02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:32

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทหินวัดพู ปากซอง ดอนโขง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,300

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี...และค่ารถจากสนามบินไปด่านช่องเม็ก
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 6  คน 8,800
เดินทาง  7 - 9  คน 7,300
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,400

รายละเอียด

วันที่ 1
ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • 00:00   ถึงด่านช่องเม็ก (พรมแดนระหว่างลาว-ไทย) ไกด์รอรับและนำท่านทำเอกสารผ่านแดน ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางสู่แขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของลาว ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซ
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางไปชม ปราสาทวัดพู 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองปากเซ เมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของลาว เป็นเมืองเอกของแขวงจำปาสัก และถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของลาวตอนใต้ เป็นเมืองที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งชาวลาว ชาวจีน และชาวเวียดนาม บรรยากาศเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย
 • ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ระยะทางประมาณ 10 กฺิโลเมตรจากตัวเมืองจำปาสัก ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณ 1,600 ปี
อาหาร กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร
ที่พัก Champasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
เมืองปากเซ - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • หลังอาหารเช้าที่โรงแรม พาท่านเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี แวะชมดอนโขง 
 • หลังมื้อเที่ยง แวะชมดอนโขง และเดินทางไปชมน้ำตกคอนพะเพ็ง จากนั้นรับประทานอาหารเย็น ได้เวลาสมควรเดินทางกลับยังที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกหลี่ผี หรือน้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะ เนินหิน เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร ตกลงมาเป็นละอองสีขาวไปทั่วดูสวยงามตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้พบเห็น และน้ำไหลลงสู่โตนเลสาบของประเทศเขมร
 • น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย สูงประมาณ 10 เมตรแต่ไหลถาโถมลงมากระทบชั้นหินราวกับจะถล่มทลาย จนได้สมญานาม ไนแองการ่าแห่งเอเซีย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร
ที่พัก Champasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
น้ำตกตาดฟาน - อุทยานแห่งชาติบาเจียง - น้ำตกตาดผาส้วม - ดิวตี้ฟรี - ด่านช่องเม็ก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • หลังอาหารเช้า เดินทางไปชมน้ำตกตาดฟาน แวะชิมและเลือกซื้อชา กาแฟรสเลิศที่ไร่ชากาแฟ จากนั้นเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะเที่ยวชมปากซอง เดินทางสู่อุทยานแหงชาติบาเจียง และชมความงามของน้ำตกผาส้วม จนได้เวลานัดหมาย เดินทางกลับด่านช่องเม็ก ก่อนกลับแวะช็อปสินค้าที่ดิวตี้ฟรี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกตาดฟาน ไหลตกจากที่สูงระดับ 150 เมตร กระทบโขดหินด้านล่าง เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว
 • อุทยานแห่งชาติบาเจียง ชมความงามของน้ำตกตาดผาส้วม จุดเด่นของน้ำตกคือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ้่าวสาวดูสวยงามมาก  นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่รอบๆน้ำตกนี้ด้วย
 • ดิวตี้ฟรี มีสินค้าปลอดภาษีมากมายให้เลือกซื้อ 
 • 00:00  เดินทางกลับสู่ด่านช่องเม็ก ส่งคณะโดยสวัสดิภาพ
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน  (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดรายการ (Toyota Commuter D4D)
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com