02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 11:28

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,600

ไฮไลท์ทริป

ราคาตั้งแต่ พฤษภาคม - กันยายน 2562 .....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหลวง
 • วัดสีสะเกด
 • หอพระแก้ว
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง
 • ถ้ำปูคำ
 • บลูลากูน
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
พ.ค. - ก.ย. 2562
เดินทาง  2 - 3  คน 22,000.-
เดินทาง  4 - 5  คน 15,600.-
เดินทาง  6 - 7 คน 12,600.-
เดินทาง  8 -  9  คน 11,600.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-
หมายเหตุ : ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,400 บาท / ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 6,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 
การเดินทาง ช่วงเช้า 
08:00      คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ ประตู 10 แถวที่ W เช็คอินและโหลดกระเป่าสัมภาระ

10.20     เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 634

12.20     เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  เจอไกด์ท้องถิ่นจากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม  น้ำตกตาดกวงสี พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งที่ตลาดมืด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย    
น้ำตกตาดกวงสี    ตั้งอยู่ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อนหลายแห่ง และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้ จึงได้รับความนิยมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถิ่น

พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยังนิยมขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง    

ช่วงค่ำ  

เที่ยวชมตลาดมืด (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อกลางวัน  
ร้านอาหาร

มื้อเย็น
 
   
ร้านอาหาร
ที่พัก Muangthong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนียว วัดวิชุนราช พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น บ้านซ่างไห  ชมถ้ำติ่ง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
ร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง

ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา แต่ที่เป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า

ชม วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ตั้งสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็นที่ปประดิษฐานของพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม ยังเป็นที่ตั้งของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมทั้ง 4 ด้าน คอชั้นสองยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รูปพญานาคสามเศียร

ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียวมีผังเป็นรูปกากบาท  ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศศและล้านช้าง หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแห่งนี้จัดแต่งเป็นพิพิธภัณ์ ตั้งแต่ปี พศ. 2518 สิ่งที่น่สนใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่อนุเสาวรีย์เจ้าสว่างวงศ์ แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง  มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง บริเวณทางประตูเข้า

ชม วัดเชียงทอง   ตั้งอยู่สุดถนนศรีสว่างวงศ์ วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ สิมแบบหลวงพระบางแท้ ที่แม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาที่แอ่นโค้งว้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ย นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรื่องราวในอดีต รวมถึงเรื่องเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง และวิหารพระม่าน

ช่วงบ่าย   
หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า  ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน 

ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ   โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  ผีฟ้า  ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  เมื่อศาสนาพุทธเริ่มเข้ามาแพร่หลายในพุทธศตวรรษที่ 13  และได้รับการนับถือกันแพร่หลาย คู่ขนานไปกับความเชื่อดั่งเดิมในเรื่องของการนับถือบูชาผีฟ้า เทวดา จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19  ศาสนาพุทธสู่ยุคเฟื่องฟู   ในสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090 พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย  และประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่องการบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป 

ถ้ำติ่งจึงถูกทิ้งร้าง จนมาในปี 2091  ถูกค้นพบอีกครั้งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา   ในขณะทำการก่อสร้างวัดปากอู ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้าม  กลุ่มแรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยุโรป ชื่อฟรานซิส การ์นิเย่ร์ นักสำรวจชาวฝรั่งเศส จากนั้นมาถ้ำติ่ง แห่งนี้ ก็กลายเป็นพุทธสถาน ที่นักแสวงบุญในพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง และจะทิ้งพระพุทธรูปไว้ในถ้ำ ซึ่งทุกวันนี้มีพระพุทธรูปกว่า 4,000 องค์
 
  มื้อกลางวัน  
ร้านอาหาร

มื้อเย็น
 
   
ร้านอาหาร
  Muangthong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน
การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองวังเวียง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางประมาณ 6-7 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย  
หลังรับประทานอาหารที่วังเวียงแล้ว นำท่านไปชมถ้ำจัง ถ้ำปูคำ บลูลากูน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
วังเวียง   เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ ระยะห่างประมาณ 160 กิโลเมตร วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง เมื่อประกอบกับบรรยากาศของสายหมอกยามเช้า วังเวียงจึงงดงามจนได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินแห่งเมืองงลาว นอกจากทิวทัศน์ที่งดงามแล้ว ยังมีกิจกรรมผจญภัยประเภทพายคายัค ล่องห่วงยาง เที่ยวถ้ำ สำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยด้วย 

การเดินทางจากหลวงพระบาง สู่วังเวียงนั้น ใช้ถนนหมายเลข 13 เหนือ หรือเดิมเรียกว่าเส้นทางสายอาณานิคมที่ 13  ถนนเส้นนี้สร้างขึ้นสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองแถบอินโดจีน ระยะทางจากหลวงพระบางถึงวังเวียงโดยประมาณ 210 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่ง 6 -7 ชั่วโมง  เวลามากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับเวลาที่แวะพัก    ระหว่างเส้นทางจะผ่านเมืองเชียงเงิน ภูคูน กาสี แล้วจึงจะมาถึงวังเวียง 

