02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:26

ทัวร์กอล์ฟลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินลาวแอร์ไลน์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿17,000

ไฮไลท์ทริป

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมค่า กรีนฟรี, แคดดี้, รถ, 18 หลุม 1 รอบ ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • Luang prabang golf club
 • กรุ๊ปส่วนตัวออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางพระราชวังเก่า
 • วัดเชียงทอง
สบายๆช้อปปิ้ง
 •  ตักบาตรข้าวเหนียว
 • เดินชมตลาดเช้า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวผู้เล่นกอล์ฟ ราคา / คน
เดินทาง  4 คน  17,850.-
เดินทาง  6 คน ขึ้นไป 17,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-
หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียด

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง - พระราชวังเก่า - วัดเชียงทอง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า 
08:15      คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินลาวแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์แถวที่ ..... เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10.15     เหินฟ้าสู่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QV 634

12.15     เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง หลังผ่านพิธิการตรวจคนเข้าเมืองลาว และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว นำเข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะเดินทางชมสถานที่ท่องเทียว

ชม พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต  อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าวงศ์ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นกลุ่มอาคารชั้นเดียวมีผังเป็นรูปกากบาท  ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศศและล้านช้าง หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลลาวจึงได้ใช้พระราชวังหลวงแห่งนี้จัดแต่งเป็นพิพิธภัณ์ ตั้งแต่ปี พศ. 2518 สิ่งที่น่สนใจนอกจากตัวพิพิธภัณฑ์ ได้แก่อนุเสาวรีย์เจ้าสว่างวงศ์ แถวต้นตาลหน้าพระราชวัง  มณฑบทองและหอพระบาง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง บริเวณทางประตูเข้า

ชม วัดเชียงทอง   ตั้งอยู่สุดถนนศรีสว่างวงศ์ วัดแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดในเมืองหลวงพระบาง จนได้รับการยกย่องให้เป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ที่เด่นที่สุด คือ สิมแบบหลวงพระบางแท้ ที่แม้ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็แสดงถึงสถาปัตยกรรมทางศาสนาแบบหลวงพระบางได้อย่างชัดเจน สังเกตุจากหลังคาที่แอ่นโค้งว้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นจนมองแล้วค่อนข้างเตี้ย นอกจากนี้ยังมีภาพประดับด้วยกระจกสีสะท้อนเรื่องราวในอดีต รวมถึงเรื่องเล่ในวรรณคดี ซึ่งประดับอยูาตรงด้านหลังพระอุโบสถวิหารแดง และวิหารพระม่าน

ช่วงค่ำ  
เที่ยวชมตลาดค่ำ (Night Market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรี  เมื่อได้เวลาตามนัดหมายเดินทางกลับสู่ที่พัก..อิสระตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเที่ยง    
ร้านอาหาร ที่ เมืองหลวงพระบาง 

มื้อเย็น    
ร้านอาหาร ที่ เมืองหลวงพระบาง
ที่พัก Muangthong Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 2
หลวงพระบาง - สนามกอล์ฟ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้านำเินทางสู่สนามกอล์ฟ  Luang prabang golf club

ช่วงบ่าย
หลังเสสร็จสิ้นการออกรอบแล้ว นำเดินทางสู่ที่พัก ..พักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ตีกอล์ฟ 18 หลุม Luang prabang golf club
Luang Prabang Golf Club is a world class premier golf course located in Luang Prabang, Laos,a UNESCO world heritage town. It takes only 10 to 15 minutes to drive from the town center and Luang Prabang International Airport.

The hills and valleys overlookinh the Great Mekong River provide a magnificent setting for this truly unque golf course, with a highly strategic and challenging 18-Hole, par 72 championship golf course with 7,443 yards layout. There are spectacular views over the picturesque heritage town and the course layout is reminiscent of an established mountain links.

ช่วงบ่าย
หลังเสร็จสิ้นการออกรอบ นำเดินางกลับสู่ที่พัก
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

มื้อเที่ยง
อิสระห้องอาหารของสนามกอล์ฟ

มื้อเย็น
ร้านอาหารที่ เมืองหลวงพระบาง
ที่พัก  Muangthong Hotel หรือ เทียบเท่า
วันที่ 3
หลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง

06.30   เดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

07.30     เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดย Lao Airlines / Flight Number QV633

09.30      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 • ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหลวงพระบาง - สนามบินสุวรรณภูมิ
 • รถปรับอากาศ
 • ที่พัก 2 คืน 
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น (เช้า 1, บ่าย 1)
 • อาหาร 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว ประเทศลาว 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาไทย
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของ กรมธรรม์ บริษัทไทยประกันภัย
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 • กรีนฟรี, แคดดี้, รถ, 18 หลุม 1 รอบ ที่ Luang prabang golf club
 • อาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ 
 • ใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ 
 • ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 • ธรรมเนียมวีซ่า สำหรับลูกค้าต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย
 • ข้าวเหนียวพร้อมอุปกรณ์ สำหรับตักบาตร
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินลาวแอร์ไลน์
เริ่ม ฿17,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com