02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:10

แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,900

ไฮไลท์ทริป

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือ พระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เม.ย - ก.ย. 2020
เดินทาง       2  คน 12,900
เดินทาง       3  คน 10,600
เดินทาง  4 - 5  คน 9,400
เดินทาง  6 - 7  คน 8,400
เดินทาง  8 - 9  คน 7,900
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500
หมายเหตุ:
ตางชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงบ่าย
 • 12:30   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเซีย
 • 14:30   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เที่ยวบินที่ FD1030
 • 16:00   ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมเมืองทอง จากนั้นนำท่านไปชม พระธาตุพูสี  ช้อบปิ้งตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยังนิยมขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง   
 • ตลาดค่ำ Night Market บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร เย็น      ร้านอาหารที่หลวงพระบาง
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า - บ้านซ่างไห – ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงสี   
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้า 
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว บ้านซ่างไห ล่องเรือชมถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงสี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • ตักบาตรข้าวเหนียว ตื่นเช้าประมาณ 05:00 เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป ร่วมกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • หมู่บ้านซ่างไห  ลงเรือ ล่องแม่น้ำโขง เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม มีสินค้าที่โดดเด่น คือ ผ้าทอ
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยู่มากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 
 • น้ำตกตาดกวงสี  น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ไหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
อาหาร เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหารที่บ้านปากอู
เย็น         ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
วัดวิชุนราช – พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชม วัดวิขุนราช หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)  วัดเชียงทอง
 • เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม 
 • 16:30   เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031
 • 17:55   เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตา ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
 • บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า  ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถตู้ Toyota Commuter D4D )
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ข้าวเหนียวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿7,600
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com