02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:04

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บิน Lao Airlines

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,600

ไฮไลท์ทริป

ทำบุญ ไหว้พระ
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • พระธาตุพูสี
 • วัดวิชุนราช หรือพระธาตุหมากโม
 • วัดเชียงทอง
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ
 • พระราชวังเก่า
 • ถ้ำติ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดมืด
 • บ้านซ่างไห่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เม.ย. - ก.ย. 2020
เดินทาง       2  คน  12,500
เดินทาง       3  คน  10,400
เดินทาง  4 - 5  คน 9,100
เดินทาง   6 - 7  คน 8,000
เดินทาง  8 - 9  คน 7,600
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,300
หมายเหตุ :
ต่างชาติ ชาร์จเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
ไกด์พูดอังกฤษ ชาร์จเพิ่ม 3,000 บาท

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย 
 • 08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Row W 
 • 10:20   ออกเดินทางสู่หลวงพระบาง  เที่ยวบินที่ QV634
 • 12:20   ถึงสนามบินหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่นพร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง รับประทานอาหารกลางวัน
 • เช็คอินที่พัก จากนั้นนำท่านไปชม พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดมืด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • วัดเชียงทอง วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
 • พระธาตุพูสี  ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ด้วยจำนวนของบันใดกว่า 328 ขั้น  สามารถเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางและพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
 • ตลาดมืด Night Market ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี
อาหาร กลางวัน  ร้านอาหาร
เย็น         ร้านอาหาร
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดวิชุนราช - บ้านซ่างไห่ - ล่องเรือชมถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวงสี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:00  เดินทางจากที่พักร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป พร้อมชมตลาดเช้า วัดวิชุนราช
 • เดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว บ้านซ่างไห่ ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวงสี
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ตักบาตรข้าวเหนียว  เพื่อใส่บาตรพระสงฆ์เป็นร้อยๆ รูป ร่วมกับชาวหลวงพระบาง 
 • ตลาดยามเช้า  ตลาดจ่ายกับข้าวของชาวหลวงพระบาง มีสินค้าลักษณะเดียวกันกับบ้านเรา 
 • วัดวิชุนราช  เป็นวัดที่โดเด่นและแปลกตาต่างจากวัดอื่นๆ ในเมืองหลวงพระบาง ด้วยลักษณะพระธาตุที่มีรูปร่างคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง
 • น้ำตกตาดกวงสี  เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร  ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว 
 • หมู่บ้านซ่างไห  เป็นหมู่บ้านชาวลาวลุ่มที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง มีชื่อเสียงด้านการต้มเหล้าด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม 
 • ถ้ำติ่ง หรือ ถ้ำปากอู  มีความสำคัญกับชาวลาวมายาวนาน  ในสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดา โดยหินงอกหินย้อยที่มีอยู่มากมายภายในถ้ำนั้นเป็นที่สิงสถิตของผี ทั้งวิญญาณในน้ำและในถ้ำ 
 • น้ำตกตาดกวงสี  น้ำตกหินปูนขนาดใหญ่สูงราว 70 เมตร ใหลผ่านชั้นหินลงสู่แอ่งน้ำสีมรกตเบื้องล่าง งดงามที่สุดช่วงปลายฝนต้นหนาว
อาหาร เช้า           ห้องอาหารของโรงแรม
กลางวัน    ร้านอาหาร
เย็น           ร้านอาหาร
ที่พัก Maungthong Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
หลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • หลังอาหารเช้า เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 
 • 07:40   เหินฟ้าจากสนามบินหลวงพระบาง สายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QV633
 • 09:40   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อาหาร เช้า     ห้องอาหารของโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน / ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง เมนูมาตรฐาน อาหารไทย+ลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น ( ภาษาไทย )
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ ( รถตู้ Toyota Commuter D4D )
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น (เช้า 1 , บ่าย 1)
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์, ซักรีด, โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ข้าวเหนียวและอุปกรณ์ในการตักบาตร
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
  • ทำวีซ่า แบบ On Arrival ที่สนามบิน ประมาณ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม ของโรงแรม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿7,900
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์ กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน Premium Tour
เริ่ม ฿8,300
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com