02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 13 พ.ย. 2019 3:43

แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,700

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือ พระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา : คน 
พ.ค - ก.ย. 62
เดินทาง  2  คน 12,500.-
เดินทาง  3  คน 10,400.-
เดินทาง  4 - 5  คน 9,400.-
เดินทาง  6 - 7  คน 8,400.-
เดินทาง  8 - 9  คน 7,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 2,500.-
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
01 ต.ค - 23 ธ.ค. 62
เดินทาง  2  คน 13,200.-
เดินทาง  3  คน 11,400.-
เดินทาง  4 - 5  คน 10,300.-
เดินทาง  6 - 7  คน 9,200.-
เดินทาง  8 - 9  คน 8,700.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,300.-
หมายเหตุ : - ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
                - ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 11.30    คณะพร้อมกันที่ที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น .... ประตู...บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 13.55    เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1030
 • 15.20   เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เจอไกด์ท้องถิ่นและนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง  
ช่วงบ่าย
 • เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก จากนั้นนำท่านไปชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลวงพระบาง เช่น  พระธาตุพูสี  ช้อบปิ้งตลาดค่ำ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย    
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยังนิยมขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง   
ช่วงค่ำ  
 • เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อเย็น      ร้านอาหารที่หลวงพระบาง
ที่พัก Mauangthong Hotel 
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว– ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี – บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง    
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง เช่นใส่บาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า น้ำตกตาดกวงสี
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น บ้านซ่างไห ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า   
 • ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรูปกับชาวหลวงพระบาง 
 • ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 •  น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อน
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย   
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ   โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหารที่บ้านปากอู
มื้อเย็น          ร้านอาหารเมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Mauangthong Hotel 
วันที่ 3
วัดวิชุนราช – พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - บ้านผานม - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เช่น วัดวิขุนราช หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)  วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
 • สบายๆกับการช้อปสินค้าพื้นเมืองที่บ้านผานม ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 15.50    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD1031
 • 17.05    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม  เป็นวัดที่โดดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง   วัดที่มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบางจนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • บ้านผานม   เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า  ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก 
อาหาร มื้อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ร้านอาหาร
 
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเรือล่องไปชมถ้ำติ่ง
 • ค่าอาหารรตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทย ในประเทศลาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ
โปรแกรมดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะทางสายการบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง หรือการสไตร์คนัดหยุดงานของพนักงาน อีกทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ และเหตุสุดวิสัย , การอนุญาตให้เข้า
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿11,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com