02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 14:19

ทัวลำปาง พระธาตุลำปางหลวง 2 วัน 1 คืนกรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿5,500

ไฮไลท์ทริป

นมัสการไหว้พระ

 • วัดพระธาตุลำปางหลวง
 • วัดเฉลิมพระเกียรติฯ
ตื่นตากับ
 • โรงงานเซรามิคธนบดี
 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
 • อุทธยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 ชิม ช้อป สบายๆกันที่
 • ตลาดกองด้า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง
รับขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป
ราคา / คน
 6 - 9  คน  5,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 950

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินลำปาง - พระธาตุลำปางหลวง - สวนเฉลิมพระเกียรติ - โรงงานธนบดี - ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์
กำหนดการ
 • 06:00   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
 • 08:05   เหินฟ้าสู่สนามบินลำปาง เที่ยวบินที่ DD8506
 • 09:25   ถึงสนามบินลำปาง จนท.รอต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการวัดพระธาตุลำปางหลวง  ต่อด้วยสวนเฉลิมพระเกียรติ์ แม่เมาะ        
 • 13:30    เดินทางไปชมศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ โรงงานธนบดี
สถานทีท่องเที่ยว
 • วัดพระธาตุลำปางหลวง  เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล  เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป
 • สวนเฉลิมพระเกียรติ์  เป็นสวนสาธารณะประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม ชมความงามแบบธรรมชาติที่ใครๆ ก็บอกว่า ที่นี้ไม่น่ามีของสวยงามแบบนี้
 • พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ มีห้องนิทรรศการธรณีวิทยา โรงภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบสามมิติ ได้สาระความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของโลก และส่วนแสดงฟอสซิลพืชและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ที่ขุดพบที่เหมืองแม่เมาะ มีการจำลองช้าง 4 งา และจำลองบรรยากาศในบ่อเหมืองพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองและการกำเนิดถ่านหิน นิทรรศการเหมืองและโรงไฟฟ้า     
 • โรงงานธนบดีและพิพิธภัณฑ์ ก่อตั้งโดย นายพนาสิน ธนบดีสกุล ทายาทรุ่นที่ 2 ของนายอี้ (ซิมหยู) แซ่ฉิน ต้นตระกูลธนบดีสกุล ผู้ค้นพบแร่ดินขาวและก่อตั้งโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้รวบรวมตำนานชามไก่แห่งธนบดี ประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของลำปาง เมืองแห่งเซรามิคของประเทศไทย ภายในแสดงประวัติของต้นกำเนิดชามไก่ เซรามิคของเมืองลำปาง และสาธิตการผลิตชามไก่แบบโบราณ   
 • ตลาดกองต้า   หากเป็นวันเสาร์ - อาทิตย์  กาดกองต้าหรือตลาดจีนเป็นย่านตลาดเก่าตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุร้อยปี บนถนนตลาดเก่าตลอดทั้งสาย ถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
อาหาร
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
 • เย็น          ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมลำปาง ริเวอร์ลอร์ด หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
วัดอักโขชัยคีรี - วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ - อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - สนามบินลำปาง
กำหนดการ
 • 08:00    เดินทางไปชม วัดอักโขชัยคีรี วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์   
 • 13:00   เดินทางไปชม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
 • 15:30  เช็คอิน และโหลดสัมภาระที่สนามบินลำปาง สายการบินนกแอร์
 • 16:20  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ DD 8523
 • 17:45  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 •   วัดอักโขชัยคีรี   จุดเด่นของวัดนี้คือปรากฏการณ์เงาสะท้อนพระธาตุเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง และเงาพระธาตุเจดีย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่เดิมตลอดทั้งวัน ตราบใดที่ยังมีแสงส่องสว่าง นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า "พระศากยมุณีคีรีอักโข"ซึ่งมีความสูง5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวแจ้ห่มให้ความเคารพศรัทธามาก
 • วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ เดิมเรียกว่าวัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ด้วยภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคนอยากเดินทางไป     
 • อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บริเวณอุทยานฯ มีธารน้ำแร่ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่มีอุณหภูมิสูง 70 – 80 องศาเซลเซียส 
 • น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาเป็นชั้น ๆ มี 6 ชั้นอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 1 กิโลเมตร มีทางเดินไปสะดวก
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  
 • ค่าที่พัก 1 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / กรณี ชาวต่างชาติ จ่ายธรรมเนียมที่หน้างาน
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - ลำปาง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง อาบน้ำแร่แจ้ซ้อน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com