

00:00    เดินทางถึงย่างกุ้ง  เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนจะรับประทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
นำท่านชมตลาดเช้า เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวเมืองพุกามยามเช้า  หลังจากนั้นเดินทางยังหมู่บ้าน Minnanthu Village เพื่อที่จะได้ชมวิถีชาวบ้านในชนบทของพม่าอย่างแท้จริง

ชม เจดีย์โลกะนันทซึ่งแปลว่า โลกที่สันติสุ เป็นเจดีย์ที่พระเจ้าอนืรุทธ์ สร้างเมื่อครั้งพระองค์ได้พระเขี้ยวแก้วมาจากพระเจ้าแผ่นดินของลังการาวตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ในตำนานยังกล่าวอีกว่าเมื่อตอนที่เรือประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจากลังกามาถึงท่าที่ตั้งของวิหารโลกะนันทะปัจจุบัน  พระเจ้าอนิรุทธทรงลุยน้ำที่ลึกถึงคอไปรับพระเขี้ยวแก้วนำเข้ามาที่ฝั่ง ระหว่างที่ทูลพระเขี้ยวแก้วไว้ที่พระเศียรพระองค์ได้อธิษฐานว่า ถ้าทรงมีบุญญาธิการ ขอให้พระเขี้ยวแก้วแตกเพิ่มเป็นหลายองค์ หลังคำอธิษฐานพระเขี้ยวแก้วได้แสดงปาฎิหาริย์ กลายเป็นสี่องค์ องค์หนึ่งนำไปประดิษฐานไว้ที่เจดีย์ชเวซิกอง องค์หนึ่งประดิษฐานที่เจดีโลกะนันทะแห่งนี้  ส่วนี่เหลือไม่มีรายละเอียดกล่าวถึง

ชม เจดีย์เปตเลคตะวันตกและตะวันออก คำว่าเปตเลค แปลว่า ก้อนที่ม้วนกลม เนื่องมาจากเจดีย์ที่เป็นก้อนกลม เพราะการพังทะลายเหลือเป็นรูปลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อ ตามประวัติ เป็นเจดีย์ที่มีวิหารอยู่รอบฐานของเจดีย์ และเป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดหลังหนึ่งของพุกาม สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ที่นี่มมีความสำคัญอย่างมากเพราะพบ แผ่นดินเผาแบบไม่เคลือบ แสดงชาดกเรื่องต่างๆ ซึ่งบางแผ่นมีความสมบูรณ์มากกว่าแผ่นดินเผาที่เคลือบเสียอีก

ช่วงบ่าย     
ชม หมู่บ้านมินกาบา ชุมชนหัตถกรรม และทำเครื่องเขิน ของพุกาม กลุ่มชนเหล่านี้ที่มีการผลิตเครื่องเขิน และใช้เครื่องเขินในชีวิตประจำวันต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงมีพัฒนาการด้านเครื่องเขินมากกว่าประเทศเอเชีย อาคเนย์อื่นๆ อีกทั้งยังมีรูปแบบและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองสูง

นำชมวิธีการทำเครื่องเขินทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นการสานไม้ไผ่ขึ้นรูป ไปจนถึงขั้นตอนการลงรักการนำไปอบใต้ดิน 1 สัปดาห์ จากนั้นเขียนลาย ลงสี ซึ่งจะต้องลงทีละสี แล้วนำไปอบ กว่าจะได้ครบทุกสีต้องอบกันหลายครั้ง ใช้เวลานานมาก … หากเป็นลายที่ประณีตมากๆ ต้องใช้เวลาในการเตรียม การผลิตมากมาย ราคาก็จะสูงตามไปด้วยพม่ารียกเครื่องเขินว่า ซิท สี (thit si) ซึ่งปัจจุบันยังคงผลิตเครื่องเขินตามรูปแบบและวิธีการอย่างโบราณไว้มาก

