02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:40

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ มินกุน สกาย อังวะ อินเล 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿22,800

ไฮไลท์ทริป

รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินภายประเทศเรียบร้อยแล้ว , แต่ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปทองคำ
ใหว้พระทำบุญที่
 • เจดีย์เจ้าต่อจี 
 • วัดชเวนันดอว์
 • วัดกุโสดอ 
 • วัดกุสินารา
 • MANDALAY HILL
สบายสบายที่
 • ล่องเรือตามแม่น้ำอิระวดี
 • สะพานอูเบ็ง 
 • นั่งรถม้าที่อังวะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   2 - 3   คน 31,500
เดินทาง   4 - 5   คน 26,500
เดินทาง   6 - 7   คน 24,800
เดินทาง   8 - 9   คน 22,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ ทัวร์
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย  
 • 09:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - F สายการบินบางกอก แอร์เวย์
 • 12:15    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์  เที่ยวบินที่ PG 709
 • 13:40    ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด UTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL  ชมวิหารชเวนันดอร์  สะพานไม้อู่เบ็ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • วัดกุโสดอ KUTHODAW PAGODA  ชมหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • มัณฑะเลย์ ฮิลล์  MANDALAY HILL  จุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ 
 • วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ 
 • สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก  ใช้ไม้สักทั้งสิิ้น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
มัณฑะเลย์ – อินเล  
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ   เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ ไกด์พร้อมนำชมสถานที่่องเที่ยว นั่งสามล้อไซก้าชมเมืองยองชเว ชมวัด Shwe Yan Phe Temple     
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล ชม Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary​​​
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • นั่ง สามล้อพม่า หรือไซก้า Saika ชมเมืองยองชเว Nyuan Shwe
 • วัด Shwe Yan Phe Temple  วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบนั้น 
 • Floating Garden หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ 
 • Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Amata Garden Inie หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
อินเล - อังวะ - มินกุน - สกายน์ - มัณฑะเลย์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ เพื่อเดินทางต่อสู่มัณฑะเลย์ พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว นั่งรถม้าชมตาดเมืองอังวะะ  ชมหอคอยเมืองอังวะ วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองสกายน์ อังวะ มินกุน เช่น ชมเจดีย์ กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง  เจดีย์อูมินทงแส่  ชมเจดีย์ชินพิวมิน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • เมืองอังวะ อดีตราชธานีโบราณอีกแห่งหนึ่งของพม่า 
 • หอคอยเมืองอังวะ Watch Tower Nan Myint 
 • วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน Maha Aungmye Bonzan 
 • เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ 
 • เจดีย์ กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา 
 • เจดีย์อูมินทงแส่ Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda  ภายในมี พระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม
 • เขาสกายน์ จุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา เมืองสกายน์
 • เมืองมิงกุน  ส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น
 • ระฆังมิงกุน ระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน
 • เจดีย์ชินพิวมิน หรือ เมียะเต็งดาน ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามาก 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Shwe Pyi Thar Mandalay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
มัณฑะเลย์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางชมสถานนที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ นมัสการพระมหามัยมุนี  วัดกุสินารา  Nga-Phe-Kyanng Monastary    
 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเฃ็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 19:15   เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG714
 • 21:40   ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
 • วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในป่าใต้ต้นสาละ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าเครื่องบินภายในประเทศ  **ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง**
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า มัณฑะลย์ อินเล 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿18,500
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน พุกาม อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿29,950
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com