02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2024 22:11

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,850

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
ไหว้พระขอพรที่
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
 • พระนอนตาหวาน
 • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ
ช้อปสบายๆ
 • ที่ตลาดโบโจ๊ก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2 - 3    คน 14,500
เดินทาง     4 - 5    คน 12,900
เดินทาง     6 - 7    คน 11,000
เดินทาง     8 - 9    คน 10,400
เดินทาง      10      คน 9,850
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000
ทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารการะเวก (buffet) เพิ่มท่านละ 800

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน
แผนที่
รายการเดินทาง รายการเดินทางเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพโดยรวมว่าไปใหนบ้าง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • 05:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
 • 07:15    ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง  เที่ยวบินที่ FD 251
 • 08:00    ถึงสนามบินย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
 • เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน ถึงคิมปูนแคมป์  เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย นำท่านขึ้นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่นขนาดเล็ก และเปลี่ยนนั่งกระเช้าชมวิวขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนเพื่อให้ท่าน ได้ชมทัศนียภาพความสวยงามต่างๆ จากมุมสูง (ไม่รวมค่าเสลี่ยง - หากต้องการ)
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเทียว
 • พระธาตุอินทร์แขวน  องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
 • เชิญท่านไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน ตามอัธยาศัย
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร 
เย็น          ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่ 2
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระมหาเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางลงจากเขากลับเส้นทางเดิมสู่ เมืองหงสาวดี พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นมัสการพระมหาเจดีย์มุเตา  พระราชวังบุเรงนอง   
 • เดินทางจากหงสาวดีเข้าสู่กรุงย่างกุ้ง พร้อมชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  สักการะพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์  
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา  สถานที่เคารพบูชาของกษัตริย์มอญ พม่า และไทยในอดีตการสร้างคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของกรุงหงสาวดี
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Shawedagon Pagoda พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Vintage Luxury Yacht Hotel หรือ Best Western Green Hill Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3
เจ๊าทัตจี - เจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - สนามบินย่างกุ้ง - สนามบินดอนเมือง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง เช่น พระนอนตาหวาน ชมพระเจดีย์โบตะตอง  ขอพรจาก เทพทันใจ  
 • หลังชมสถานที่ท่องเที่ยว และะช้อบปิ้งที่ตลาดโบโจ๊ก จนได้เวลานัดหมายประมาณ
 • 15:00    นำออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 17:30    เหินฟ้าจากสนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD254
 • 19:15    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 เจดีย์โบดาทาวน์ 
 • มีความสูงประมาณ 40 เมตร สีเหลืองทองอร่ามนี้มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่ๆตปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกษาธาตุ 8 เส้นมาขึ้นฝั่ง และพระเจ้าโอกะลัปทรงส่งทหาร 1,000.- นายมาเฝ้ารักษาไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์โบตะทาวขึ้นเป็นอนุสรณ์ พร้อมแบ่งพระเกษาธาตุประดิษฐานไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนำพระเกษาธาตุที่เหลือไปยังเจดีย์ชเวดากอง   ตะทาว แปลว่า 1,000  โบตะทาวก็หมายถึง ทหาร 1,000 นาย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท้องเที่ยว   
 • เจ๊าทัตจี Kyauk Htat Gyi หรือพระนอนตาหวาน
 • พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ ชเวดากอง 
 • เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ชาวพม่าและไทยให้ความเคารพและนิยมมาขอพร 
 • อะมาดอว์เมียะ หรือ เทพกระซิบ เป็นการขอพรแบบต้องกระซิบข้างหู
 • ตลาดโบโจ๊ก Bogyoke Market ตลาดของฝาก
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น +โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com