02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 24 มิ.ย. 2017 14:09

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน พุกาม อินเลย์ มัณฑะเลย์  7 วัน 6 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยเครื่องบิน (บินย่างกุ้ง-กลับมัณฑะเลย์)

7 วัน 6 คืน
เริ่ม ฿31,200

ไฮไลท์ทริป

นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • ทะเลสาบอินเล
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
 • ขอพรพระเทพทันใจ, นัตโบยี
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • ตลาดเช้าของชาวอินต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

กำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้า
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
ราคา/คน
เดินทาง 2 - 3 คน ( Saloon ) 34,350.-
เดินทาง 4 - 5 คน ( Hiace ) 33,200.-
เดินทาง 6 - 7 คน ( 10 Strs ) 31,750.-
เดินทาง 8 - 9 คน ( 22 Strs ) 31,200.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,950.-
หมายเหตุ : 
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - อินทร์แขวน
การเดินทาง ช่วงเช้า   
00:00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน... พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

00:00  เหินฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี

ช่วงบ่าย
   
เดินทางสู่คิมปูนแคมป์ /เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย และเดินทางต่อยังพระธาตุอินทร์แขวน 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง) ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา พระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้
นมัสการเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญ และพม่ามาช้านาน

ชมพระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมอ งเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

ช่วงบ่าย ถึงคิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก หกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า

ช่วงค่ำ  
เชิญท่านไปนมัสการ พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel or similar หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
พระธาตุอินร์แขวน –กงสาวดี - ย่างกุ้ง 
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เวลาสมควรเดินทางกลับลงจากเขาสู่เมืองหงสาวดี

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง และชมสถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว เช้าตรู่        
เชิญท่าน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา 

ช่วงเช้า     
ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

นำ สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ พม่าและไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดี 

ชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ ทิศใต้ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ ทิศตะวันออก และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก 

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง

ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี  Kyauk Htat Gyi หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง  

ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี Kyauk Htat Gyi หรือพระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
   
ภัตตาคาร Golden Key Restaurant / Royal Taste Restaurant 

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร Bangkok Kitchen Thai Restaurant
ที่พัก Holy Hotel / UP Town Hotel / Central Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
พระเจดีย์สุเล - เทพทันใจ - ชเวดากอง
การเดินทาง ช่วงเช้า      
05:00  นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินพุกาม

08:05  บินลัดฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9-009

08:35  เดินทางถึงมัณฑะเลย์ 

เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ และอดีตเป็นราชธานี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่่วงเช้า    
ชมพระเจดีย์สุเล Sule Pagada (ถ้าต้องการเข้าชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2 USD/PAX) องค์พระเจดีย์สูง ถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

ชมพระเจดีย์โบตะตอง เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน

สักการะขอพรจาก เทพทันใจ หรือนัตโบโบยี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจากเทพกระซิบ

ช่วงบ่าย     
สักการะพระเขี้ยวแก้ว และพระหินอ่อน หรือ เจ๊าดอจี เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลัก จากหินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า

ชมปางช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก Bogyoke Market ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

กราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า 
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร Western Park Restaurant พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง (ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

มื้อเย็น  
        
ภัตตาคาร Golden Duck Restaurant
ที่พัก Holy Hotel / UP Town Hotel / Central Hotel หรือเทียบเท่า  
วันที่ 4
มัณฑะเลย์ – เฮโฮ
การเดินทาง ช่วงเช้า         
06:45  ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7 211

08:05  เดินทางถึงพุกาม ชมตลาดเช้าเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม

ช่วงบ่าย        
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
ชมเจดีย์ชเวสิกอง SHWEZIGON PAGODA ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า

ชมวัดอนันดา ANANDA TEMPLE ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก

ชมวิหารธรรมยันจี DHAMMAYANGYT ที่ตั้งโดดเด่นยิ่ง ใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง...

ช่วงบ่าย     
ชมวัดมนุหา MANUHA TEMPLE ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ ชมวัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ 

นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวซานดอว์ SHWESANDAW PAGODA ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร Nanda Restaurant พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ที่พัก Su Tine San Royal Palace Hotel / Gracious Bagan Hotel หรือ
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 5
เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล 
การเดินทาง ช่วงเช้า         
09:35  ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7 248 

10:15  เดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่เมืองยองชเว โดยรถปรับอากาศ

ช่วงบ่าย       
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า        
ชมวัดSHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่

ถึงเมืองยอง ชเว Nyuang Shwe นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว 

ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ ชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด

ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว 

ช่วงบ่าย   
นมัสการพระบัวเข็ม
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ชั่วโมง แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า

ล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 

เดินทางไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร Cherry Pann Restaurant กลางทะเลสาบ

มื้อเย็น          
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Amata Inle Resort / Inle garden / Golden Island Cottage หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ 6
อินเล - มัณฑะเลย์ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
09:25  ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7 266

ช่วงบ่าย  
ชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ นำท่าน ชมวัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์และหนังสือกินเนสส์บุ๊กได้บันทึกไว้ว่า หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ช่วงบ่าย    
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์
รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ชมวิหารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สัก ทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้

เดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก 
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน
 
ภัตตาคาร Golden Duck Restaurant / Royal Mandalay Cafe' Rest

มื้อเย็น  
     
ภัตตาคาร Thai Thani Restaurant 
ที่พัก Shwe Phyu Hotel / Yadanabon Hotel or similar หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว   
วันที่ 7
มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางสู่เมืองอมรปุระเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว

ช่วงบ่าย  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบิน 

00:00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ...

00:00  ถึงสนามบิน... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สถานที่ท่องเที่ยว เช้าตรู่         
นมัสการพระมหามัยมุนี
อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่ง ของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดีเมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี

ร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

ช่วงเช้า  
เดินทางสู่เมืองอมรปุระ AMRAPURA เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

ทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันรูป

ชมสะพานไม้อูเบ็ง U-BEN สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี 
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
Tom Yum Koong Restaurant 

[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่ารถกะบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น)
 • ค่าที่พัก ระดับ 3 ดาว
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าล่องเรือที่ทะเลสาบอินเล
 • ค่ารถม้าเมืองพุกาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (Accident medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง/มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com