02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 20:17
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์กอล์ฟบาหลี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน พัก 4 ดาว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿18,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดอูลูวาตูและการแสดงระบำคะชัก
 • วิหารทานาต์ลอต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     2 - 3     คน 20,500
เดินทาง     4  - 6    คน 19,500
เดินทาง   8  คน  ขึ้นไป 18,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเดนปาซาร์ - วัดทานาล๊อต
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย   
 • 06:00    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
 • 08:50    เหินฟ้าสู่เกาะบาหลี  เที่ยวบินที่ TG 431
 • 14:15    ถึงสนามบินเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว วัดทานาล๊อต ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • วิหาร ทานาต์ล๊อต Pura Tanah Lot  ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ บาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น
อาหาร เย็น   ภัตตาคาร
ที่พัก Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรือ The Kuta Playa Hotel and Villas หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
สนาม New Kuta Golf - วัด อูลูวาตู - ระบำคะชัก(ระบำลิง)
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางสู่สนามกอล์ฟ New Kuta Golf (18 หลุมเพื่อทำการออกรอบ   
 • หลังทานอาหารที่สนามกอล์ฟ นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว วัดอูลูวาตูและชมการแสดงระบำคะชัก หรือระบำลิง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องที่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่ New Kuta Golf เพื่อทำการออกรอบ
 • New Kuta Golf is a 85 hectares championship standard course and the first links style layout in Indonesia. It will challenge both the low handicapper and reward the novice. With five sets of tees, there’s enough variety to ensure a satisfying experi-ence for all skill levels.
 • Located on the southwestern rim of the island’s Bukit Peninsula, within the Pecatu Indah Resort grounds. Perched above a limestone cliff, over-looking stunning Dreamland and Balangan Beach. 20 Minutes driving dis-tance from the International Ngurah Rai Airport.
 • Landscape Natural desert-like vegetation with native trees, a semi Scottish rough of existing shrubs, long grass and creepers.This 18 hole and 72 par course is designed by Ronald Fream, David Dale & Kevin Ramsey (USA).
 • วัดอูลูวาตู  Pura Uluwatu  วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลี พร้อมชมความงามของมหาสมุทรจากหน้าผาสูง 
 • ชม ระบำคะชัก หรือระบำลิง ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายณะ  เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนางสีดา จากราวันนา หรือทศกัณฑ์ 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระที่สนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น          ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน
ที่พัก Aston Kuta Hotel & Residence Hotel หรือ The Kuta Playa Hotel and Villas หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
Bali National Golf - สนามบินเดนปาซาร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ 
แผนที่
การเดินทาง
ช่วงเช้า+บ่าย     
 • เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบ 
 • หลังอาหารที่สนามกอล์ฟ  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:10    เหินฟ้าจากสนามบินเดนปาซาร์  โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432
 • 19:25    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำทุกท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ  Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบจำนวน 18 หลุม
 • Bali National Golf Club offers visitors to Bali a truly luxurious golfing experience with the redesigned Bali National Golf Club which has three distinct playing  environments throughout the 18-hole course.
 • Holes 1 through 9 feature creeks, canyons and native vegetation filled with tropical birds, whilst holes 10 through 16 offer the golfer lush gently sculptured fairways through a mature grove. Finally the island green hole 17 and lakeside hole 18 are the challenging finishing holes to test every golfer.
 • The course was awarded by Asian Golf Awards as Best Renovated Golf Course in Asia 2014 and 5th Best Golf Resort in Asia Pacific 2016, Best Golf Resort in Indonesia 2017 by Golf Digest USA, Best Golf Courses in 260 Countries in 2018 by Golf Digest USA, Best Golf Course in indonesia 2018 by Asian Golf Awards and 2nd Best Golf Resort in 2018 by Asian Golf Awards.
 • Bali National Golf Club is also the home of the famous Lead better Golf Academy (LGA Bali) as one of the facilities. In addition to LGA Bali, well-appointed Locker Rooms, a well-stocked Pro Shop, The Golfer’s Lounge & Terrace serving exquisite cuisines, VIP Meeting Room and The VIP Lounge facilities, are all available at Bali National Golf Club.
 • หลังอาหารได้เวลาสมควร นำเดินทางสู่สนามบิน หากยังมีเวลาเหลือแวะชมสินค้าซื้อของฝากระหว่างทาง 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     อิสระที่สนามกอล์ฟ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก จำนวน 2 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าสนามกอล์ฟ Caddy fee & golf cart
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าอาหารกลางวัน,อาหารเย็น (วันที่ 4 ของโปรแกรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าระวางกระเป๋า ที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินระบุไว้
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com