02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 19 พ.ย. 2018 3:50

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 10 คน พัก 4 ดาว ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿14,200

ไฮไลท์ทริป

 • เทียนเหมินซาน สมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามมีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 11 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ทัวร์ 5 วัน 4 คืน  ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 10 คน 14,200.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่วันที่ทำการเดินทาง  

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ – ฉางซา
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:30  คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู 2 เคาเตอร์ D สายการบิน แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07:30  เดินทางสู่เมืองฉางซา โดยเที่ยวบินที่ FD 540 เวลาที่เมืองจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

12:10  เดินทางถึง สนามบินฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อยังจางเจียเจี้ย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ชมธรรมชาติที่สวยงามสองฟากฝั่ง ของถนนระหว่างการดินทางพร้อมฟังการบรรยายเรื่องราวต่างๆ จากไกด์ชาวจีนแบบภาษาไทย

นำท่านสู่ภัตตาคารก่อนเข้าทำการเช็คอินที่พัก
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL 4*+
วันที่ 2
จางเจียเจี้ย – ภาพวาด 10 ลี้ (รวมรถราง) -เทียนจื่อซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในไต้หล้า - ลำธารแซ่ม้าทอง
การเดินทาง ช่วงเช้า 
นำทุกท่านเดินทางชมธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานจางเจียเจี้ย จุดท่องเที่ยวเช่น าพเขียน 10 ลี้  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่ ร้านชา ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

ชม ภาพเขียน 10 ลี้  นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ  ซึ่งตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ 

นั่งกระเช้าขึ้น เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตา อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ขึ้นกระเช้า พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆ กัน

ช่วงบ่าย
ชมทิวทัศน์อันสวยงามของ สวนจอมพลเฮ่อหลง  ซึ่งมียอดเขา และหินแปลกตานับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานานาพันธุ์ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย

ชมทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่อง อวตารได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร 

ชมความงามของ ธารแส้ทองคำ  จินเปียนซี  ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL 4*+
วันที่ 3
ถ้ามังกรเหลือง + ล่องเรือ - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางชมธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารชม ถ้ำพญามังกร  หลงหวังต้ง  เป็นถ้ำที่มีความงดงาม และใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคนโอบรอบ + พร้อมล่องเรือชมความงาม

ช่วงบ่าย
ล่องเรือ ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็นชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี  โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต  เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก TIANZI HOTEL 4*+
วันที่ 4
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรียนภาพวาดทราย –ฉางซา –ถนนคนเดินหวงซิน
การเดินทาง ช่วงช้า
เดินทางชมธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางกลับสู่เมืองฉางซา
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน ประตูสวรรค์ ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน

ขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง   กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 

นำท่าน สู่หน้าผาลอยฟ้า ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยว ที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจ ไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเยี้ยน ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

ช่วงค่ำ
เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด สำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก HUAXI HOTEL 4*+ 
วันที่ 5
ฉางซา – กรุงเทพ ฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
09:00  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12:55  เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 

ช่วงบ่าย
15:35  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • เข้าร้านช้อป ร้านบัวหิมะ ร้านชา ร้านผ้าไหม (ปกติเข้า 5 ร้าน)
 • พิเศษอาหาร มื้อละ 50 หยวน (ปกติ 30 หยวน)
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (ห้องละ 2 ท่าน) จำนวน 4 คืน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่า เข้าประเทศจีน (1,200.- บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท ทั้งนี้อยู่ในข้อตกลงที่มีไว้กับบริษัทประกัน
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 คนขึ้นไป พัก 5 ดาว ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่ม ฿16,250
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com