02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 21 ม.ค. 2019 3:56

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน Lao Airlines กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,850

ไฮไลท์ทริป

.ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาค่าทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านผานม
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา : คน
เดินทาง  2 - 3  คน  11,700.-
เดินทาง  4 - 5  คน 9,700.-
เดินทาง   6 - 7  คน 8,650.-
เดินทาง  8 - 9  คน 7,850.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
การเดินทาง ช่วงเช้า 
08:30      คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์แถวที่ ..... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10.20    เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 634

12.00 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก  และนำท่านท่องเที่ยวชม  เช่น หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า)  วัดเชียงทอง สบายๆช้อปที่ตลาดมืด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ชม วัดวิชุนราช  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ตั้งสง่าดึงดูดสายตาแต่ไกล ในอดีตพระธาตุหมากโมยังเป็นที่ปประดิษฐานของพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำอีกด้วย ถัดจากพระธาตุหมากโม ยังเป็นที่ตั้งของอุโบสถศิลปะแบบสิบสองปันนาหลังคาลาดคลุมทั้ง 4 ด้าน คอชั้นสองยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย โหง่ รูปพญานาคสามเศียร

ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียวมีผังเป็นรูปกากบาท  ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศศและล้านช้าง หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแห่งนี้จัดแต่งเป็นพิพิธภัณ์ ตั้งแต่ปี พศ. 2518 สิ่งที่น่สนใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่อนุเสาวรีย์เจ้าสว่างวงศ์ แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง  มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง บริเวณทางประตูเข้า

ชม วัดเชียงทอง   ตั้งอยู่สุดถนนศรีสว่างวงศ์ วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ สิมแบบหลวงพระบางแท้ ที่แม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาที่แอ่นโค้งว้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ย นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรื่องราวในอดีต รวมถึงเรื่องเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง และวิหารพระม่าน

ช่วงค่ำ  
เที่ยวชมตลาดมืด (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อกลางวัน
ร้านอาหารท้องถิ่น

มื้อเย็น
ร้านหลวงพระบาง
ที่พัก Muangthong  Hotel
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - หมู่บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวงสี
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00 น. เดินทางจากที่พักร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป พร้อมชมตลาดเช้า และสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ตลาดเช้า บ้านซ่างไห่ถ้ำติ่ง

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว บ้านผานม  น้ำตกตาดกวงสี
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง

ชม ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา แต่ที่เป็นจุดสนใจก็คือ ร้านกาแฟประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ พร้อมชมวิวสวยๆของลำน้ำโขง ก่อนที่จะเดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า นำเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือตามลำน้ำโขงเดินทางสู่ถ้ำติ่ง

หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มมีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้า  ด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให สังเกตุจากร้านขายผ้าทอมือจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน 

ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบาง ถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ   โดยตามตำนานเล่ากันมาว่า  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ  ผีฟ้า  ผีแถน เทวดาผาติ่ง โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยูมากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ  เมื่อศาสนาพุทธเริ่มเข้ามาแพร่หลายในพุทธศตวรรษที่ 13  และได้รับการนับถือกันแพร่หลาย คู่ขนานไปกับความเชื่อดั่งเดิมในเรื่องของการนับถือบูชาผีฟ้า เทวดา จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19  ศาสนาพุทธสู่ยุคเฟื่องฟู   ในสมัยของพระเจ้าโพธิสารราช ปีพ.ศ. 2063 - พ.ศ. 2090 พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธ ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย  และประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่องการบูชาภูติผีจึงถูกลดบทบาทไป 

ถ้ำติ่งจึงถูกทิ้งร้าง จนมาในปี 2091  ถูกค้นพบอีกครั้งโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา   ในขณะทำการก่อสร้างวัดปากอู ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้าม  กลุ่มแรกที่มายังถ้ำปากอู เป็นชาวยุโรป ชื่อฟรานซิส การ์นิเย่ร์ นักสำรวจชาวฝรั่งเศส จากนั้นมาถ้ำติ่ง แห่งนี้ ก็กลายเป็นพุทธสถาน ที่นักแสวงบุญในพุทธศาสนาได้เดินทางมาสักการะถ้ำแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง และจะทิ้งพระพุทธรูปไว้ในถ้ำ ซึ่งทุกวันนี้มีพระพุทธรูปกว่า 4,000 องค์

ช่วงบ่าย   
บ้านผานม  เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆ   และยังมีผ้าทอรูปแบบต่างๆ จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น หมูบ้านวัฒนธรรม

น้ำตกตาดกวงสี   ตั้งอยู่ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะน้ำใสและป่ายังเขียวชอุ่ม บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อนหลายแห่ง และหลายจุดสามารถลงเล่นน้ำได้ จึงได้รับความนิยมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเจ้าถิ่น

พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น ที่ตัดผ่านแนวต้นลีลาวดี หรือดอกจำปา ต้นไม้ประจำประเทศลาว บนสุดเป็นที่ตั้งของ พระธาตุภูสี พระธาตุองค์เล็กสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม ประดับด้วยยอดทองสัมฤทธิ์ 7 ชั้น สูง 21 เมตร นอกจากนี้ยังนิยมขึ้นไปทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง และชมพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง    
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
ร้านเรือนแพน้ำทิพย์โชคดี

มื้อเย็น
ร้านอาหารปากห้วยมีไซ
ที่พัก Muangthong Hotel 
วันที่ 3
หลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

07.30  เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lao Airlines  เที่ยวบินที่ QV 634

09.30   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 
ราคานี้รวม
 • รถตู้ Van Toyota Commuter D4D ปรับอากาศ 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน Lao Airline /Flight QV 634/QV 633
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ เมนูมาตรฐาน อาหารไทย + ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000  บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว (LNTA)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 
 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน บิน Lao Airlines กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿9,000
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน บิน Lao Airlines กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿12,400
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com