02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 11:12

ทัวร์ลาวใต้ ปราสาทหินวัดพู ปากซอง ดอนโขง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,300

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี
โบราณสถาน
 • ปราสาทหินวัดพู   ศิลปะแบบนครวัด
ธรรมชาติสวยงาม 
 • น้ำตกหลี่ผี
 • น้ำตกคอนพะเพ็ง
 • น้ำตกตาดฟาน
 • น้ำตกตาดผาส้วม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ร้านดิวตี้ฟรี 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนลูกค้าที่เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 9,850.-
เดินทาง  6 - 7  คน 8,200.-
เดินทาง  8 - 9  คน 7,200.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ -  อุบลราชธานี - วัดสิรินธรวราราม - ด่านช่องเม็ก - เมืองจำปาสัก - ปราสาทหินวัดพู - ปากเซ   
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางให้ลูกค้าได้เห็นภาพว่าเดินทางไปทางใหนบ้าง ซึ่งหากลูกค้าต้องการเดินทาง หรือไม่เดินทางสถานที่ใดบ้างแจ้งเรามาเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยน ก่อนการตกลงใช้บริการ
การเดินทาง ช่วงเช้า      
00:00    พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เราคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

00:00    เหินฟ้าสู่สนามบินอุบลราชธานี ด้วยสายการบิน ... เที่ยวบินที่...

00:00     เดินทางถึงสนามบินบินอุบลราชธานี... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ 

00:00     อิสระอาหารเช้าที่ร้านอาหาร  หลังอาหารเดินทางสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก ระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ก่อนทำเอกสารผ่านแดนสู่เมืองปากเซ

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อยัง ปราสาทวัดพู ผ่านทางเมืองจำปาสัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
คณะเดินทางถึงไกด์ให้การต้อนรับ แวะทานอาหารเช้าที่ ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเมืองอุบลฯ กาแฟโบราณหอมกรุ่นเสริฟพร้อมปาท่องโก๋จิ้มนม โจ๊กร้อนๆ

หลังอิ่มอร่อยแล้วออกเดินทางเข้าสู่ชายแดน ด่านช่องเม็ก 

ชมความงดงามตระการตาของ วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว Unseen Thailand ศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง"คือภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ หรือ ต้นไม้สารพัดนึก อยู่ด้านหลังอุโบสถของวัด ความมหัศจรรย์ของภาพต้นไม้ที่ค่อยๆ เปล่งแสงสว่างขึ้นสวนทางกับท้องฟ้าที่ค่อยๆ มืดลงยามพลบค่ำ  ตัวภาพต้นไม้จะคล้ายกับที่เคยเห็นในวัดเชียงทองที่หลวงพระบาง 
 
เดินทางถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เริ่มต้นเข้าสู่การเที่ยวลาวใต้

เดินทางสู่ เมืองปากเซ เมืองขนาดใหญ่อันดับ 3 ของลาว สมัยฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสักขึ้นมา เพื่อคานอำนาจกับเมืองจำปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอม โบราณ เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัย ทำมาหากินจำนวนมากบรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซ  เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย

นั่งรถชม เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ ผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่นครจำปาสัก ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน สามารถชม แม่น้ำสองสี มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนไหลมาบรรจบกันจึงเป็นที่มาของคำว่า ปากเซ

เดินทางสู่ ปราสาทหินวัดพู ตามถนนตัดใหม่มุ่งหน้าสู่เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ แวะ รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหาร  แล้วเดินทางต่อเพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดพู 

ช่วงบ่าย
ปราสาทหินวัดพู  จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรก ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม คล้ายกับเขาพระวิหาร สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด มีอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาว

ในปัจจุบัน ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู นครจำปาสัก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต ชาวลาวเรียกว่า ภูเก้า ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร  เวลาสมควรออกเดินทางสูเมืองปากเซ

รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร

หลังอาหารเข้าเช็คอินที่พักเมืองปากเซ  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร มื้อกลางวัน
ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น
ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์    โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ 
วันที่ 2
 เมืองปากเซ - ตักบาตรข้าวเหนียวพระสงฆ์ - น้ำตกหลี่ผี
การเดินทาง ช่วงเช้า  
ตักบาตรข้าวเหนียว ก่อนกลับมาทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง

ช่วงบ่าย  
เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่อโดยนั่งเรือล่องโขงเพื่อไปชมน้ำตกหลีผี เวลาสมควรเดินทางกลับยังที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
05.00    อรุณสวัสดิ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจะมีลักษณะเช่นเดียวกับหลวงพระบาง

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.30    ออกเดินทางยัง น้ำตกคอนพระเพ็ง ให้คณะชมต้นไม้มณีโคตร ที่ชาวลาวเชื่อถือกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดบนก้อนหินอยู่ใจกลางน้ำตกคอนพระเพ็ง

จากนั้น นั่งรถก๊อปเลียบแม่น้ำโขงเพื่อไปชม น้ำตกคอนพระเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน น้ำตกคอนพะเพ็งเป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่าง สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบ โขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ไข่มุกแม่น้ำของ พร้อมเรื่องเล่าและประวัติมากมาย 

