02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:50

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿19,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • ถ้ำหินหลงเหมิน หรือถ้ำประตูมังกร 
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา จักรพรรดิจิ๋นซี 
ศิลปวัฒนธรรม
 • วัดเส้าหลิน  พุทธศาสนานิกายเซน
 • เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • ป่าเจดีย์
 • ศาลเจ้ากวนอู
สบายๆ ช้อป
 • การแสดงกังฟู 
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง เดือน เม.ย. ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7     คน 26,500
เดินทาง     8 - 9     คน 25,000
เดินทาง  10  คน  ขึ้นไป 23,000
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900
จำนวนผู้เดินทาง เดือน พ.ค.- ก.ย. ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7     คน 23,500
เดินทาง     8 - 9     คน 21,900
เดินทาง  10  คน  ขึ้นไป 20,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900
จำนวนผู้เดินทาง เดือนต.ค. - พ.ย. ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7     คน 24,500
เดินทาง     8 - 9     คน 21,500
เดินทาง  10  คน  ขึ้นไป 19,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินซีอาน 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงบ่าย+ค่ำ
 • 14:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย 
 • 16:30    ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน เที่ยวบินที่ FD 588
 • 21:35    เดินทางถึงเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหล ผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉาง อาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ซีอาน ได้เป็นศูนย์กลรางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของ เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง... นำเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ซีอาน - ลั่่วหยาง (รถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน (รถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ออกเดินทางสู่ลั่วหยาง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G 2004 ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร 
 • เดินทางสู่ เมืองเติงฟง หยางเฉิง ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย 
 • วัดเส้าหลิน  รวมค่ารถเล็ก ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ.1070 โดยเน้นการฝึก ญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝน ศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนามกังฟู 
 • ชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหาร สหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
 • การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็น บทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด เส้าหลิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับลั่วหยาง แวะซื้อขนมของฝากโดยเฉพาะพุทราจีน ของฝากขึ้นชื่อ
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 
ที่พัก PEONY CITY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 3
ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี่) - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซีย 
แผนที่
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ถ้ำหินหลงเหมิน หลงเหมินสือคู หรือ ถ้ำประตูมังกร รวมค่ารถเล็ก หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ.1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจน ถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำ หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.2000
 • วัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียน เป็นแบบในการแกะสลัก
 • ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางประมาณ 7 กิโลเมตร ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตำหนัก มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัว ตั้งเรียงรายโดยตำหนักใหญ่มี รูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้คนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้อสาย จีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ อีกองค์หนึ่ง นอกเหนือจากเทพเจ้างักฮุย นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ฝัง ศีรษะของกวนอู หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว และซุนกวนได้นำศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่โกรธแค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนำเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนื่องจากชื่นชมในตัวกวนอู โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่าสนไว้มากมายจนเป็นที่มา ของชื่อกวนหลิน
 • เดินทางยัง เมืองซานเหมินเซีย ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างมณฑล 3 มณฑล คือ มณฑลเหอหนาน, มณฑลส่านซีและมณฑลซานซี ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ำหวงเหอ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่ง และเป็นเมืองสำคัญของอีกหลายราชวงศ์ จนถึงราชวงศ์ชิง
อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น
           ภัตตาคาร
ที่พัก JIN GONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4
ซานเหมินเซีย - กองทัพทหารม้าจิ๋นซี + สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสหอกลองระฆัง 
การเดินทาง ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย
 • เดินทางสู่ ตำบลหลินถ่ง ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึงแล้ว...
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี  อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี (ค.ศ. 1987) คือ (รวมค่ารถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี (ค.ศ. 1974) เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี  
 • สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของ วัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
 • เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมือง... ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณจัตุรัสหอระฆัง เลือกหาซื้อพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน  
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังอาหาร เดินทางชมกำแพงโบราณ วัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 22:25       เหินฟ้าจากสนามบินซีอาน โดยสายการการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 589
 • 01.40+1   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • กำแพงเมืองโบราณ  ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึง ทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู เข้า - ออก ทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นำท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีนคุณภาพ เช่นผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน เสื้อผ้า
 • วัดฉือเอิน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้น โดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมา เป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎกลักษณะของเจดีย์จะ คล้ายแบบอินเดียมี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
 • เสร็จแล้วนำท่านเดินทางไปยังสนามบินซีอาน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง (ที่นั่งระดับ 2)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com