02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:23

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ตัาจู๋ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿15,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวรฺ์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...ไมรวมค่าทำวีซ่าจีน ..ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง
ชมมรดกโลก
 • อุทยานเขานางฟ้า
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 • พระแกะสลักหินต้าจู๋
 • ถ้ำฝูหยงตัง
ประวัติศาสตร์
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 
สบายๆช้อป
 • ล่องเรือสำราญ
 • ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย 
 • หงหยาตัง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   6 - 7  คน  21,500.-
เดินทาง   8 - 9  คน  16,900.-
เดินทาง  10  คน ขึ้นไป 15,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ – ฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง
การเดินทาง ช่วงเช้า
08.25    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทยสไมล์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.30    ออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่งโดยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE 684

14:50    ถึงท่าอากาศยานฉงชิ่งซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางสู่เมืองอู่หลง ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เมืองอู่หลง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะแลพอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก 
อาหาร มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Yi Yun Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้ารวมรถไฟเล็ก - อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า  รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี่+ระเบียงแก้ว
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานเขานางฟ้า +รถไฟฟ้าเล็ก 

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ ชมน้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพี
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม อุทยานเขานางฟ้า Xiannu Mountain อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน เป็นอุทยานทมี่ชีอเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์คือ  ป่าไม้หนาแน่น  ยอดเขาประหลาด  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และลานเล่น หิมะในฤดหนาว ฤดูใบไม้ผลิจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี

นำเข้าชม สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า  SNOW DOME ลานสกีในร่ม ขอให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีอยู่มากมายภายในสโนว์โดม หรือจะเล่นสโนว์สเลด อย่างสนุกสนาน ลานสกีนี้เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปล่อยความสนุกให้เต็มที่

ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่าผ่านประตู และค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในลานสกี


ช่วงบ่าย
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์  เทียนเชิงซ่านเฉียว  มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ 300-500 เมตร และมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขาก่อน  และด้านบนจะมีระเบียงแก้วเป็นกระจกใสให้เดินเล่นท้าความเสียว ความสูง 1,200 เมตร 

การลงไปหลุมฟ้าจะต้องลงลิฟท์แก้วริมผา ความสูงกว่า 80 เมตร หลังจากที่ลงมาแล้วก็ต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางที่ทำไว้ ระหว่างทางเดินจะมีจุดน่าสนใจคือ โรงเตี๊ยมเก่าแก่ซึ่งเดิมเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อน ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ. 618-907 เนื่องจากหุบเขานี้เป็นเส้นทางลัดจากเสฉวนไปยังเหอหนานนั่นเอง 

สำหรับอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า มีจุดที่ถูกเรียกว่าสะพานสวรรค์อยู่ 3 แห่งด้วยกันคือ

1.Tianlong Bridge  เป็นสะพานที่อยู่ใกล้กับโรงเตี๊ยมโบราณ ความสูง 235 เมตร มีลักษณะเป็นโพรงทะลุ ใกล้ๆ กับผนังถ้ำมีการแกะสลักลวดลายมังกรสวยงาม

2.Qinglong Bridge  ลักษณะเป็นโพรงยาว มีลำธารเล็กไหลผ่าน ความสูง 281 เมตร

3.Heilong Bridge  สะพานสุดท้ายอยู่ในส่วนที่แคบที่สุดจึงทำให้มีความมืดทึบ ความสูง 223 เมตร

นอกจากนั้นแล้วยังมี น้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญ่ที่ไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขา ตามรอยเลื่อนของเปลีอกโลกที่แยกออกจากกัน ลงมาบรรจบที่เบื้องล่างเป็นบึงมรกตสีสวยงาม

ด้วยความสวยงามอลังการ และน่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้เอง เลยทำให้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่อง ที่ดังๆ ก็เช่น Curse of Golden Flower หรือ Transformer 4 ด้วย 

เวลาสมควรเดินทางกลับที่พักและทานอาหารเย็น
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคารในอุทยานฯ

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก Yi Yun Holiday Hotel ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
อู่หลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย - ล่องเรือชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมถ้ำฝูหยงตัง มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A ก่อนที่จะเดินทางกลับฉงชิ่ง

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับฉงชิ่ง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง อิสระที่ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย หลหังอาหารเย็น นั่งเรือชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ถ้ำฝูหยง หรือฝูหยงต้ง  Furong Cave  อยู่ห่างจากเมืองอู่หลง Wulong ประมาณ 20 กม. ถ้ำนี้ถูกพบโดยบังเอิญเมื่อปี คศ.1993 ชาวนาคนหนึ่งติดตามสัตว์เลี้ยงของตนไปพบปากถ้ำแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปจึงได้ไปแจ้งหัวหน้าหมู่บ้าน ระดมคนมาช่วยกันค้นหาสัตว์ และพบว่าเป็นถ้ำมีขนาดกว้างใหญ่มาก มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ในปี 1994 จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และในปี 2006 ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A นับว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดถ้ำหนึ่งของโลก