ช่วงบ่าย
ออกเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี เมื่อเดินทางถึงท่าเรือ บ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะ ดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่าน เกาะดอนคอน 

น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่าน เกาะ เนินหิน ซึ่ง เป็น โขดหิน แก่งหิน อัน แข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน กว้างกว่า 3 กิโลเมตร ตกลงมาด้วยกำลังแรงแตกเป็นละอองสีขาวไปทั่วระหว่าง ละอองน้ำตก กระทบ แก่งหิน เกิดเป็น ละออง ปุย สีขาม ดูสวยงามตื่นตา ตื่นใจ สำหรับผู้พบเห็น เป็นอย่างมาก  ไหลลงสู่ โตเลสาบ ของประเทศเขมร

มีเครื่องดักจับปลาของชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ ในสมัยสงครามเมื่อชาวบ้านมาทำหลี่ดักปลาไว้พอตอนเช้ามา มาเก็บปลาก็พบเจอแต่ซากศพของทหารฝรั่งเศส จึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี หลี่ผี นั้นส่วนมากคนไทยทางภาคอีสานจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เนื่องจากมีตำนานหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ ล้วนมีความสำคัญและ เกี่ยวข้อง กับ หลี่ผี และ ความอุดมสมบูรณ์ ของ สัตว์น้ำ ปลา ที่ แห่งนี้ ยัง ชุกชุม อยู่ ณ ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ พระธาตุ พระยาคูขี้หอม 

ได้เวลานัดหมายออกเดินทางกลับเข้าสู่เมืองปากเซ

18.00   คณะเดินทางถึงเมืองปากเซ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร  เข้าเช็คอินที่พักเมืองปากเซ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร มื้อเช้า        
โรงแรม


มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้อเย็น        
ร้านอาหารโรงแรม
ที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์    โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์ 
วันที่ 3
น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน - อุทยานบาเจียง - ตลาดดาวเรือง - ด่านช่องเม็ก
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางสู่เมืองปากซอง ถึงอุทยานบาเจียง ชมความงามน้ำตกผาส้วม  น้ำตกตาดเยือง

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอุบลราชธานี เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอุบลราชธานี วัดพระธาตุหนองบัว  อิสระซื้อของฝากจนได้เวลนัดหมาย  นำเดินทางสู่สนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00:00    เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน... เที่ยวบินที่...

00:00    เดินทางกลับถึงสนาบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
06.00      อรุณสวัสดิยามเช้าพร้อมทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางขึ้เหนือสู่เมืองปากซอง เมืองที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วย ไร่ชา กาแฟ พืชเศรษฐกิจต่างๆ  

ถึง อุทยานบาเจียง เจริญสุข  ชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกตาดผาส้วม คำว่า ส้วมภาษาลาวหมายถึง  ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะส่วน ตาด แปลว่าลานหินที่เป็นชั้นๆ ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมากหลากหลายกับความงาม 

แวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้ ภายในจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชาวเผ่าให้ชมเป็นจำนวนมาก  ที่มีชาวชนเผ่าอาศัยอยู่จริงมีทั้งชาวชนเผ่าลาวลุ่มและลาวสูง สามารถช้อปปิ้งผ้าทอมือจากฝีมือของชาวชนเผ่า เป็นของฝากของคนที่บ้าน เก็บภาพแห่งความประทับใจ 

ออกเดินทางต่อ ชม น้ำตกตาดเยือง เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแขวงจำปาสัก สายน้ำสีขาวที่ไหลอาบมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวจัดกับสีดำเข้มของโขดหิน  สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาดตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นสวยงามมาก เก็บภาพแห่งความประทับใจ

ช่วงบ่าย
เดินทางไปชมน้ำตกคู่แฝด หรือ น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสัก เรียกอีกชื่อว่า น้ำตกดงหัวสาว จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ  2  สาย ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือ เป็น สายน้ำที่ไหลมาจากเขตอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว มีจุดชมวิวที่ตั้งอยู่คนละฟากเขากับตัวน้ำตกในระดับความสูงเท่าๆกัน  จากตรงนี้สามารถชมวิวตัวน้ำตกในมุมสูง ได้อย่าง
ชัดเจน 

หากต้องการเล่นกิจกรรม Zipline ผ่านน้ำตกตาดฟาน ลูกค้าจ่ายเอง แล้วแต่สมัครใจ ราคาค่าโหนสลิงท่านละ1,600 บาทได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมืองปากเซ

แว๊ะช็อปปิ้งที่ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ มีสินค้ามากมาย อาทิ เช่น เครื่องเงิน ผ้าถุง ผ้าไหมเมืองลาว กระเป๋า ฯลฯ

เดินทางกลับสู่เมืองอุบลฯเพื่อเข้าเช็คอินที่สนามบินอุบลฯ พร้อมโหลดสัมภาระ 
อาหาร มื้อเช้า        
โรงแรม

มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร
(เงื่อนไข)
ค่าบริการนี้รวม
 • ค่ารถสามล้อนำเที่ยวในปราสาทวัดพู
 • ค่าเรือล่องไปชมน้ำตกหลี่ผี
 • ค่าที่พักโรงแรมรวม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารรวม 7 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ค่าบริการไม่รวม
 • ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุงเทพฯ - อุบลฯ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุเพื่อการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในปประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com