โยนเถ่ เป็นวิธีการที่นิยมมากที่สุดในการผลิตเครื่องเขินของพม่า คือ วิธีขูดผิวหรือจารให้เป็นลวดลายโดยมีรักดำเป็นพื้นลายที่ขูดออกเป็นร่องตื้นๆ จะถูกถมด้วยยางรักผสมสีต่างๆ เช่น สีชาดออกส้ม หรือ แดง บางครั้งเป็นสีเขียว ซึ่งในการทำแต่ละขั้นตอนนั้นใช้เวลานาน ดังนั้นการที่จะได้เครื่องเขินมาแต่ละชิ้นจึงใช้เวลานานเป็นอย่างมาก

เครื่องเขินชนิดนี้มีโครงสร้างเป็นโครงสานลายขัดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ที่มีการเหลาให้ได้ขนาดเล็ก เรียบบางคล้ายทางมะพร้าวสาน ขัดกับตอกเส้นบางแบนเป็นรูปแฉกรัศมี จากก้นของภาชนะจนได้รูปทรงตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีการดามโครงให้แข็ง 

มีคนเล่าว่า .. มีการใช้เส้นขนของหางม้ามาเป็นส่วนประกอบในการสานขึ้นรูปแทนเส้นตอกจากไม้ไผ่ ทำให้ภาชนะแข็งแรง และสวยงามมากกว่าด้วยค่ะ .. เครื่องเขินที่ทำจากเส้นขนหางม้ามักจะเป็นสิ่งของจำพวกของที่ระลึก นำไปโชว์และชื่นชมความประณีตในเชิงช่างฝีมือ มากกว่าจะนำไปใช้สอยในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยราคามี่ค่อนข้างจะแพงเอาการอยู่

สินค้าเครื่องเขินมีของที่นี่ มีหลายลักษณะรูปร่าง เช่น ขันน้ำ ถาด พาน ตลับ กระปุก กล่องบุหรี่ ขันโตก บังตา หรือแม้แต่โต๊ะ หรือโอ่งน้ำ แตกต่างกันในเรื่องราคา แล้วแต่ความยากง่าย และคุณภาพ

ชม วิหารสุลามณี  โดยคำว่า สุลา มาจาก สุเล แปลว่าจุล หรือเล็ก ส่วนมณี คือแก้ว รวมแล้วแปลว่า แก้วดวงเล็ก  สร้างโดยพระเจ้านรปติสิทธู เมื่อ พ.ศ 1706 มีเรื่องเล่าว่าเมื่อท่านกำลังเสด็จไปไหว้พระเจดีย์ที่บนเขาตูรินตวง ท่านเห็นลำแสงสะท้อนขึ้นมาจากพื้นดินตรงที่ตั้งของวัดจึงให้ทหารค้นมาของลำแสงพบว่ามาจากทับทิม อัญมณีเม็ดเล็กๆพระองค์เห็นเป็นอัศจรรย์ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเทวดาดลใจให้ท่านมองเห็นลำแสงนี้จึงให้สร้างวิหารบนตำแหน่งที่พบทับทิมแห่งนี้

แต่ในทางวิชาการสันนิษฐานว่าชื่อวิหารน่าจะสอดคล้องกับคำว่า จุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่อยู่ยนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่พระอินทร์ได้นเส้นพระเกษาของพระพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ และนำพระเขี้ยวแก้วที่เหลือจากการแบ่ง ซึ่งโทณพราหมณ์ แอบเสียบไว้ที่มวยผม พระอินทร์เหาะมาหยิบแล้วนำขึ้นมาบรรจุไว้ที่จุฬามณีเช่นเดียวกัน

