02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:17

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿11,650

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินตรง กรุงเทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 1 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกดาลันทา
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนลูกค้าเดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน
Dalat /Sacom/1200Golf
จำนวน  2 - 3  คน 15,600 /15,500/17,200.-
จำนวน  4 - 5  คน 12,900/12,800/14,400.-
จำนวน  6 - 7  คน 12,700/12,700/14,300.-
จำนวน  8 - 9  คน 11,650/11,550/13,150.-
Surcharge Weekend 500/630/700
01 Buggy / 1 คน 550/660/รอราคา
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - ดาลัด - น้ำตกดาลันทา
การเดินทาง ช่วงเช้า    
09.10    คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

11:10  ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยสายการบิน Viet Jet เที่ยวบินที่ VZ 940

12:55  ถึงสนามบิน Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ไกด์รอให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก 

ช่วงบ่าย
หลังพักผ่อน นำเดินทางชมน้ำตกดาทันลา และอิสระเดินช้อปปิ้งในตลาดดาลัดตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย     
เมืองดาลัด เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสดชื่น สบายตลอดทั้งปีเพราะว่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง 1,500 เมตร เป็นเสมือนสวิสเซอร์แลนด์ของเวียดนามเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากอากาศที่เย็นสบายแล้วยังมีบรรยากาศก็สวยงามเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ เรียกว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้ของเวียดนาม

น้ำตกดาตันลา Datanla Waterfall อยู่ห่างจากตัวเมืองดาลัทไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงดงาม และมีหลายชั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดเมืองดาลัด
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร

มื้อเย็น       
ภัตตาคาร
ที่พัก Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดับ 4*Deluxe
วันที่ 2
โรงแรมที่พัก - สนามกอล์ฟ - อิสระตามอัธยาศัย
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนากอล์ฟ เพื่อออกรอบโชว์วงสวิง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อลงดวลวงสวิงในต่างแดน ซึ่งที่เมืองดาลัดนี้มีสนามให้ท่านเลือกเล่นทั้งหมด 3 สนาม

1.  Dalat Palace Golf Course 

2.  Sacom Golf Course

3.  Dalat 1200 Golf Course
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัยที่ Club House

มื้อเย็น       
ภัตตาคาร
ที่พัก Ngoc Lan Hotel โรงแรมระดับ 4*Deluxe
วันที่ 3
อิสระช้อบปิ้ง - สนามบินดาลัด - สุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า          
หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยช้อป ชมเมืองดาลัด จนได้เวลานัดหมาย

10:45   เดินทางสู่สนามบินเมืองดาลัด เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

13.35   เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Viet Jet เที่ยวบินที่ VZ 941

ช่วงบ่าย
15.20   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
อิสระท่องเที่ยวในเมืองดาลัด ก่อนที่จะเดินทางสู่ Lien Khuong International Airport เมืองดาลัด
อาหาร มื้อเช้า            
ห้องอาหารโรงแรม
 
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว Deluxe Room 2 คืน
 • ค่าสนามกอล์ฟ 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทย และเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงือนไขบริษัทฯ)
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 • ค่าทิปไกด์เวียดนาม และ คนขับรถเวียดนาม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ฮานอย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,700
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,500
ทัวร์กอล์ฟ เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,900
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงกู๋จี 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com