02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 10:00

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿12,200

ไฮไลท์ทริป

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหลวง
 • หอพระแก้ว
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่งน้ำตกตาดกวงสี
 • ประตูชัย
 • ถ้ำติ่ง
 • ถ้ำจัง
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 เม.ย. - ก.ย. 2020
เดินทาง       2  คน  23,400
เดินทาง       3  คน  18,600
เดินทาง  4 - 5  คน 15,800
เดินทาง  6 - 7 คน  13,300
เดินทาง 8 -  9 คน 12,200
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,600
หมายเหตุ :
ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,400 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 6,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินลาวแอร์ไลน์ ประตู 10 Row W
 • 10:20   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เที่ยวบินที่ QV634
 • 12:20   ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านชม  น้ำตกตาดกวงสี พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ทั้งสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 • ตลาดมืด Night Market ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร กลางวัน   ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนียว วัดวิชุนราช พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง
 • เดินทางไปชม บ้านซ่างไห่  ชมถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป ร่วมกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตา ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง  วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว   
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดดเด่น คือ ผ้าทอ
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยู่มากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  
  กลางวัน  ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร
  Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองวังเวียง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง   
 • หลังรับประทานอาหารที่วังเวียง นำท่านไปชม ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ บลูลากูน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วังเวียง  เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ ระยะห่างประมาณ 160 กิโลเมตร วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง
 • ถ้ำจัง  ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง หรือเรียกว่าอาการชักกระตุกนั่นเอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบันใด 147 ขั้น ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยมากมาย 
 • ถ้ำปูคำ ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ เชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ
 • บลูลากูน  เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 - 6 เมตร มีน้ำสีฟ้าใส ท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด เกล็ดสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก The Grand Riverside หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • นำเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง
 • นำท่านชม พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด หอพระแก้ว  จนได้เวลาพอสมควร
 • 18:35   เหินฟ้าจากเวียงจันทน์ สายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่ QV445
 • 19:35   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดืภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางสู่นครเวียงจันทน์   ชมธรรมชาติสองข้างทาง
 • วัดพระธาตุหลวง  เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวงฃ
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ 
 • วัดสีสะเกด หรือวัดแสน  เป็นวัดแรกในนครเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว ในอดีตทรงสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์ 
 • หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว และเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถตู้ Toyota Commuter D4D )
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ข้าวเหนียวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com