02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 13 พ.ย. 2019 4:30

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,600

ไฮไลท์ทริป

ราคาตั้งแต่ พฤษภาคม - กันยายน 2562 .....ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
 • วัดพระธาตุหลวง
 • วัดสีสะเกด
 • หอพระแก้ว
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
 • ประตูชัย
 • ถ้ำจัง
 • ถ้ำปูคำ
 • บลูลากูน
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
พ.ค. - ก.ย. 2562
เดินทาง  2 - 3  คน 21,800.-
เดินทาง  4 - 5  คน 14,500.-
เดินทาง  6 - 7 คน 12,300.-
เดินทาง  8 -  9  คน 11,200.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-
จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
 01 ต.ค. - 23 ธ.ค. 2562
เดินทาง  2 - 3  คน 23,300.-
เดินทาง  4 - 5  คน 16,100.-
เดินทาง  6 - 7 คน 13,900.-
เดินทาง  8 -  9  คน 12,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,400.-
หมายเหตุ : ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,400 บาท / ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 6,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด 
การเดินทาง ช่วงเช้า 
 • 08:00      คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ ประตู 10 แถวที่ W เช็คอินและโหลดกระเป่าสัมภาระ
 • 10.20     เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 634
 • 12.20     เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
 • เจอไกด์ท้องถิ่นจากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
 • เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม  น้ำตกตาดกวงสี พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งที่ตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย    
 • น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อน
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ทั้งสามารถทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง    
 • ตลาดมืด Night Market ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อกลางวัน   ร้านอาหาร
มื้อเย็น         ร้านอาหาร
ที่พัก Muangthong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห - ถ้ำติ่ง
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนียว วัดวิชุนราช พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น บ้านซ่างไห  ชมถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า   
 • ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรูป กับชาวหลวงพระบาง 
 • ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 •  วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง  วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย   
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ โดยตามตำนานเล่ากันมาว่าในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  
  มื้อกลางวัน  ร้านอาหาร
มื้อเย็น        ร้านอาหาร
  Muangthong Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
หลวงพระบาง - วังเวียง - ถ้ำจัง - ถ้ำปูคำ - บลูลากูน
การเดินทาง ช่วงเช้า    
 • หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองวังเวียง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางจากหลวงพระบางประมาณ 6-7 ชั่วโมง
ช่วงบ่าย  
 • หลังรับประทานอาหารที่วังเวียงแล้ว นำท่านไปชมถ้ำจัง ถ้ำปูคำ บลูลากูน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • วังเวียง   เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา เป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทน์ ระยะห่างประมาณ 160 กิโลเมตร วังเวียงป็นเมืองที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีแม่น้ำซองใหลผ่านกลางใจเมือง
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ถ้ำจัง  เป็นถ้ำเดียวของเมืองวังเวียงที่มีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายใน อดีตถ้ำแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีจะเกิดอาการจังงัง หรือเรียกว่าอาการชักกระตุกแบบไทยเรานั่นเอง จากลานจอดรถเดินขึ้นบันใด 147 ขั้น ถึงปากถ้ำ ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยมากมาย 
 • ถ้ำปูคำ ห่างจากตัวเมืองวังเวียง 6 กิโลเมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย ถ้ำปูคำแห่งนี้เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่ด้านในมีลำแสงส่องเข้ามาด้านในถ้ำ คนลาวเชื่อกันว่าคนที่เข้าไปภายในถ้ำปูคำแล้วเห็นปูคำถือว่าโชคดีหรือมีบุญ
 • พักผ่อนเล่นน้ำบริเวณ บลูลากูน  เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 -6 เมตร ที่มีน้ำสีฟ้าใสท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด ตัวขนาดไม่ใหญ่นัก เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวววาวสวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเรา สวยแต่กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นปลาเจ้า 
อาหาร มื้อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ร้านอาหาร
มื้อเย็น         ภัตตาคาร
ที่พัก The Grand Riverside หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 
วังเวียง - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง -ประตูชัย - วัดสีสะเกด - หอพระแก้ว - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า  
 • นำเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวใช้เวลาเดินทางประมาณ  4 ชั่วโมง
ช่วงบ่าย
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสีสะเกด หอพระแก้ว  จนได้เวลาพอสมควรนำเดินทางสู่สนามบินวัดไต เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 18:35     เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่  QV 445
 • 19.35     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดืภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • เดินทางสู่นครเวียงจันทน์   ชมธรรมชาติสองข้างทาง
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • วัดพระธาตุหลวง  เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง แทนถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว
 • อนุสาวรีย์ประตูชัย    เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ ประตูชัยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า รันเวย์แนวตั้ง 
 • วัดสีสะเกด หรือวัดแสน  เป็นวัดแรกในนครเวียงจันทน์ ในอดีตเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาว เหตุที่ชื่อวัดแสนก็เพราะว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในอดีต ทรงสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ทั่ววัด 100,000 องค์ 
 • หอพระแก้ว ในอดีตเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว และเคยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหารที่เวียงจันทน์
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • รถตู้ Toyota Hiace Commuter D4D (คันละไม่เกิน 9 คน)
 • ค่าเรือล่องไปชมถ้ำติ่ง
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดไทย นำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน Lao Airlines
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สัญชาติใน ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿8,700
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com