02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 20 มี.ค. 2019 7:58

ทัวร์ฉงชิ่ง ภูเขาจีนฝอซัน อู่หลง แม่น้ำอายีเหอ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทางตั้งแต่ 8 - 10 คน พัก 4 ดาว

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿13,500

ไฮไลท์ทริป

 • ถ้ำฝูหยงต้ง   ถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 • น้ำตกหุบผาสวรรค์  มรดกโลกระดับ 5A 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา 
 • ต้าจู๋หน้าผา พระพุทธรูปหินแกะสลัก 
 • จุดชมวิวระเบียงแก้ว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
เดินทาง  8  คน  14,800.-
เดินทาง  10  คน  13,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-
** ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่วันที่ในการเดินทาง

** ลงร้านรัฐบาล หมอนโอโซน / ใบชา / บัวหิมะ

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – ฉงชิ่ง – ถ้ำผูหยงตัน (มรดกโลก) (-/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
04:15   คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 2 สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06:20   ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่งโดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 2550 บริการอาหารเช้าบนเครื่อง มื้อที่ 1 ใช้เวลาบิน 3 ชั่วโมง

10:20   ถึงท่าอากาศยานฉงชิ่งซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

นำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ภัตตาคารบริการอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เมืองอู่หลง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะแลพอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง

ถึงเมืองอู่หลงนำท่านเที่ยวชม ถ้ำฝูหยงต้ง มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A เป็นถ้ำหินแร่แคลไซด์ คล้ายๆ กับถ้ำแก้วโกมลที่แม่ฮ่องสอนของประเทศไทย

ถ้ำฝูหยงต้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือ Chinese National Geography ยกย่องให้เป็น NO.1 cave in the world

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อู่หลง - หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - น้ำตกหุบผาสวรรค์ - ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์มรดกโลก

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ ชมน้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพี
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์มรดก โลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพลงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา

ภายในอุทยานแห่งชาติ หลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ยังมีโรงเตียมเก่าๆ ซึ่งเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ช่วงปี ค.ศ. 618 - 907 และจุดนี้เองที่จางอี้โหมวใช้เป็นฉากในหนังการถ่ายทำหนังเรื่อง ศึกโค่นบันลังก์วังทอง รวมรถแบตเตอรี่ 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพี  มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A  ชมความพิศวงของธรรมชาติ ที่กลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวและสวยงาม

ชมสายน้ำของ น้ำตกหุบผาสวรรค์ ที่โปรยปรายลงมาแบบสายฝน สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางกลับเมืองฉงชิ่ง นำท่านชมร้านยาสมุนไพรเมืองฉงชิ่ง 

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น นำท่านล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียงชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่งที่ ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม จนได้สมญญานามว่า ฮ่องกงน้อยแห่งภาคตะวันตก (ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคารในอุทยานฯ

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก GLENVIEW ITC PLAZA CHONGQING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5ดาว
วันที่ 3
ฉงชิ่ง - สุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - วัดหลิงฉวน - ต้าจู๋ (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่เมืองสุ้ยหนิงใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง เป็นเมืองที่คนจีนเชื่อว่าเป็นสถานที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม พร้อมใหว้พระที่วัดกว่างเต๋อ 

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง วัดหลิงฉวนหรือวัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา ก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองต้าจู๋
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของโบราณสถานกว่าพันปีที่ วัดกว่างเต๋อหรือวัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมเคยประทับที่นี่นานถึง 68 ปี ให้ท่านได้นมัสการเจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นสิริมงคล (รวมรถแบตเตอรี่) 

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงฉวนหรือวัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์สุย มีความเชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก...

มีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ชาวบ้านที่มาสักการะเห็นเจ้าแม่องค์นี้ได้กระพริบตาและหลั่งน้ำตา เสมือนท่านสงสารชาวผู้ประสบภัย ภายในวัดแห่งนี้ยังได้แสดงประวัติของเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่วิหารเจ้าแม่กวนอิม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าจู๋  ถึงต้าจู๋เข้าเช็คอินที่พัก
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก TIAN YOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ต้าจู๋ - หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก - ฉงชิ่ง - ศาลาประชาคม - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมือต้าจู๋ ชมพระพุทธรูปหินแกะสลัก มรดกโลก

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง ชมศาลาประชาคม  ชมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย ชมร้านผ้าไหม
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางชมต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก (มรดกโลก) ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ต้าจู๋เป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาอย่างงดงาม โดยการรวมเอาจิตวิญญาณ ความเชื่อในศาสนาพุทธ เต๋า และหลักคำสอนของขงจื๊อ รวมทั้งเทพเจ้าของจีน มารวมเข้าด้วยกันอย่างผสมผสาน และกลมกลืน

ช่วงบ่าย
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่งนำท่านเที่ยวชมศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง)

ชมพิพิธภัณฑ์ซานเสียซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อน ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซานเสียต้าป้าที่ขวางกั้นแม่น้ำแยงซีเกียง

จากนั้นนำท่านชมร้านผ้าไหมของเมืองฉงชิ่ง 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก GLENVIEW ITC PLAZA CHONGQING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 5
ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ (B / - / - )
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฉงชิ่ง เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

11:10  
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD2551

ช่วงบ่าย
13:10   เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพฯ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ (พักสองต่อหนึห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000+200 บาท ค่าบริการ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทฯกรรมธรรม์
 • ค่าไกด์จีน พูดไทย
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปวันละ 20 หยวน/ท่าน (ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com