02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:01
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,900

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน พัก 4 ดาว กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour (บินย่างกุ้ง-กลับย่างกุ้ง)

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿6,550

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ
นมัสการ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง
ตื่นตากับ
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
เยี่ยมชม
 • ขอพรเทพทันใจ 
 • ขอพรเทพกระซิบ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดโบโจ๊ก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา : คน
เดินทาง   2   คน 9,200.-
เดินทาง   4   คน 8,300.-
เดินทาง   6   คน 7,300.-
เดินทาง   8   คน 6,800.-
เดินทาง   10   คน 6,550.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง - สิเรียม - มหาเจดีย์ชเวดากอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
07:00  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

09:15  ออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดอน ย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 703

10:15  ถึงสนามบินมิงกาลาดอน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพม่า และพิธีการศุลกากร  ไกด์ และเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิเรียม
เพื่อสักการะเจดีย์เยเลพญา 

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง พร้อมนมัสการมหาเจดีย์ ชเวดากอง
 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า - ช่วงบ่าย
เมืองสิเรียม  อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที เป็นแหล่งของหารทำนาปลูกข้าวละเมืองทางอึตสาหกรรม อดีตเมืองหลวงของมอญและเมืองหน้าด่านสำคัญปากแม่น้ำอิระวดีเคยเป็นเมืองท่าการค้าปากอ่าวเมาะตะมะตั้งแต่สมัยอาณานิคม อาคารบ้านเรือนก่อสร้างแบบยุโรป

สักการะเจดีย์เยเลพญา  ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ประวัติมีว่า เมื่อพักกว่าปีก่อนได้มีพระพุทธรูปที่งดงามลอยมายังเกาะ ผู้คนเห็นเป็นที่อัศจรรย์จึงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานพร้อมทั้งขนานนามว่า ง้าซัดพญา  เป็นพระพุทธรูปที่แกะมาจากหินอ่อน พระพักตร์ขาว มีรอยยิ้มปิ่มด้วยเมตตา ถอกแยกออกได้ 5 ชิ้น คือ พระพาหา 2 พระเพรา 2 และเศียร 1  ต่อมาราวคริสต์ศตวรรษที่ 3 พระเจ้าซียาสะนาทรวสร้างเจดีย์เยเลพญาขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปโดยทรงตั้งจิตไว้ 3 ข้อ

1. แม้เกาะจะเล็ก แม้มีผู้คนมากมายก็ให้พอรองรับ  2. แม้ฝนจะตกหนัก น้ำก็ไม่ท่วมเกาะ  3. แม้จะอธิษฐานสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนา 

พุทธศาสนิกชนที่มาบูชาเจดีย์สามารถสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้ 3 ข้อ จากนั้นไปใหว้พระสิวลี พระอุปคุต สุดท้ายคือเทพทันใจ ที่มีอายุกว่าพันปี

ได้เวลาสมควรเดินทางกลับยังกรุงย่างกุ้ง เพื่อเข้า  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด กล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซม พระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาล กว่าทองคำที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลก
 
ก่อนที่จะทานอาหารเย็น และเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรือ Best Western Green Hill Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว http://www.vintageluxuryhotel.com/
วันที่ 2
ย่างกุ้งซิตี้ทัวร์ - เจดีย์โบตาทาว - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเช้าทำการเช็คเอ้าจากที่พัก เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง เช่น พระนอนตาหวาน  ชม เจดีย์กาบาเอ  ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจาก เทพทันใจ

ช่วงบ่าย  
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยว และะช้อบปิ้งที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมาย นำออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน ย่างกุ้ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่.........

