02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:19

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿22,400

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่เข้าร้านรัฐบาล..ไม่รวมค่าทำวีซ่าจีน....ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - คุนหมิง...ค่าตั๋วบินภายในคุนหมิง - แชงกรีล่า ประมาณ 800 -1,000.-หยวน
ตื่นตากับธรรมชาติและการแสดง
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก
  • หุบเขาเสือกระโจน
  • โชว์จางอี้โหม๋ว
ชมศิลปะ วัฒนธรรม
  • วัดลามะซงจ้านหลิน
  • เมืองเก่าจงเตี้ยน
  • เมืองเก่าลี่เจียง
ไหว้พระ
  • วัดหยวนธง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 เดินทาง  6 - 7  คน 25,800.-
 เดินทาง  8 - 9  คน 23,800.-
 เดินทาง  10   คนขึ้นไป 22,400.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินคุนหมิง - ต่อเครื่องภายในบินยังแชงกรีล่า - เมืองเก่าจงเตี้ยน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:30  นัดพบกันที่สุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าเตอร์การบินไทย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลfสัมภาระ

10:30  เดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย
14:00     เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง... ต่อเครื่องบินภายใน  เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

เดินทางต่อยังเมืองแซงกรีล่า ด้วยสายการบินภายในประเทศใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเศษ.. ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ไห้การต้อนรับ นำเดินทางเข้เช็คอินที่พัก ก่อนที่จะออกไปทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็นเดินชมเมืองเก่าจงเตี้ยนตรมอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เมืองจงเตี้ยน เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ธิเบต มณฑลยูนนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ยนเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวทิเบต ทางการจีนเห็นว่าเมืองจงเตี้ยนแห่งนี้มีความงดงามตามนิยายของ เจมส์ ฮิลตัน จึงเปลี่ยนชื่อจาก เมืองจงเตี๊ยน เป็น แซงกรีล่า โดยชื่อแชงกรีลานั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึงหนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลกจากตัวเมืองแชงกรีล่าหรือเมืองจงเตี๊ยน จะมองเห็นภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี

เมืองเก่าจงเตี้ยน  ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
อาหาร มื้อเย็น
ร้านอาหาร
ที่พัก Heavensunshine Hotel 
วันที่ 2
วัดลามะซงจ้านหลิน - วัดต้าฝอ - เมืองเก่าจงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองโบราณลี่เจียง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า ชมความสวยงามของวัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า  ไหว้พระที่วัดต้าฝ่อ ช้อบปิ้งที่เมืองเก่าจงเตี้ยน

ช่วงบ่าย
หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระหว่างทางหยุดแวะชม หุบเขาเสือกระโจน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าลี่เจียง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชมความสวยงามของ วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า อยู่ห่างจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18  สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุงลาซา  เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในยามเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน

ชม เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง  ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า เป็นวัดแบบทิเบต ด้านบนมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปา รูปทรงเหมืนพระพุทธรูปแบบทิเบต  

จุดไฮไลท์ของวัดนี้  คือ เจดีย์ยักษ์รูประฆัง หรือ กงล้อมนตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะความใหญ่โตนี่เอง ที่ฐานของเจดีย์จึงทำที่ดึงหมุนไว้รอบ เพื่อให้หลายๆคนช่วยกันหมุน และตั้งจิตรอธิษฐานไปด้วย จากบริเวณนั้นจะมองเห็นเมืองแชงกรีล่าในย่านเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน

ให้ท่านได้อิสระเดินชิม ช้อปที่เมืองเก่าจงเตี้ยน ตามอัธยาศัย ก่อนทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง  ลี่เจียงเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี ที่อพยพมาจากทิเบต ระหว่างทางแวะชม

หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บริเวณกลางแม่น้ำมีโตรกหิน ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินนี้  จึงเป็นที่มาของชื่อหุบเขาเสือกระโจน บริเวณนี้น้ำไหลเชี่ยวกราก เมื่อปะทะโขดหินจึงเกิดสียงดังสนั่นไปไกลนับสิบกิโลเมตร

ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองจงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน ประมาณ 130 กิโลเมตร โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ซึ่งแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา จนกลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน  และโค้งน้ำที่สวยเด่นที่สุดของแยงซีเกียงนั้นเอง

เมืองโบราณลี่เจี่ยง หรือเมืองเก่าลี่เจียง   มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า เวนิสแห่งตะวันออก   อาคารในเมืองเก่ามีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นที่ตั้งรกรากของชาวน่าซีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel 4*
วันที่ 3
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม๋ว - อุทยานน้ำหยก - หมู่บ้านไป่ซา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
อาหารเช้าที่ห้องอาหาร ก่อนเดินทางชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม๋ว

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับเข้าเมืองลี่เจียง แวะชมหมู่บ้านไป่ซา ชมอุทยานน้ำหยก ก่อนจะอิสระชมสืนค้าต่อที่เมืองโบราณลี่เจียง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกระหว่างทางหยุดซื้ออ๊อกซิเจนกระป๋องเพื่อเตรียมตัวไว้ขณะขึ้นสู่ที่สูง

ชมโชว์ Impression  Lijiang โชว์อันยิ่งใหญ่ โดย จาง อวี้ โหมว ผู้กำกับชื่อก้องโลก ซึ่งได้เนรมิตให้เทือกภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดงโดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต พร้อมแสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง 

หลังการแสดงจบนำขึ้นรถบัสไฟฟ้าเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นสู่ส่วนกลางของภูเขาหิมะมังกรหยก เพื่อชมกราเซีย และเล่นหิมะความสูงประมาณ 4,300 เมตร นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขามังกรหยก และใช้เวลาอยู่ข้างบนประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อถ่ายรูป และเล่น ห่วงยาง สไลด์

ช่วงบ่าย
อุทยานน้ำหยก หรือ Jade Water Village เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อ มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อ มังกรโบยบินน้ำในอุทยานจะเป็นที่น้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอนมาก ดังนั้นเราจะเห็นปลาแซลมอนทั้งสีดำและสีทองว่ายอยู่ในสระ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel  4*
วันที่ 4
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง - เข้าเช็คอินที่พัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำเดินทางชมสระน้ำมังกรดำ ก่อนเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง 

ช่วงบ่าย
เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เข้าเช็คอินที่พัก อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สระน้ำมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่าสวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง แมนจู สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และหน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ 

สระมังกรดำ  มีที่มาจากตำนานเล่าขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณสระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่
งดงามที่สุดของจีน

ช่วงบ่าย
เมื่อถึงคุนหมิงเข้าเช็คอินที่พักเชิญท่านอิสระ ช้อบ ชิม แชะ ตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Meiyin Hotel 4*
วันที่ 5
วัดหยวนธง -ตำหนักทองจงเตี้ยน - สนามบิน - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำไหว้พระที่วัดหยวนธง ตำหนักทองจงเตี้ยน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

15.20     เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.30      กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
วัดหยวนทง    เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้
จะแปลกกว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะโดยปกติการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน 

ปัจจุบัน วัดหยวนทง จะเป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีน เป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่นิกายมหาญาณของพม่า นิกายหินญาณของไทย และนิกายลามะของธิเบต

ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน   ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน อยู่ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง อู๋ซานกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง อู๋ซานกุ้ย

เดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร
[เงื่อนไข)

ราคานี้รวม
  • ค่าที่พักมาตราฐาน  4* จำนวน 4 คืน
  • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง(ที่นั่งระดับที่ 2)
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
  • ค่ารถปรับอากาศ
  • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
  • ค่าไกด์จีนพูดไทย
  • น้ำดื่มวันละขวด
  • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
  • ค่าวีซ่าจีน 
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-คุนหมิง...ค่าตั๋วบินภายใน คุนหมิง-แชงกรีล่า
  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพย์ ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,900
ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿19,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com