เป็นถ้ำเดียวของจีนที่เป็นมรดกโลก ถ้ำฝูหยง ยาวถึง 2,846 เมตรและมีส่วนกว้างถึง 30-50 เมตร ภายในถ้ำมีสามส่วน แต่เปิดให้เข้าชมส่วนเดียว อีกสองส่วนยังอยู่ในการสำรวจทางธรณีวิทยา เนื่องจากสันนิษฐานว่าถ้ำนี้เกิดขึ้นเมื่อ 500 ล้านปีที่ผ่านมา ในส่วนที่เปิดให้เข้าชมนั้นมีชนิดของหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด


ถ้ำฝูหยงต้ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน และหนังสือChinese National Geography ยกย่องให้เป็น NO.1 cave in the world

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางเดินทางกลับยังฉงชิ่ง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงฉงชิ่ง อิสระให้เดินชิมช้อปแชะ ที่ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย

ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย Jie Fang Bei แหล่งชอปปิ้งใจกลางเมืองฉงชิ่ง และยังเป็นศูนย์รวมเหล่านักช้อปไม่ต่ำกว่าหลักแสนคนต่อวันอีกด้วย

ล่องเรือสำราญ  ชมทัศนียภาพของแม่น้ำแยงซี  เป็นอีก 1 โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด 
ซึ่งจะไปสิ้นสุดตามเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก East Garden Hotel ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก - ฉงชิ่ง -  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมือต้าจู๋ ชมพระพุทธรูปหินแกะสลัก มรดกโลก

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง ชมชิมช้อปที่หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางชม ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งการแกะสลักบนผาหิน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี คศ. 1999  ต้าจู๋ หรือเมืองเท้าใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ เป๋ยซาน เป้าติ่งซาน หนานซาน สือเหมินซาน จุดที่เป็นสุดยอดของงานแกะสลัดต้าจู๋ คือโค้งพระพุทธรูปใหญ่ ถ้ำศาสนา และรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ

งานแกะสลักหินบนผาหินแกะสลักต้าจู๋ แบ่งออกได้เป็น 75 จุด มีรูปแกะสลักมากกว่า 5 หมื่นชิ้น โดยแบ่งงานแกะสลักออกเป็น 5 สถานที่ คือ งานแกะสลักเป่ยซาน งานแกะสลักสือจ้วนซาน งานแกะสลักสือเหมินซาน  งานแกะสลักเป้าติ่ง และงานแกะสลักหนานซาน

ช่วงบ่าย
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง เพื่อให้ได้อิสระที่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 

มืองโบราณ Ciqikou เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง อยู่กลางเมืองฉงชิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกได้จากที่นี่ลักษณะก็คล้ายๆ กับตลาดเก่า ตลาดน้ำ หรือตลาดโบราณบ้านเราเป็นร้านค้าอาคารไม้สองชั้น และแถบนี้เคยเป็นท่าเรืออันเลื่องชื่อด้านการค้าขายเครื่องลายครามตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองท่าแห่งเครื่องเคลือบ 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก East Garden Hotel ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
ฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก - หงหยาตัง - BTS LIZIBA - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางต่อยังสนามบิน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน  เดินทางสู่ BTS LIZIBA   เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

16.15    เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 685

18.00     กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
มหาศาลาประชาคม  ที่มหานครฉงชิ่ง เป็นโรงละครที่สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน และใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงและการประชุมสำคัญต่างๆ มากมาย มีความสวยงามและโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

ศาลาประชาคม  เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ในเกือบทุกเมืองของจีนในยุคที่คอมมิวนิสต์ขึ้นครองอำนาจในจีนแผ่นดินใหญ่  ศาลาประชาคม ของเมืองฉงชิ่งนั้นสร้างขึ้นตามแบบของหอสักการะฟ้าเทียนถัน Temple of Heaven ที่ปักกิ่งนั่นเอง บริเวณด้านหน้าของศาลาประชาคมจะเป็นจตุรัสใหญ่ที่ช่วงเย็นจะมีประชาชนมากมายออกมาเดินเล่น นั่งชมวิว ออกกำลังกาย  โดยที่นี่จะมีการเปิดไฟอาคารทุกวัน

หงหยาต้ง  เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศ โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน เมื่อทานเข้าไปอาจเกิดอาการลิ้นชาได้

บรรยากาศโดยรอบ ได้อารมณ์แบบจีนโบราณ ทั้งผู้คน ร้านค้า การตกแต่ง และทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงาม 

ช่วงบ่าย
สถานี BTS LIZIBA  หากใครที่คิดว่ารถไฟฟ้า หรือรถไฟใต้ดินที่เคยเจอมามันเจ๋งแล้วละก็ ลองมาดูรถไฟในประเทศจีนที่เราจะมาแนะนำให้คุณได้รู้จัก เพราะมันเป็นรถไฟฟ้า
ที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พัก 2/ห้อง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทฯกรรมธรรม์
 • ค่าไกด์จีน พูดไทย
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com