00.00 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทาง สักการะเจดีย์โบตาทาว  ตะทาว แปลว่า 1,000.   ที่นี่คือสถานที่ตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000- นายมาเฝ้ารักษาไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนุสรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำพระเกษาธาตุที่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง

ในการเข้าสักการะสิ่งที่ห้ามพลาดคือ พระเกษาธาตุแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานไว้ในห้องที่ออกแบบให้เข้าชมได้ครั้งละไม่กี่คน พร้อมชมความงามของผนังห้องซึ่งกรุด้วยทองคำเหลืองอร่ามระยิบระยับ

ที่เจดีย์โบตะทาวนี้ ยังมีนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและชาวไทยตั้งใจมาไหว้อธิษฐานขอพรให้สมหวังทันใจ 
 
ฝั่งตรงข้ามหน้าวัดโบตะทาว มีศาลนัตอีกองค์หนึ่งซึ่งชาวพม่าเรียกว่า อะมาดอว์เมียะหรือตอนนี้คนไทยรู้จักกันทั่วในนามว่าเทพกระซิบ ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ขอพร

ซิตี้ทัวร์ในย่างกุ้ง ยังมีอาคารยุคโคโลเนียลที่สำคัญให้ชมอีกหลายแห่งที่สวยงามส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งปรับปรุงใหม่ และถูกใช้ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมนอกจากนี้ อาคารที่อยู่อาศัยเก่าแก่หลายแห่งซึ่งมีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์ทรงแคบสูง ก็จัดเป็นอาคารในยุคโคโลเนียลเช่น

City Hall,Maharbandoola  ในสมัยที่อังกฤษปกครองพม่าครองพม่า อาคารแบบตะวันตกและสถาปัตยกรรมต่างๆจึงแพร่หลายเข้ามาในพม่า โดยเฉพาะย่างกุ้ง เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศพม่าจะไม่ได้เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษแล้ว สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกยังคงความงดงามน่าชม

China Town ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้เดินย่านนี้มีของกินไปเพียบ ไม่ว่าจะเป็นขนม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ทาร์ตไข่ ทุเรียน เยอะไปหมดเลยคะ  หลายท่านมีความรู้สึกว่า
เหมือนเดินเยาวราช บ้านเรา คนพม่าเชื้อสายจีนก็คล้ายๆคนไทยเชื้อสายจีนในบ้านเรา อาหารการกินก็เยอะ คนพลุกพล่าน ทำงานกันขวักไขว้กันจริงๆ ถ้าใครตั้งใจมาซื้อของฝากกลับไทย นอกจากตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ๊ก อองซาน ย่านไชน่าทาวน์ ก็เป็นทางเลือกนึงในการช็อปปิ้ง

สถานีรถไฟสุดคลาสสิค หน้าสถานีสวยงาม ดูแล้วคล้ายวังมาก ราคาตั๋วรถไฟถูกมากจนตกใจ  หากมีเวลามากพออาจให้ท่านลองนั่งรถแบบ circular train นั่งรอบเมืองย่างกุ้งดูวิถีชีวิตคนพม่าเหมือนได้ย้อนกลับไปซัก 20 ปีของเมืองไทย ดูเพลินๆ เพราะคนพม่าน่ารักและเป็นกันเอง

ช่วงบ่าย
อิสระช้อปปิ้ง ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือตลาดสก๊อต  เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ตั้งอยู่ใกล้กับย่านอินเดียและย่านจีน เดิมชื่อว่าตลาดสก๊อต เพราะสร้างโดยมิสเตอร์เจมส์ จอร์จ สก๊อต เมื่อปี ค.ศ. 1962 สมัยที่พม่าเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ แต่หลังจากพ้นจากอาณานิคมก็เปลี่ยนชื่อเป็น โบโจ๊ก อองซาน โดยนายพลอองซาน ตลาดนี้มีร้านค้าประมาณหนึ่งพันหกร้อยกว่าร้าน มีสินค้ามากมายหลายประเภท ได้แก่ ไม้สัก อัญมณี ภาพเขียน เครื่องเงิน เสื้อผ้า โสร่ง ผ้าซิ่น เป็นต้น 

จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดอน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภระ
อาหาร มื้อเช้า           
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก โรงแรม 4*จำนวน 1 คืน (พัก2คน/ห้อง)
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์พม่าพูดไทย
 • น้ำดื่มวันละขวด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ภาษีสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากโปรแกรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com