02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 13 พ.ย. 2019 4:21

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดป่าโพนเพา
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 ส.ค. - ก.ย. 2019
เดินทาง 2 คน  12,800.-
เดินทาง 3 คน  11,000.-
เดินทาง 4 คน  9,600.-
เดินทาง  5 - 6  คน  9,000.-
เดินทาง  7 - 9  คน  8,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
  01 ต.ค. - 23 ธ.ค. 2019
เดินทาง 2 คน  14,000.-
เดินทาง 3 คน  12,200.-
เดินทาง 4 คน  10,800.-
เดินทาง  5 - 6  คน  10,000.-
เดินทาง  7 - 9  คน  9,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,400.-
หมายเหตุ : ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท / ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี -  พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
 • 07:30      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 3 บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เคาน์เตอร์แถวที่ Row F หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินออกบัตรขึ้นเครื่อง และโหลดกระเป่าสัมภาระ
 • 09:25      เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 941
 • 11:35       เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบไกด์ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง พร้อมนำท่านสู่การรับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย
 • เดินทางไปเที่ยวที่น้ำตกตาดกวงสี   พระธาตุพูสี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย  
 • น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อน
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง
 • ตลาดค่ำ Night Market เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี       
อาหาร มื้อกลางวัน    ร้านอาหารในหลวงพระบาง
มื้อเย็น          ร้านอาหารในหลวงพระบาง 
ที่พัก Muangthong Hotel 
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดใหม่สุวันพูมาราม - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - บ้านช่างไห่- ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 05:00     เดินทางจากที่พักร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป พร้อมชมตลาดเช้า 
ช่วงบ่าย
 • เดินทางต่อเพื่อชม วัดใหม่สุวันพูมาราม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพระราชวังเก่า บ้านช่างไห่ ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรูปกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • วัดใหม่สุวรรณพูมาราม  ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน พระสังฆราชองศ์สุดท้ายของลาว และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระบาง ก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ.หอพระบางในปัจจุบัน 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต พิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904  โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย   
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  
อาหาร มื้อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ร้านอาหารที่ปากอู
มื้อเย็น         ร้านอาหารในเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Muangthong Hotel 
วันที่ 3
วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - วัดป่าโพนเพา - ส่งสนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น บ้านผานม  วัดป่าโพนเพา จนได้เวลานัดหมาย นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน  เพื่อทำการเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 17:30     เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 946
 • 19:35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า 
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 •  วัดเชียงทอง   วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก
 • วัดป่าโพนเพา  ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ  ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีการแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติที่บานหน้าต่าง  แบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดยฝาผนังแต่ละชั้นประดับภาพที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก  
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 
 • รถตู้ Toyota Hiace  (นั่งได้คันละ 9 คน)
 • ค่าเรือล่องไปชมถ้ำติ่ง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์พูดไทยนำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว (LNTA)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿8,700
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿11,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com