02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:33

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿17,300

ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล ..ไม่รวมค่าทำวีซ่าจีน...ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ-ซีอาน.
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • ถ้ำหินหลงเหมิน หรือถ้ำประตูมังกร 
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา จักรพรรดิจิ๋นซี 
ศิลปวัฒนธรรม
 • วัดเส้าหลิน  พุทธศาสนานิกายเซน
 • เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • ป่าเจดีย์
 • ศาลเจ้ากวนอู
สบายๆช้อป
 • การแสดงกังฟู 
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง เดือนเมษายน ราคา / คน
เดินทาง  6 - 7  คน 23,900.-
เดินทาง  8 - 9  คน 22,500.-
เดินทาง  10   คน ขึ้นไป 20,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,600.-
จำนวนผู้เดินทาง เดือนพค.-กันยายน ราคา / คน
เดินทาง  6 - 7  คน 21,000.-
เดินทาง  8 - 9  คน 19,300.-
เดินทาง  10   คน ขึ้นไป 17,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,950.-
จำนวนผู้เดินทาง เดือนธันวาคม ราคา / คน
เดินทาง  6 - 7  คน 21,800.-
เดินทาง  8 - 9  คน 18,900.-
เดินทาง  10   คน ขึ้นไป 17,300.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,600.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – ซีอาน 
การเดินทาง ช่วงบ่าย
14:00
 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3 สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

16:30  ออกเดินทางสู่นครซีอาน โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 2568 

ช่วงเย็น
21:35
 เดินทางถึงเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหล ผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉาง อาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ซีอาน ได้เป็นศูนย์กลรางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของ เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง... นำเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
ซีอาน – ลั่่วหยาง (รถไฟความเร็วสูง) - วัดเส้าหลิน (รถแบตเตอรี่) - ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู 
การเดินทาง ช่วงเช้า
ออกเดินทางสู่ลั่วหยาง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G 2004 ที่มีความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทาง

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร 

ช่วงบ่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองเติงฟง หยางเฉิง ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย 

ชม วัดเส้าหลิน  รวมค่ารถเล็ก ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ.1070 โดยเน้นการฝึก ญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝน ศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนามกังฟู 

นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน  อันได้แก่ วิหาร สหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวม 1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน

จากนั้นชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็น บทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด เส้าหลิน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับลั่วหยาง แวะซื้อขนมของฝากโดยเฉพาะพุทราจีน ของฝากขึ้นชื่อ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อบ่าย
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม PEONY CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 3
ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี่) - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซีย 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชมถ้ำหินหลงเหมิน หลงเหมินสือคู หรือถ้ำประตูมังกร รวมค่ารถเล็ก หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญ และน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ.1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจน ถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำ หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.2000

นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียน เป็นแบบในการแกะสลัก

ช่วงบ่าย  
ชมศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางประมาณ 7 กิโลเมตร ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตำหนัก มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัว ตั้งเรียงรายโดยตำหนักใหญ่มี รูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้คนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้อสาย จีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ อีกองค์หนึ่ง นอกเหนือจากเทพเจ้างักฮุย นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ฝัง ศีรษะของกวนอู หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว และซุนกวนได้นำศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่โกรธแค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนำเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนื่องจากชื่นชมในตัวกวนอู โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่าสนไว้มากมายจนเป็นที่มา ของชื่อกวนหลิน

นำท่านแวะซื้อ บัวหิมะ ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่รู้จักกันเป็นอย่างดี

เดินทางไปยังเมืองซานเหมินเซีย ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างมณฑล 3 มณฑล คือ มณฑลเหอหนาน, มณฑลส่านซีและมณฑลซานซี ได้รับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งแม่น้ำหวงเหอ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่ง และเป็นเมืองสำคัญของอีกหลายราชวงศ์ จนถึงราชวงศ์ชิง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก JIN GONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4
ซานเหมินเซีย - กองทัพทหารม้าจิ๋นซี + สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสหอกลองระฆัง 
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านออกเดินทางสู่ ตำบลหลินถ่ง ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึงแล้ว...

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อเช่น สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี  อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี (ค.ศ. 1987) คือ (รวมค่ารถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี (ค.ศ. 1974) เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี  

ช่วงบ่าย
นำท่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของ วัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมือง... ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณจัตุรัสหอระฆัง เลือกหาซื้อพื้นเมือง ของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน  
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5
ซีอาน – กำแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กรุงเทพ ฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหาร เดินทางชมกำแพงโบราณ วัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่

ช่วงบ่าย
หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นำท่านเดินทางไปยังสนามบินซีอาน

22:25
 ออกเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ FD 2569

01:40  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึง ทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู เข้า - ออก ทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นำท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีนคุณภาพ เช่นผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน เสื้อผ้า

นำท่านเดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้น โดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมา เป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎกลักษณะของเจดีย์จะ คล้ายแบบอินเดียมี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด

เสร็จแล้วนำท่านเดินทางไปยังสนามบินซีอาน
อาหาร มื้อเช้า
อาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

[เงื่อนไข] เข้าร้านช๊อปของรัฐบาลจีน บัวหิมะ ผ้าใหม หยก กระเบื้องสามสี
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถรับ – ส่ง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้อยู่ในข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกัน
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com