02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 11:22

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,000

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 พ.ค. - ก.ย.  2562
เดินทาง 2 คน  12,800.-
เดินทาง 3 คน  11,000.-
เดินทาง 4 คน  9,600.-
เดินทาง  5 - 6  คน  9,000.-
เดินทาง  7 - 9  คน  8,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-
หมายเหตุ : ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี -  พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
การเดินทาง ช่วงเช้า   
07:30  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 3 บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เคาน์เตอร์แถวที่ Row F หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินออกบัตรขึ้นเครื่อง และโหลดกระเป่าสัมภาระ

09:25   เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 941

11:35  เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง พร้อมนำท่านสู่การรับประทานอาหารกลางวัน 

ช่วงบ่าย
เดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกตาดกวงสี   พระธาตุพูสี
 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย  
น้ำตกตาดกวงสี   ตั้งอยู่ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อนหลายแห่ง และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้ จึงได้รับความนิยมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถิ่น

พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยังนิยมขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง         
อาหาร มื้อกลางวัน
ร้านอาหารในหลวงพระบาง

มื้อเย็น
ร้านอาหารในหลวงพระบาง หลังอาหารเย็นเที่ยวชมตลาดมืด จากนั้นกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก Muangthong Hotel 
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวันพูมาราม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - บ้านช่างไห่- ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00 น. เดินทางจากที่พักร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป พร้อมชมตลาดเช้า 

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อเพื่อชม วัดใหม่สุวันพูมาราม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพระราชวังเก่า บ้านช่างไห่ ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง

ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา แต่ที่เป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า   

ชม วัดใหม่สุวรรณพูมาราม  ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน พระสังฆราชองศ์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ.หอพระบางในปัจจุบัน จุดเด่นอยู่ที่พระอุโบสถที่แตกต่างจากวัดอื่นอย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาขนาดใหญ่ที่มีชายคาปกคลุมคลุมทั้ง 4 ด้าน 2 ระดับ ต่อเนืองกัน บนสุดของหลังคาทำเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่ โดยมีหลังคาเล็กๆซ้อนลงมาอีกชั้น ระเบียงด้านหน้ามีอาคารคล้ายศาลาครอบอยู่โดยสร้างให้ชายหลังคาติดกับตัวอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นเป็นภาพปิดทองบริเวณผนังส่วนภายในนั้นตื่นตาด้วยพระพุทธรูปที่ประดับอยู่นับหมื่นองค์

ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต (พิพิธภัณฑ์) อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวง พระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ

ช่วงบ่าย
   

หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน 

ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ   โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  ผีฟ้า  ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  เมื่อศาสนาพุทธเริ่มเข้ามาแพร่หลายในพุทธศตวรรษที่ 13  และได้รับการนับถือกันแพร่หลาย คู่ขนานไปกับความเชื่อดั่งเดิมในเรื่องของการนับถือบูชาผีฟ้า เทวดา จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19  ศาสนาพุทธสู่ยุคเฟื่องฟู   ในสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090 พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย  และประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่องการบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป 

ถ้ำติ่งจึงถูกทิ้งร้าง จนมาในปี 2091  ถูกค้นพบอีกครั้งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา   ในขณะทำการก่อสร้างวัดปากอู ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้าม  กลุ่มแรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยุโรป ชื่อฟรานซิส การ์นิเย่ร์ นักสำรวจชาวฝรั่งเศส จากนั้นมาถ้ำติ่ง แห่งนี้ ก็กลายเป็นพุทธสถาน ที่นักแสวงบุญในพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง และจะทิ้งพระพุทธรูปไว้ในถ้ำ ซึ่งทุกวันนี้มีพระพุทธรูปกว่า 4,000 องค์
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ร้านอาหารที่ปากอู

มื้อเย็น      
ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Muangthong Hotel 
วันที่ 3
วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น บ้านผานม  วัดป่าโพนเพา จนได้เวลานัดหมาย นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อทำการเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

17:30    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 946

19:35    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า 
ชม วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ตั้งสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็นที่ปประดิษฐานของพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม ยังเป็นที่ตั้งของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมทั้ง 4 ด้าน คอชั้นสองยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รูปพญานาคสามเศียร

ชม วัดเชียงทอง   ตั้งอยู่สุดถนนศรีสว่างวงศ์ วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ สิมแบบหลวงพระบางแท้ ที่แม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาที่แอ่นโค้งว้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ย นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรื่องราวในอดีต รวมถึงเรื่องเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง และวิหารพระม่าน

ช่วงบ่าย
บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ   และยังมีผ้าทอรูปแบบต่างๆ จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น หมูบ้านวัฒนธรรม

วัดป่าโพนเพา  ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ  ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีการแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติที่บานหน้าต่าง  แบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดยฝาผนังแต่ละชั้นประดับภาพที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก  ตรงบริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบาง ตั้งแต่สนามบิน ตัวเมือง สะพานเหล็ก แม่น้ำคาน พระธาตุพูสีโดยรอบ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 
 • รถตู้ Toyota Hiace  (นั่งได้คันละ 9 คน)
 • ค่าเรือล่องไปชมถ้ำติ่ง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์พูดไทยนำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว (LNTA)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿8,500
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿11,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com