02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 13 พ.ย. 2019 4:04

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทหินวัดพู ปากซอง ดอนโขง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,300

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู   ศิลปะแบบนครวัด
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนลูกค้าที่เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 9,850.-
เดินทาง  6 - 7  คน 8,200.-
เดินทาง  8 - 9  คน 7,200.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
อุบลราชธานี - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
การเดินทาง ช่วงเช้า      
 • 00:00     เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธานี... จนท.และทีมงานให้การต้อนรับ 
 • 00:00     เดินทางสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก ทำเอกสารผ่านแดน จากนั้นเดินทางสู่เมืองปากเซ
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อยัง ปราสาทวัดพู ผ่านทางเมืองจำปาสัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเริ่มต้นเข้าสู่การเที่ยวลาวใต้
 • เมืองปากเซ เมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของลาว สมัยฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสักขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก 
 • นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ปราสาทหินวัดพู  จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 
 •  ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท 
อาหาร มื้อกลางวัน    ร้านอาหาร
มื้อเย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์    โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ 
วันที่ 2
 เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ - น้ำตกหลี่ผี
การเดินทาง ช่วงเช้า  
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ก่อนกลับมาทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง
ช่วงบ่าย  
 • เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่อโดยนั่งเรือล่องโขงเพื่อไปชมน้ำตกหลีผี เวลาสมควรเดินทางกลับยังที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • อรุณสวัสดิ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับหลวงพระบาง
 • น้ำตกคอนพระเพ็ง ให้คณะชมต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง
 • นั่งรถก๊อปเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • น้ำตกหลี่ผี หรือน้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่าน เกาะ เนินหิน ซึ่ง เป็น โขดหิน แก่งหิน อัน แข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วระหว่าง ละอองน้ำตก กระทบ แก่งหิน เกิดเป็น ละออง ปุย สีขาม ดูสวยงามตื่นตา ตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็น เป็นอย่างมากไหลลงสู่โตเลสาบ ของประเทศเขมร
 • ได้เวลานัดหมายออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปากเซ
 • คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร  เข้าเช็คอินที่พักเมืองปากเซ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหาร
มื้อเย็น           ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์    โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ 
วันที่ 3
น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - อุทยานบาเจียง - ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก
การเดินทาง ช่วงเช้า    
 • เดินทางสู่เมืองปากซอง ถึงอุทยานบาเจียง ชมความงามน้ำตกผาส้วม  น้ำตกตาดเยือง
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอุบลราชธานี เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุบลราชธานี วัดพระธาตุหนองบัว  อิสระซื้อของฝากจนได้เวลนัดหมาย  นำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 00:00    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • 00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว ช่วงเช้า
 •  อุทยานบาเจียง เจริญสุข  ชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม  
 • หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริงมีทั้งชาวชนเผ่าลาวลุ่มและลาวสูง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่า เป็นของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจ 
 • น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • น้ำตกคู่แฝด หรือ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร
 • หากต้องการเล่นกิจกรรม Zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน ลูกค้าจ่ายเอง แล้วแต่สมัครใจ ราคาค่าโหนสลิงท่านละ1,600 บาทได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปากเซ
 • แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ
 • เดินทางกลับสู่เมืองอุบลฯเพื่อเข้าเช็คอินที่สนามบินอุบลฯ พร้อมโหลดสัมภาระ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถสามล้อนำเที่ยวในปราสาทวัดพู
 • ค่าเรือล่องไปชมน้ำตกหลี่ผี
 • ค่าที่พักโรงแรมรวม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารรวม 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าบริการไม่รวม
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในปประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com