02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 8:44

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿24,000

ไฮไลท์ทริป

รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินภายประเทศเรียบร้อยแล้ว , แต่ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
         ประวัติศาสตร์และศิลปที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 ขอความสำเร็จจาก
 • เทพทันใจ, เทพกระซิบ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง    2 - 3   คน  32,500
เดินทาง    4 - 5   คน  28,500
เดินทาง    6 - 7   คน  26,500
เดินทาง     8 - 9   คน 24,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • 05:00   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
 • 07:15   ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง  เที่ยวบินที่ FD 251
 • 08:00   ถึงสนามบินย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง
 • เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน และเปลี่ยนเป็นรถหกล้อ ขึ้นสู่สถานีกระเช้าเพื่อนั่งกระเช้าต่อสู่ยอดเขา เพื่อเดินเท้าสู่พระธาตุ และที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองหงสาวดี BAGO ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร
 • วัดไจ๊คะวาย เป็นวัดใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองหงสาวดี เป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาที่โด่งดังของพม่า จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรียนธรรมะที่นี่กันเป็นจำนวนมาก
 • เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
 • คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใ
 • พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
อาหาร กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น
           ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - ย่างกุ้ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่หงสาวดี พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว      
 • เดินทางจากหงสาวดี เข้าสู่กรุงย่างกุ้ง พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น เจดีย์โบตาทาว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระราชวังบุเรงนอง  ไม่ใช่ของเดิมแต่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ทับตรงที่เคยเป็นพระราชวังเดิม 
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธรูปปางประทับ สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา
 • เจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000.   ที่นี่คือสถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง 
 • นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ไหว้อธิษฐานขอพรใด้สมหวังทันใจ 
 • เทพกระซิบ  นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรือ Best Western Green Hill Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3
ย่างกุ้ง - พุกาม - พุกามซิตี้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย         
 • 06:45   ออกเดินทางสู่พุกามโดยสารการบิน Air Kanbawza  เที่ยวบินที่  K7 211 
 • 08:05   เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม  เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี         
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม ชม วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว     
 • เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกนหรือชเวซิโกง เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
 • วัดอนันดา ANANDA TEMPLE วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม 
 • วิหารธรรมยางยี  DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสร็จ
 • วัดมนุหา  MANUHA TEMPLE  เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองชั้น เป็นทรงระฆังแบบพม่า 
 • วัดกุบยางกี  ความหมายแปลว่าโพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รุ่นแรกๆของพุกาม 
 • เจดีย์ชเวซานดอว์  คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ  เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุ่นแรก ตั้งอยู่บนฐานสี่ชั้นซ้อนกัน ฐานแต่ละชั้นเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน แต่ละชั้นมีพื้นที่ว่างสำหรับเดินเวียนประทักษิณได้ 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Bagan Star Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (Deluxe  Room)
วันที่ 4
พุกาม - มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ซิตี้ทัวร์ 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • 00:00    ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ ......
 • 00:00    เดินทางถึงมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น วิหารชเวนันดอร์  วัดกุโสดอ  MANDALAY HILL
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองมัณฑะเลย์  เราชธานีสุดท้ายของพม่าขณะที่ยังมีสถายันพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศ
 • พระราชวังมัณฑะเลย์  ย้อนรอยอดีตเมืองหลวงสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
 • วิหารชเวนันดอร์  วิหารไม้สีทองคำ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นตำหนักที่ประทับจนสวรรคต 
 • วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
 • มัณฑะเลย์ ฮิลล์ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย    
 • หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนีแล้ว เดินทางกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้าก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองสกายน์ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น วัดอูมิน ธอนเซ วัดซูน อู พอนยาชิน     
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ เพื่อเตรียมตัวเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 19:15   เหินฟ้าจากสนามบินมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG714
 • 21:40   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้า ในเวลาประมาณ 04.00 น.
 • เมืองอมรปุระ AMRAPURA  อดีตราชธานีก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อูเบ็ง  สะพานนี้สร้างขึ้นเมือปี พศ. 2394 เพื่อทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน เชื่อมไปสู่วัดเจ๊าตอคยี 
 • เมืองสกายน์ Sagaing สกายน์จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา มีวัดทั้งหมดเกือบ 600 แห่ง
 • วัดอูมิน ธอนเซ U min Thonze Temple คนไทยเรียกว่าวัดสามสิบถ้ำเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนกลางภูเขาสกายน์ 
 • วัดซูน อู พอนยาชิน Soon U Ponya Shin Temple  วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสกายน์ 
 • Thidagu World Buddhist University ศูนย์ทางศาสนา พุทธสถานที่ประชุมสงฆ์ของโลก  
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 4 คืน  (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ราคาอาจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com