02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:32

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตตราจาย่า เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 6 คน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,450

ไฮไลท์ทริป

ตื่นตากับตื่นเต้นกับ
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
 • เสี่ยงโชคในคาสิโน
เยี่ยมชม
 • TWIN TOWER 
 • ชมพระราชวังแห่งชาติ
 • เมืองใหม่ปุตราจาย่า
 • ชมจัตุรัสเมอเดก้า
 • สถานีรถไฟที่เก่าแก่
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ช้อปปิ้งที่ KLCC ใต้ตึกแฝด 
 • ร้านขายสินค่า โอทอบ
 • ร้านช้อคโกเลต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง       ราคา/คน
เดินทาง  6  คน 8,950.-
เดินทาง  8  คน 7,900.-
 เดินทาง  10  คน 7,450.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-
หมายเหตุ.
 ใช้รถตู้คนขับรถจะทำหน้าที่เป็นไกด์ด้วย
 

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ -  กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า 
การเดินทาง ช่วงเช้า
00:00  พร้อมกันที่สนามบินดอนมือง /สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน... เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00  เหินฟ้าสู่สนามกังลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน... เที่ยวบิน...

00:00  เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และพิธีการของศุลกากร ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองกัวลาลัมปอร์

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณรอง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เช่น พระราชวังจัตุรัสเมอเดก้า ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ชมทัศนียภาพสองข้างทาง หลังจากนั้นมุ่งสู่ พระราชวัง จัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ประมาณ 100 เมตร 
 
ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน

สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก ชมรถไฟลอยฟ้ารอบเมือง
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก พักโรงแรมระดับ 4*
วันที่ 2
  กัวลาลัมเปอร์ – ช๊อปปิ้ง – เก็นติ้ง  
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่่ท่องเที่ยว พร้อมสนุกสนานกับการจับจ่ายที่ สินค้าพื้นเมือง Otop โรงงานช็อคโกแลต

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เก้นติ้ง สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าไฟฟ้า
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ก่อนดินทางสู่เก้นติ้ง แวะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และ เที่ยวชมโรงงานช็อคโกแลต

ช่วงบ่าย
มุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (นำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel 4*
อาหาร มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ระดับ 4*
วันที่ 3
  เก็นติ้ง – กรุงเทพ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางลงจากเก้นติ้ง สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ เช่น ร้านขายสินค่า โอทอบ และเมืองใหม่ PUTRA JAYA

ช่วงบ่าย
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00:00  เหินฟ้าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ...

00:00  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อำลา ยอดเขาเก็นติ้ง นำท่านช้อปปิ้ง ร้านช้อคโกเลต ร้านขายสินค่า โอทอบ และเมืองใหม่ (PUTRA JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล

นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของ ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม  

ช่วงบ่าย
ช้อปปิ้งที่ KLCC (ใต้ตึกแฝด) จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
อาหาร มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข) 
ราคานี้รวม
 • ค่าห้องพัก พักห้องละ 2 ท่าน 2 คืน
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับเป็นไกด์ในตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ รวม 7 มื้อ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเอง
 • ค่าบัตรสวนสนุก All Park ท่านละ 600 บาท และโชว์ต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าหนังสือเดินทาง (ต้องพาสปอร์ตเท่านั้นและต้องก่อนหมดอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์มาเลเซ๊ย กัวลาลัมเปอร์ เกนติ้ง คาเมรอน 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 6 คน Premium Tour
เริ่ม ฿0
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com