02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 12:56

แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,800

ไฮไลท์ทริป

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหมากโม หรือ วัดวิชุนราช
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพิพิธภํณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
 เม.ย. - ก.ย. 2020
เดินทาง       2   คน 12,800
เดินทาง       3   คน 10,400
เดินทาง  4 - 5   คน 9,200
เดินทาง   6 - 7   คน 8,300
เดินทาง   8 - 9  คน 7,800
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,400
หมายเหตุ :
ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงบ่าย+บ่าย
 • 13:15   คณะพร้อม ณ สนามบินเชียงใหม่ สายการบินลาวแอร์ไลน์ 
 • 15:15   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เที่ยวบินที่ QV636
 • 16:25   ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมเมืองทอง
 • เดินทางไปนมัสการพระธาตุพูสี  ช้อบปิ้งตลาดมืด 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น สามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางและพระอาทิตย์ตกสวยงามที่สุดในตัวเมือง    
 • ตลาดมีด Night Market บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย
อาหาร เย็น    ร้านอาหาร 
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - น้ำตกตาดกวงสี - บ้านซ่างไห  - ถ้ำติ่ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ตอนเช้าตรู่ พร้อมชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง กลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า จากนั้นลงเรือ ล่องเรือไปตามลำน้ำโขง บ้านซ่างไห่ ถ้ำติ่ง
 • เดินทางไปชม  น้ำตกตาดกวงสี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป ร่วมกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • น้ำตกตาดกวงสี  เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว 
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้าด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง  - เชียงใหม่
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
 • หลังอาหารเช้า เดินทางไปชม พระธาตุหมากโม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ วัดเชียงทอง จนได้เวลานัดหมาย
 • 11:00   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 13:05   เหินฟ้าจากสนามบินหลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV635
 • 14:15   ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตา ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  หรือพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง  วัดที่สวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถตู้ Toyota Commuter D4D )
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ข้าวเหนียวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com