02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 19 พ.ย. 2017 6:31

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม อินเลย์ มัณฑะเลย์  7 วัน 6 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยเครื่องบิน (บินย่างกุ้ง-กลับมัณฑะเลย์)

7 วัน 6 คืน
เริ่ม ฿31,200

ไฮไลท์ทริป

นมัสการ 5 มหาบูชาสถาน
 • สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • สักการะเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ 
 • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
 • นมัสการพระมหามัยมุนี 
ตื่นตาและใหว้พระที่
 • เจดีย์ชเวซานดอว์
 • พระเจดีย์สุเล Sule Pagada
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
เยี่ยมชม
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • ทะเลสาบอินเล
 • ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
 • ขอพรพระเทพทันใจ, นัตโบยี
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
 • ตลาดเช้าของชาวอินต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทางลูกค้าเป็นผู้กำหนดเอง
 
ราคา/คน
เดินทาง 2 - 3 คน ( Saloon ) 43,500.-
เดินทาง 4 - 5 คน ( Hiace ) 36,000.-
เดินทาง 6 - 7 คน ( 10 Strs ) 32,800.-
เดินทาง 8 - 9 คน ( 22 Strs ) 31,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 8,550.-
หมายเหตุ : 
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - อินทร์แขวน
การเดินทาง ช่วงเช้า   
00:00  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน... พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

00:00  เหินฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง    หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี

 เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที 

ช่วงบ่าย
   
เดินทางสู่คิมปูนแคมป์ /เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย และเดินทางต่อยังพระธาตุอินทร์แขวน 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง) ผ่านชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

ตักบาตร พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา พระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ ทิศใต้ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ ทิศตะวันออก และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ ทิศตะวันตก 

ช่วงบ่าย   
นำชม วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ  kyaikpawlaw พระไฝเลื่อน เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000ปีโดยมีเรื่องเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมาติดอยู่ใกล้ๆวัดจากนั้นชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิดทององค์พระทั้งองค์ต่อมาในตำแหน่งที่หางคิ้วได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้นจะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจุดดำๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่ตำแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี้กันว่า พระไฝเลื่อน

ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก หกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน   เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตรปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลาคำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน 

ชื่อและความหมาย  
ชื่อในภาษาไทยเรียก พระธาตุอินทร์แขวน ความหมายมาจากความเชื่อที่ว่า พระอินทร์ นำก้อนหินที่รองรับพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ มาตั้งแขวนไว้ โดยที่ตั้งเป็นหน้าผาที่หมิ่นเหม่

ชื่อในภาษาพม่าเรียก ไจ้ติโย  ตามความหมายแปลว่าเจดีย์ผ้าโพกหัวฤาษี คงจะหมายถึงก้อนหินที่รองรับเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ มีลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวฤาษีแบบพม่า ตามตำนาน

ช่วงค่ำ  
เชิญท่านไปนมัสการ พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel
วันที่ 2
พระธาตุอินร์แขวน –กงสาวดี - ย่างกุ้ง 
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เวลาสมควรเดินทางกลับลงจากเขาสู่เมืองหงสาวดี พร้อมชม สักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่กลับกรุงย่างกุ้ง และชมสถานที่ท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว เช้าตรู่        
เชิญท่าน นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา 

ช่วงเช้า     
ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี

นำสักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา  ตั้งอยู่กลางใจเมืองหงสาวดี มีกำแพงเมืองล้อมรอบสี่ด้าน เปรียบเสมือนวัดมหาธาตุของเมือง พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุคู่เมืองของหงสาวดีมาตลอด ชาวมอญที่หงสาวดีถือว่าสำคัญกว่าเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง เปรียบเทียบความสูงระหว่าง พระธาตุมุเตา กับพระธาตุชเวดากอง โดยเนินดินที่ตั้งพระธาตุมุเตาต่ำกว่าพระธาตุชเวดากอง แต่ตัวพระเจดีย์พระธาตุมุเตา สูงกว่า


ชื่อเรียกอย่างไทยว่า พระธาตุมุเตา ซึ่งเพี้ยนมาจากภาษามอญ โดยเรียกแบบมอญว่า เมาะเตาว์ เรียกอย่างพม่าว่า ชเวมอดอว์

สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ พม่าและไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดี 

ชม พระราชวังบุเรงนอง  ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมอ งเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือพระนอนยิ้มหวาน ที่วัดพระนอนชเวทัลเยือง เมืองหงสาวดี  เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิเช่น ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง

ชม วัดพระนอนเจ๊าทัตจี  Kyauk Htat Gyi หรือ พระตาหวาน  ตั้งอยู่ที่ย่านตัมเว กรุงย่างกุ้ง เป็นพระที่มีความสวยงาม มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร 

หลังจากนั้นนำท่านไปเที่ยว ชมไชน่าทาวน์ พม่า ซึ่งเป็น Food Street #19 มีอาหารการกินเยอะมาก ประเภท บาบิคิวทุกชนืด ของปิ้ง ย่าง ทั้งซอย  นอกจากนั้นยังมีอาหารทะเลสดๆให้เลือกทนมากมาย ทั้งผลไม้ทุกชนิด สินค้าของฝาก พื้นเมืองพม่าทุกประเภท
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
   
ภัตตาคาร Golden Key Restaurant / Royal Taste Restaurant 

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร Bangkok Kitchen Thai Restaurant
ที่พัก Holy Hotel  / Central Hotel 
วันที่ 3
ย่างกุ้ง - พระเขี้ยวแก้ว - ตลาดโบโจ๊ก - วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก - วัดพระบารมี
การเดินทาง ช่วงเช้า      
นำชมสถานที่ท่องเที่ยวและใหว้พระ  บริเวณโดยรอบกรุงย่างกุ้ง เช่น ชมพระเจดีย์สุเล พระเจดีย์โบตะตอง เทพทันใจหรือนัตโบโบยี  ขอพรจากเทพกระซิบ

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อในกรุงย่างกุ้ง เช่น วัดพระบารมีหรือวัดบารมี  สักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน  ปางช้างเผือก  กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่่วงเช้า    
ชม พระเจดีย์สุเล Sule Pagada  (ถ้าต้องการเข้าชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2 USD/PAX) องค์พระเจดีย์สูง ถึง 157 ฟุตตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

นำชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุ ก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน  พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์

สักการะขอพรจาก เทพทันใจ หรือนัตโบโบยี ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจากเทพกระซิบ

ช่วงบ่าย     
สักการะพระเขี้ยวแก้ว และพระหินอ่อน หรือ เจ๊าดอจี เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลัก จากหินอ่อน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า

ชม ปางช้างเผือก ช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

ช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก Bogyoke Market ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก

นำท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี  เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ  ท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ.ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมี พระประจำวันเกิด ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล

องค์เจดีย์ชเวดากอง   ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของ วิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น

ชม ระฆังใบใหญ่ ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำขึ้นจากแม่น้ำได้ ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไร ก็จะได้ดั่งสมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น
อาหาร มื้อเช้า          
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร Western Park Restaurant พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง (ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป)

มื้อเย็น  
        
ภัตตาคาร Golden Duck Restaurant
ที่พัก Holy Hotel  / Central Hotel  
วันที่ 4
พุกาม (ยองอู) - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - เจดีย์ชเวซานดอว์
การเดินทาง ช่วงเช้า         
06.45 น.   ออกเดินทางสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Kanbawza  เที่ยวบินที่  K7 211 

08.05 น.    เดินทางถึงพุกาม พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมตลาดเช้าเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง  ชมวิหารธรรมยันจี

ช่วงบ่าย        
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพุกาม ชม วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
ชม เจดีย์ชเวสิกอง ชเวซิกน หรือชเวซิโกง   เป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ในภาษาพม่า ชเว แปลว่าทอง ซิกอง แปลว่ามัดไว้ รวมกันแล้วแปลว่า ทองที่มัดไว้ พระเจดีย์ชเวซิกองถือเป็นหนึ่งในห้าแหางปูชนียสถานที่สำคัญสูงสุดของพม่า 

ชม วัดอนันดา ANANDA TEMPLE ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก

ชม วิหารธรรมยางยี DHAMMAYANGYT  ซึ่งตามความหมายแปลว่า ธรรมอันยิ่งใหญ่ เป็นเจดีย์วิหารที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม แต่สร้างไม่เสร็จ วิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยวจตุรัส คล้ายวิหารอนันทเจดีย์ มีประตูเข้าออกทั้งสี่ทิศ ทำให้ตัดกันคล้ายไม้กางเขนแบบกรีก อาคารมีชั้นเดียวแต่ทำหลังคาลาดโค้งซ้อนกันหลายชั้น (7 ชั้น) ตรงทางเดินเชื่อมต่อมีร่องรอยการก่ออิฐปิดปากประตูทั้งสี่ทิศไว้ อาจจะทำในสมัยก่อสร้าง หรืออาจทำภายหลัง ส่วนการประดับลวดลายพบเพียงเล็กน้อย น่าจะยังเพิ่งเริ่มต้นงานแต่เลิกทำไปก่อน

