02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 13 พ.ย. 2019 3:39

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาค่าทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้
ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • วัดพระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • ชมพระราชวังเก่า
 • ชมถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
21 - 30 เม.ย. 62
เดินทาง  2 - 3  คน  13,300.-
เดินทาง  4 - 5  คน 9,900.-
เดินทาง   6 - 7  คน 8,900.-
เดินทาง  8 - 9  คน 8,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
พ.ค. - ก.ย. 62
เดินทาง  2 - 3  คน  12,400.-
เดินทาง  4 - 5  คน 9,200.-
เดินทาง   6 - 7  คน 8,300.-
เดินทาง  8 - 9  คน 7,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-
หมายเหตุ : -  ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
                - ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - น้ำตกตาดกวงสี - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
 • 08:00      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์แถวที่ W ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 10.20     เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 634
 • 12.20     เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  เจอไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับ พร้อมนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
 • เดินทางเข้าเช็คอินที่พัก  และนำท่านท่องเที่ยวชม  น้ำตกตาดกวงสี พระธาตพูสี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • น้ำตกตาดกวงสี   น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว บริเวณแอ่งข้างล่างมีสะพานไม้ให้เดินชมทิวทัศน์ และมีจุดนั่งพักผ่อน
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น  สามารถทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในตัวเมือง  
 • ตลาดมืด Night Market เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร มื้อกลางวัน  ร้านอาหารท้องถิ่น
มื้อเย็น         ร้านหลวงพระบาง
ที่พัก Muangthong  Hotel
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - บ้านซ่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 05:00 น.   เดินทางจากที่พักร่วมทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป พร้อมชมตลาดเช้า และสถานที่ท่องเที่ยวเช่น ตลาดเช้า วัดวิชุนราช หอพระบาง วัดเชียงทอง
ช่วงบ่าย
 • เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว บ้านซ่างไห่ ถ้ำติ่ง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆรูปกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า   ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • วัดวิชุนราช  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง 
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย   
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้าด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันมีสินค้าที่โดเด่น คือ ผ้าทอฝีมือสาวๆบ้านซ่างให 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  โดยเฉพาะชาวหลวงพระบางถือเป็นเทวสถานของเจ้าที่แม่น้ำ   
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
มื้อกลางวัน    ร้านเรือนแพน้ำทิพย์โชคดี
มื้อเย็น           ร้านอาหารปากห้วยมีไซ
ที่พัก Muangthong Hotel 
วันที่ 3
หลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • หลังอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 07.40     เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Lao Airlines  เที่ยวบินที่ QV 633
 • 09.40      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อาหาร มื้อเช้า     ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
 
ราคานี้รวม
 • รถตู้ Van Toyota Commuter D4D ปรับอากาศ 
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ เมนูมาตรฐาน อาหารไทย + ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในโปรแกรม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000  บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน Lao Airline /Flight QV 634/QV 633
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งทานเพิ่มเอง
 • ค่าข้าวเหนียวสำหรับใส่บาตรตอนเช้า
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่ารับรองผ่านองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว (LNTA)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
 
 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airline
เริ่ม ฿6,900
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์หลวงพระบาง เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿8,500
อัพเดต
แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿8,700
อัพเดต
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines
เริ่ม ฿11,600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com