02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:49

ทัวร์กอล์ฟกัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว พัก 4 ดาว โดยเครื่องบิน

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿18,200

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
สนุกและท้าทาย
 • สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
 • สนุกกับสนาม 18 หลุม ทั้ง 2 วัน
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด
 • ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม
 • ปราสาท ตาพรหม
 • ปราสาทบันทายสรี
เยี่ยมชม
 • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน
เดินทาง  4 - 5  คน 19,500.-
เดินทาง  6 - 8  คน 18,500.-
เดินทาง 9 - 14  คน 18,200.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
เมืองเสียมเรียบ - ออกรอบสนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club - ที่พัก
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาร์เตอร์ สายการบินไทยสไมล์ เจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดกระเป๋า

07:15   ออกเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบิน WE 588

08:20   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองเสียมเรียบ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ นำเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ Phokeethra Country Club พร้อมออกรอบพบความท้าทาย ของสนามทั้ง 18 หลุม

Phokeethra Country Club is Cambodia’s debut international-quality course, offering clients the best of modern golfing, while retaining the refined ambiance of an exclusive country club. 

The Club is part of the Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort , with its dedication to luxury, art de vivre elegance, and a personalised style of service that makes it a choice 5-star accommodation for any golfing or family holiday. 

ช่วงบ่าย
15.00    เข้าเช็คอินที่พัก  อิสระตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ
อิสระช้อปปิ้งและชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ Night Market 
อาหาร มื้อกลางวัน
อิสระที่สนามกอล์ฟ

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
สนามกอล์ฟ - องค์เจค องค์จอม - โตนเลสาบ
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สนามกอล์ฟ เพื่อออกรอบ 18 หลุมที่ Phokeethra Country Club

ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระ องค์เจค องค์จอม  และล่องเรือชมทะเลสาบน้ำจืดโตนเลสาบ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ Angkor Golf Resort พร้อมออกรอบพบความท้าทาย ของสนามทั้ง 18 หลุม

After breakfast at hotel, we present you to the Angkor Golf Resort – just 20 minute drive from the Siem Reap Town. The 18 Holes course is a challenging 7279 yards, par 72 that is built to challenge all levels of golfers and has been rated by the US PGA. The course’s maintenance is superb  with the green paspallum grass, before your round of golf warm yourself up at our 300 yards grass range and practice putting green. 

ช่วงบ่าย
นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะตลอดทั้งวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากราบใหว้สักการะกันไม่ขาดสาย

จากนั้นล่องเรือชมทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โตนเลสาป (Tonle Sap Lake) ชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นน้ำ ชมโบสถ์ ร้านค้า โรงเรียน การเลี้ยงปลาในกระชัง งานแกะสลักหิน และสินค้พื้นเมืองอีกมากมาย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

อิสระที่สนามกอล์ฟ

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก  
วันที่ 3
เมืองนครธม – ปราสาท ตาพรหม – ปราสาทบันทายสรี – นครวัด - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองนครธม เช่น ปราสาทนครธม ปราสาทตาพรหม

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ เช่น ปราสาทบันทายสรี และนครวัด .หลหังอาหารเย็นจนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อโหลดสัมภาระ

20.45    เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่  WE591

21.50     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดื์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom) ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง

ช่วงบ่าย    
15:00      ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัด เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร


ราคานี้รวม

 • ค่าที่โรงแรมพัก 2 คืน 
 • ค่าสนามกอล์ฟ ค่ารถ ค่าแค็ทดี้
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุ
 • ค่ายานพาหนะ ตลอดโปรแกรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่ามินิบาร์
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป ไป กลับ กรุงเทพ – เสียบเรียบ
 • ค่าทิปพนักงานบริการ ไกด์ และคนขับรถ
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับต่างชาติ ท่านละ USD 30 ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com