ช่วงบ่าย     
ชม วัดมนุหา MANUHA TEMPLE ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์มอญแห่งเมืองสะเทิม ตั้งอยู่หมู่บ้านยินกบา โดยมีวิหารเป็นประธานของวัด อาคารที่เป็นวิหาร จัดอยู่ในแบบที่เรียกว่า เจดีย์วิหาร ทำเป็นสองชั้น เหนือชั้นที่สองเป็นชั้นหลังคา เจดีย์เป็นทรงระฆังแบบพม่า เจดีย์ปัจจุบันบูรณะปิดทองเหลืองอร่าม 

ชม วัดกุบยางกี   ความหมายแปลว่า โพลงถ้ำขนาดใหญ่ เป็นเจดีย์รุ่นแรกๆของพุกาม ที่มีหลักฐานทางศิลปกรรมอันทรงคุณค่ามาก โดยเฉพาะลวดลายปูนปั้นและจิตกรรมฝาผนัง ที่ยูเนสโกกล่าวไว้ว่า ควรค่าต่อการไปชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของพุกาม

นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์ชเวซานดอว์  คำว่า ชเวซานดอว์ หมายถึงพระเกษาทองคำ  เป็นเจดีย์สมัยพุกามรุ่นแรก ตั้งอยู่บนฐานสี่ชั้นซ้อนกัน ฐานแต่ละชั้นเล็กใหญ่ลดหลั่นกัน แต่ละชั้นมีพื้นที่ว่างสำหรับเดินเวียนประทักษิณได้ โดยมีบันใดขึ้นลงได้ทั้งสี่ทิศสี่ด้าน องค์ระฆังปัจจุบันคงบูรณะใหม่มีลักษณะอวบอ้วนไม่มีบัลลังค์ เหนือองค์ระฆังทำเป็นปล้องไฉน เหนือขึ้นไปเป็นปัทมบาท ปลี และฉัตร ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่  ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็นทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร Nanda Restaurant พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
ที่พัก Su Tine San Royal Palace Hotel / Gracious Bagan Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ยองชเว (อินเล) - ทะเลสาบอินเล - วัดชเวปินตา - สวนลอยน้ำ - สำนักสงฆ์ Nga-Phe-Kyanng
การเดินทาง ช่วงเช้า         
09:35    ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ K7 248 

10.15     เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO   เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล สู่ เมืองยองชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางนำท่านชม วัดSHWE YAN PHE  นำท่านนั่งสามล้อพม่าหรือไซก้าชมเมืองยองชเว 

ช่วงบ่าย       
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า        
ชม วัด SHWE YAN PHE  ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่

ถึงเมืองยอง ชเว Nyuang Shwe นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่า เรียกว่าไซก้า Saika ชมเมืองยอง ชเว Nyuan Shwe ยามเย็น ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว 

ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา ที่อาศัยอยู่รอบๆทะเลสาบ

ชม ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของ จากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึงท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด

ผ่าน หมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว 

ช่วงบ่าย   
วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์  ที่คนไทยเรานิยมเรียกกันว่า พระบัวเข็ม  เรื่องตำนาน และประวัติของพระบัวเข็มนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ว่ากันว่าเกิดในสมัยพระเจ้าอลองสิทธู กษัตริย์พุกาม มานานนับหลายร้อยปีที่แล้ว ตัวองค์พระที่ประดิษฐานทั้ง 5 องค์ถูกปิดทองจนกลายเป็นก้อนกลมใหญ่กว่าองค์พระเดิมมาก  ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวพม่าที่แวะมาเยี่ยมเยื่อนเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวย และชนะศัตรูได้

ในแต่ละปีจะมีงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญ เรียกได้ว่าระดับชาติกันเลยทีเดียว จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยจะมีการอันเชิญพระบัวเข็ม 4 องค์ลงขบวนเรือการะเวกแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านรอบๆ ทะเลสาป