เหตุที่ใช้เวลาในการเดินทางนานนั้น เนื่องจากมีผิวจราจรของถนนที่แคบ และมีบางช่วงที่ชำรุด คนขับรถต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก  ประการสำคัญกว่า 100 กิโลเมตร หรือครึ่ืงหนึ่งเป็นเส้นทางบนเขาสูง


เดินทางถึงวังเวียงนำคณะเดินทางต่อยังร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
ถ้ำจัง  เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายใน อดีตถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง หรือเรียกว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานั่นเอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบันใด 147 ขั้น ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยมากมาย  สามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบาย  ส่วนบนของถ้ำยังสามารถชมทิวขุนเขาและวิวแม่น้ำซองได้อย่างสวยงามอีกด้วย 

ชม ถ้ำปูคำ ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย ถ้ำปูคำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ เพราะน้อยคนที่จะได้เห็นปูคำจะได้เห็นก็ช่วงวันสงกรานต์ ครูบาจะอันเชิญปูคำให้นักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านได้เห็น หลังจากนั้นสามวันก็จะนำปูคำกลับไปในถ้ำอย่างเดิม ปูคำที่โตเต็มที่จะมีลักษณะตัวเป็นสีเหลืองทอง แต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆ กระดองจะเป็นสีเขียว ขาจะยาวมีสีส้มออกทอง

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนเล่นน้ำบริเวณ บลูลากูน  เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 -6 เมตร ที่มีน้ำสีฟ้าใสท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด ตัวขนาดไม่ใหญ่นัก เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเรา สวยแต่กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นปลาเจ้า 

ช่วงค่ำ  
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นแล้ว กลับไปยังที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
 
ร้านอาหาร

มื้อเย็น 
       
ภัตตาคาร
ที่พัก The Grand Riverside หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง -ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเช้า นำเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด หอพระแก้ว  จนได้เวลาพอสมควรนำเดินทางสู่สนามบินวัดไต เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

18:35   เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่  QV 445

19.35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดืภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่นครเวียงจันทน์   เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว สถาปนาขึ้นเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างแทนเมืองหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ.2103 โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของลาว  เป็นที่ตั้งของรัฐบาล หน่วยงานราชการ สถานทูต และหน่วยงานสำคัญๆ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว วัดวาอาราม และโบราณสถาน

ช่วงบ่าย
นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว มีลักษณะคล้ายป้อมปราการ มีการก่อสร้างระเบียงสูงใหญ่ขึ้นโอบล้อมองค์พระธาตุไว้พร้อมกับทำช่องหน้าต่างเล็กๆเอาไว้โดยตลอด

ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์ บนถนนล้านช้างจะไปสิ้นสุดที่บริเวณประตูชัย สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง  เพราะการก่อสร้างนี้ใช้ปูนซีเมนส์จาประเทศอเมริกาที่ซื้อมาเพื่อสร้างสนามบินใหม่ในเวียงจันทน์ในระหว่างสงครามอินโดจีนแต่พ่ายเสียก่อนจึงได้นำมาสร้างประตูชัยแทน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

ไหว้พระที่ วัดสีสะเกด หรือวัดสะตะสะหัสสาราม  หรือวัดแสน  เป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกในนครเวียงจันทน์ สตสหัสส  แปลว่า 100,000,  อาราม แปลว่า วัด, วัดสตสหัสสาราม จึงแปลว่า วัดแสน  ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช ลาว  เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะว่า  พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต  ทรงสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์ ดังนั้นจึงมีชื่อเล่นว่าวัดแสน  แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่ประมาณ 10,000 กว่าองค์เท่านั้น  

ชม หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว สร้างขึ้นโดย พระไชยเชรษฐาธิราช ในปี พ.ศ. 2054 นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา ในสมัยธนบุรี ต่อมาหอพระแก้วได้ถูกกองทัพไทยทำลายในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้บูรณะใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2485 นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมวัตถุโบราณที่รวบรวมจากหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งศิลปแบบขอม ลาว และไทย ด่นที่สุดจะเป็นศิลาจารึกพระธาตุศรีสองรัก ของจริงที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
อาหาร มื้อเช้า       
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ร้านอาหารที่เวียงจันทน์
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • รถตู้ Toyota Hiace Commuter D4D (คันละไม่เกิน 9 คน)
 • ค่าเรือล่องไปชมถ้ำติ่ง
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดไทย นำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน Lao Airlines
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿8,500
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿9,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com