02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 25 มิ.ย. 2019 16:46

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿22,450

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำ
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดชเวนันดอว์
 • วัดกุโสดอ 
 • วัดกุสินารา
 • MANDALAY HILL
เยี่ยมชม
 • วัดซาหลิน วัดไม้สักทอง
 • สะพานอูเบ็ง 
 • Floating Garden
พักผ่อนช้อปสบาย
 • นั่งรถม้าที่อังวะ
 • ล่องเรือตามแม่น้ำอิระวดี
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง 2 - 3 คน 31,400.-
เดินทาง 4 - 5 คน 26,600.-
เดินทาง 6 - 7 คน 24,800.-
เดินทาง 8 - 9 คน 22,450.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - สะพานอูเบ็ง
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00:00    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

00:00    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว 

เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 

ช่วงบ๋าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด UTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL  ชมวิหารชเวนันดอร์  สะพานไม้อู่เบ็ง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย  
ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดใน โลกที่ วัด KUTHODAW PAGODA   วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็นพระธรรมขรรค์ รวมทั้งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น อีกหนึ่งแผ่นสลักประวัติและเรื่องราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้งหมด 730 แผ่น ใช้เวลาในการแกะสลักทั้งสิ้น 8 ปี แต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต โดยแบ่งเป็นพระสูตร 410 แผ่น พระวินัย 111 แผ่น พระอภิธรรม 208 แผ่น

MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง 

ชมวิหารชเวนันดอร์   ตามประวัติเล่ากันต่อมาว่า วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์  วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องไม้ทั้งหลังช่างได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดต่างๆ เชื่อว่าแต่เดิมคงปิดทองเปลวอร่ามทั้งองค์ ต่อมาทองได้จางหายไปส่วนที่เหลือจะอยู่ด้านในที่ไม่โดนแดดฝน ความสำคัญของวิหารแห่งนี้คือเป็นงานช่างหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้สูญหายหมด 
 
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก  จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรือโรแมนติคเท่าสะพานนี้   อูเบ็ง หรือที่คนพม่าเรียกว่าอูเปง  เป็นชื่อข้าราชการผู้ใหญ่ผู้สร้างสะพานนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ กับเกาะที่ชื่อว่า แต๊ะเตหยัว  ที่อยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน  อูเบ็งสร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้งสิิ้น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ 
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร 
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ – อินเล  
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ   เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานที่่องเที่ยว นั่งสามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple

ช่วงบ่าย     
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary​​​
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
นำท่านนั่ง สามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ชม วัด Shwe Yan Phe Temple  ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ในเมืองยองชเว เจ้าฟ้าไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แข่งกันสร้างเจดีย์ เจ้าหญิงชนะเพราะโกง ด้วยการสร้างโครงไม้ใผ่ จากนั้นใช้เสื่อหญ้าคลุมแล้วฉาบด้วยปูนขาว ภายหลังเจ้าฟ้ารู้ว่าถูกหลอกก็กริ้วยิ่งนักเมื่อคิดได้จึงสร้าง เจดีย์หายโกรธ ขึ้นที่วัด ชเวยันเป แห่งนี้ 

วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบนั้น หลายๆคนมาถ่านภาพพระเณรริมหน้าต่าง ทีี่สำคัญในการมาวัดนี้อย่าลืมชมลายฉลุไม้สบัดไหวบนหลังคากุฎิที่งามราวกับมีชีวิต และชมเจดีย์วิหารทางด้านขวา ซึ่งผนังแดงถูกเจาะช่องเป็นแนวเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประดับประดาด้วยภาพลายเส้นของเจดีย์และผู้คน

ช่วงบ่าย  
ชม Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ ที่ปลูกผักมากมายเช่นพริก,ผักกาด,มะเขือเทศในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้

Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
Amata Garden Resort (Inle)
ที่พัก http://www.amatainleresort.com
วันที่ 3
อินเล - อังวะ - มินกุน -สกายน์ - มัณฑะเลย์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางต่อสู่มัณฑะเลย์ พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว นั่งรถม้าชมตาดเมืองอังวะะ  ชมหอคอยเมืองอังวะ วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองสกายน์ อังวะ มินกุน เช่น ชมเจดีย์ กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง  เจดีย์อูมินทงแส่  ชมเจดีย์ชินพิวมิน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า       
เดินทางไปยังเมืองอังวะ นำเที่ยวชมเมืองอังวะอย่างเพลิดเพลิน ด้วยรถม้า ซึ่งอังวะเป็นราชธานีโบราณอีกแห่งหนึ่งของพม่า ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ปัจจุบันมีความสมบูรณ์ที่สุด และใช้เป็นประตูสำหรับทำพิธีสระผมในเทศกาล ติ่นจ่าน (สงกราณต์) ของชาวพม่า 

ชม Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง เพื่อใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นในปี (ค.ศ. 1822) หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี (ค.ศ. 1838) หอแห่งนี้เกิดการเอียงตัว แต่ได้รับการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิมนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ชม Maha Aungmye Bonzan วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดย พระนางเมนุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ จากนั้นชม Barayar Monastery สร้างโดย พระเจ้าบายีดอ ปี (ค.ศ. 1834) ไม้สักที่มีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตูหรือหลังคา ซึ่งอาคารแห่งนี้มีเสาไม้สักรองรับน้ำหนักอยู่ถึง 267 ต้น

สู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงราย อยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกงที่ตั้ง ปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอำนาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ำมิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ำอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา

ช่วงบ่าย      
ชมเจดีย์ กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง
สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี (ค.ศ. 1636) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ แบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีตำนานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน

ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมี พระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม

ขึ้น เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา เพื่อจะได้ทำความรู้จักกับเมืองสกายน์ให้มากขึ้น เพราะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของด้านบน สิ่งที่เห็นได้คือ กลุ่มเจดีย์ต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบ มองเรื่อยไปจนสุด ถึงแม่น้ำอิระวดี แม่น้ำสายหลักของเมืองนี้

สู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น กึ่งบ้านกึ่งแพ เนื่องจากระดับน้ำอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้าน กึ่งแพ คือถ้าน้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ำเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำในชีวิตประจำวัน

ชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดย สำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุนจึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน

ชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามาก แห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน เวลาอันควร 
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน 
ภัตาคาร

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 4
มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางชมสถานนที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี  วัดกุสินารา  Nga-Phe-Kyanng Monastary

ช่วงบ่าย
   
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเฃ็คอิน และโหลดสัมภาระ

00:00  ออกเดินทางสู่สนามบิน... กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...

00:00  ถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติ... โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
เช้าตรู่ นำท่านไป นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้ รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในป่าใต้ต้นสาละ พระพุทธรูปประธานของวัดเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันงดงาม ด้านซ้ายและขวามีรูปปั้นพระสาวก พระฤาษี ยักษ์ และนักบวช ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพาน
อาหาร มื้อเช้า     
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 3 คืน 
 • ค่าเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ   
 • ค่ารถรับส่งเที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ    
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวชม   
 • ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจากวันทื่ 31 ก.ค. 2555 (กรณีราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นราคา)
 • เงินทิปไกด์ และคนขับรถ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿21,400
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com