ขบวนแห่พระบัวเข็ม  อาจจะเกิดข้อสงสัยที่ว่า มีองค์พระบัวเข็มประดิษฐาน 5 องค์ แต่ทำไมถึงแห่ขบวนเพียง 4 องค์ ก็เป็นเพราะว่าในปี ค.ศ. 1965  ระหว่างการแห่องค์พระนั้น เกิดพายุทำให้ขบวนเรือล่ม พระทั้ง 5 องค์จมลงสู่ทะเลสาบ ผู้ที่ร่วมขบวนแห่ และชาวบ้านร่วมกันช่วยงมหาองค์พระ ซึ่งพบได้เพียง 4 องค์เท่านั้น แต่ปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกลับไปที่วัดพบว่า องค์พระองค์ที่ 5 นั้นได้ประดิษฐาน์อยู่ในวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็ไม่มีการนำองค์พระองค์นี้ขึ้นขบวนแห่อีกเลย นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาหงส์ไว้ตรงจุดที่องค์พระจมน้ำลงไปอีกด้วย

ล่องเรือต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 

เดินทางต่อยัง  Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร Cherry Pann Restaurant กลางทะเลสาบ

มื้อเย็น          
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Amata Inle Resort / Inle garden / Golden Island Cottage 
วันที่ 6
อินเล - มัณฑะเลย์ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
09.25    ออกเดินทางสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ K7 233

09.55     เดินทางถึงมัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น   วิหารชเวนันดอร์  วัดกุโสดอ  MANDALAY HILL
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เมืองมัณฑะเลย์
 เป็นราชธานีสุดท้ายของพม่าขณะที่ยังมีสถายันพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศอยู่  แต่หลังจากอังกฤษเข้ายึดครองพม่าแล้ว อังกฤษได้ยุบเลิกระบอบกษัตริย์และย้ายเมืองหลวงลงไปอยู่ทางภาคใต้คือที่กรุงย่างกุ้งแทน

ชม พระราชวังมัณฑะเลย์  ย้อนรอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง เมืองหลวงแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้ามินดง ในปีพ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างปีเศษ เป็นพระราชวังที่มีคูน้ำกว้าง 64 เมตร ล้อมรอบทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร การเข้าชมอนุญาติให้เที่ยวชมได้เฉพาะส่วนของหมู่มหามณเฑียร ส่วนอื่นไม่อนุญาติและห้ามถ่ายรูปโดยเด็ดขาด

ช่วงบ่าย
นำท่านชม วิหารชเวนันดอร์  มีความหมายว่า วิหารไม้สีทองคำ สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและ เล่ากันว่าแต่เดิมเป็นพระตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นตำหนักที่ประทับจนสวรรคต เมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้ว พระเจ้าสีป่อได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ ทางวัดได้สร้างประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนบยุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์ ความสำคัญของวิหารแห่งนี้คือ เป็นงานช่างหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้สูญหายไปหมด แม้ในพระราชวังมัณฑะเลย์เองก็ไม่มีเหลืออาคาร เพราะโดนไฟใหม้ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง

เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ นำท่านชม วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์และหนังสือกินเนสส์บุ๊กได้บันทึกไว้ว่า หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก 
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน
 
ภัตตาคาร Golden Duck Restaurant / Royal Mandalay Cafe' Rest

มื้อเย็น  
     
ภัตตาคาร Thai Thani Restaurant 
ที่พัก Shwe Phyu Hotel / Yadanabon Hotel or similar   
วันที่ 7
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - เมืองอมรปุระ - วัดมหากันดายง - สะพานไม้อูเบ็ง - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังจากกราบนมัสการพระมหามัยมุนีแล้ว เดินทางสู่เมืองอมรปุระเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ วัดมหากันดายง  สะพานไม้อูเบ็ง

ช่วงบ่าย  
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็ตอิน และโหลดสัมภาระ

00:00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ...

00:00  ถึงสนามบิน... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สถานที่ท่องเที่ยว เช้าตรู่         
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7นิ้วหุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้วทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำจึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง700บาทต่อมาในปีพ.ศ.2426ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ร่วมทำบุญบูรณะ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

ช่วงเช้า  
เดินทางสู่เมืองอมรปุระ AMRAPURA เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่า ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

ทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันรูป

ชมสะพานไม้อูเบ็ง U-BEN สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี 
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
Tom Yum Koong Restaurant 

[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป
 • ค่ารถกะบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่าเหมาคันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจำทาง จอยร่วมกับคณะอื่น)
 • ค่าที่พัก ระดับ 3 ดาว
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าล่องเรือที่ทะเลสาบอินเล
 • ค่ารถม้าเมืองพุกาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (Personal Accident) วงเงิน 1,000,000.- บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล (Accident medical Expense) วงเงิน 500,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง/มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ
 • ค่าวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าภาษีน้ำมัน ถ้ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com