เดินทางต่อชม วิหารธรรมยางยี ซึ่งแปลว่าธรรมอันยิ่งใหญ่  เป็นเจดีย์วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย ตัววิหารมีผังเป็นรูปสีเหลี่ยมจตุรัส คล้ายวิหารอนันทเจดีย์ มีประตูทางเข้าออกทั้งสี่ทิศ ทำให้ตัดกันคล้ายไม้กางเขนแบบกรีก ตัวอาคารมีชั้นเดียวแต่ทำหลังคาโค้งซ้อนกันหลายชั้น ตรงทางเดินที่เชื่อมต่อมีร่องรอยการก่ออิฐปิดปากประตูทั้งสี่ทิศไว้ อาจทำในสมัยก่อสร้างวิหารหรืออาจจะทำภายหลัง สวนการประดับรวกลายพบเพียงเล็กน้อย น่าจะยังเพิ่งเริ่มต้นงานแต่เลิกทำไปก่อน

ได้เวลาสมควร นำเดินทางสู่สนามบินเมืองพุกาม เพื่อเดินทางไปยังกรุงย่างกุ้ง ....เดินทางถึงกรุงย่างกุ้ง เข้าเช็คอินที่พักก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel 4* Deluxe Room 
วันที่ 4
ย่างกุ้ง - ย่างกุ้งซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางสู่ การท่องเที่ยว ย่างกุ้งซิตี้ทัวร์ ชมอาคารเก่าแก่ของกรุงย่างกุ้งสร้างในสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์  หอนาฬิกาอาคารแดง โบสถ์เซนต์แมรี่ ศาลาว่าการกรุงย่างกุ้ง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารใหว้พระที่เจดีย์สุเล  วัดเจ้าต่อจี  ปางชางเผือก ช้อปที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน มิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00.00  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน......... เที่ยวบินที่ .......

00.00   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ซิตี้ทัวร์ในย่างกุ้ง ยังมีอาคารยุคโคโลเนียลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแห่งที่สวยงามส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งปรับปรุงใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้ อาคารที่อยู่อาศัยเก่าแก่หลายแห่งซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์ทรงแคบสูง ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนียลเช่น

City Hall,Maharbandoola  ในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าครองพม่า อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพร่หลายเข้ามาในพม่า โดยเฉพาะย่างกุ้ง เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษแล้ว สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามน่าชม

China Town ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรียน เยอะไปหมดเลยคะ  หลายท่านมีความรู้สึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพล่าน ทำงานกันขวักไขว้กันจริงๆ ถ้าใครตั้งใจมาซื้อของฝากกลับไทย นอกจากตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชน่าทาวน์ ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปปิ้ง

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานีสวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก ราคาตั๋วรถไฟถูกมากจนตกใจ  หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนั่งรถแบบ circular train นั่งรอบเมืองย่างกุ้งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย ดูเพลินๆ เพราะคนพม่าน่ารักและเป็นกันเอง

ช่วงบ่าย
เจดีย์สุเล ตามตำนานเล่าว่าเมื่อผุสสะและภัีลิกะ สองพี่น้องได้เส้นพระเกศาธาตุมา ก่อนที่จะเลือกที่ตั้งสร้างพระเจดีย์ชเวดากองเพื่อประดิษฐานพระเกษาธาตุ เทวด กษัตริย์ และบุคคลสำคัญได้มาประชุมตรงเจดีย์สุเลโดยวางพระเกษาธาตุไว้ชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายไปประดิษฐานที่พระธาตุชเวดากอง หลังจากนั้นจึงได้สร้างเจดีสุเลตรงสถานที่ประชุมกันในครั้งนั้น

เที่ยวชมและจับจ่ายที่ ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งเมียนมาร์ยัง คงอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกในราคาถูก อาทิ งานไม้ งาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลักแป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงินและอื่นๆ อีกมากมาย ตลาดสก๊อตปิด ทำการทุกวันจันทร์
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารในโรงแรม

มื้อกลางวัน
   
ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืนตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่ารถม้าที่พุกาม 
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่ม 
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ค่าภาษีสนามบิน ไทย พม่า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหต: 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทำการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชำระค่ามัดจำตามวันเวลาที่บริษัทฯกำหนดให้ต้องชำระ เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 • กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม
 • เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿22,450
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com