02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 4 ต.ค. 2023 3:55

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,300

ไฮไลท์ทริป

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านช่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
  เม.ย.  - ก.ย. 2020
เดินทาง        2 คน  13,300
เดินทาง        3 คน  11,000
เดินทาง        4 คน  9,600
เดินทาง  5 - 6  คน  9,000
เดินทาง  7 - 9  คน  8,300
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,600
หมายเหตุ :
ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี -  พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • 07:30   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • 09:25   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เที่ยวบินที่ PG941
 • 11:35   ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รับประทานอาหารกลางวัน
 • เดินทางไปเที่ยวชม น้ำตกตาดกวงสี   พระธาตุพูสี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง
 • ตลาดมืด Night Market เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี       
อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร 
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวันพูมาราม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - บ้านช่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:00   เดินทางจากที่พักร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป พร้อมชมตลาดเช้า 
 • ชม วัดใหม่สุวันพูมาราม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพระราชวังเก่า บ้านช่างไห่ ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป ร่วมกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • วัดใหม่สุวรรณพูมาราม  ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน พระสังฆราชองศ์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ หอพระบางในปัจจุบัน 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม ปัจจุบันมีสินค้าที่โดดเด่น คือ ผ้าทอ
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยู่มากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหารที่ปากอู
เย็น          ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - สนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางไปชม วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
 • เดินทางไปชม บ้านผานม  วัดป่าโพนเพา จนได้เวลานัดหมาย 
 • 17:30    เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG946
 • 19:35    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตา ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • วัดเชียงทอง  วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
 • บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีความชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก
 • วัดป่าโพนเพา  ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ  ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีการแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติที่บานหน้าต่าง  แบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดยฝาผนังแต่ละชั้นประดับภาพที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก  
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถตู้ Toyota Commuter D4D )
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ข้าวเหนียวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿7,600
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿7,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com