02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 11 ธ.ค. 2023 12:50

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿23,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติและการแสดง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • หุบเขาเสือกระโจน
 • โชว์จางอี้โหม๋ว
ชมศิลปะ วัฒนธรรม
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • เมืองเก่าลี่เจียง
ไหว้พระ
 • วัดหยวนธง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
 เดินทาง     6 - 7    คน 26,900
 เดินทาง     8 - 9    คน 24,900
 เดินทาง   10  คนขึ้นไป 23,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,500
หมายเหตุ : ราคาอาจมีการเปลี่นแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - เมืองเสียงหยูน
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • 07:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
 • 10:00    เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง เที่ยวบินที่ TG 614
 • 15:45    เดินทางถึงสนามบินนครคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ  ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เมืองเสียงหยูน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเสียงหยูน เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ระหว่างคุนหมิงกับต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง )
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ระหว่างการเดินทางแวะชมทัศนียภาพตลอดข้างทาง
อาหาร เย็น   ภัตตาคาร
ที่พัก Fei Long Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
เมืองเก่าจงเตี้ยน - ชมโค้งแรกแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย

เมืองจงเตี้ยน
 • เมืองจงเตี้ยน Zhongdian หรือ แชงกรี-ล่า Shagri-La เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ธิเบต มณฑลยูนนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ยนเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวทิเบต ทางการจีนเห็นว่าเมืองจงเตี้ยนแห่งนี้มีความงดงามตามนิยายของ เจมส์ ฮิลตัน จึงเปลี่ยนชื่อจาก เมืองจงเตี๊ยน เป็น แซงกรีล่า โดยชื่อแชงกรีลานั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึงหนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลกจากตัวเมืองแชงกรีล่าหรือเมืองจงเตี๊ยน จะมองเห็นภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
 • ระหว่างทางแวะชม โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง Changjiangdiyiwan ซึ่งเกิดจากแม่น้ำจินซาเจียง ที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้ง180 องศาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง
 • ชมช่องเขาเสือกระโจน Hutiaoxia “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ’’ ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีความแคบมาก จนทำให้เสือสามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจน
 • อิสระท่านได้เดินเที่ยวในเขต เมืองเก่าจงเตี้ยน Zhongdian Old Town เพลิดเพลินช้อปปิ้งถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองจงเตี้ยน เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ธิเบต มณฑลยูนนาน
 • โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ซึ่งแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา จนกลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน  
 • หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร 
 • เมืองโบราณลี่เจี่ยง หรือ เมืองเก่าลี่เจียง  มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   ภัตตาคาร
เย็น         ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง - สระมังกรดำ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า 
เมืองลี่เจียง
 • เดินทางสู่เมืองลี่เจียง เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มนอ้ยที่มีความน่าสนใจท้งัทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคม แบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลกัษณ์อีกด้วย (เดินทาง 4 ชั่วโมง)
 • สระน้ำมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่าสวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า อยู่ห่างจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18  สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุงลาซา  เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในยามเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน
 • เมืองลี่เจียง  ลี่เจียงเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
 • สระน้ำมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่าสวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัยราชวงศ์ชิง แมนจู สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และหน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ลี่เจียง - ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้า) - ชมโชว์จางอี้โหม๋ว - อุทยานน้ำหยก - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow Mountain ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา
 • ชมโชว์จางอี้โหม๋ว Impression  Lijiang โชว์อันยิ่งใหญ่ 
 • อุทยานน้ำหยก  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี โดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น 
 • นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่นครคุนหมิง ขบวนที่ D 8794 19.10 – 22.22 น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก Jade Dragon Snow Mountain ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาที่ความสูงกว่า 3,356 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ท่านจะได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ โดยยอดเขาที่สูงที่สุดนั้นสูงถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี
 • ชมโชว์จางอี้โหม๋ว Impression  Lijiang ซึ่งกำกับการแสดงโดยจาง อี้ โหมว ผู้กำกับชาวจีนที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งจาง อี้ โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมาบนความสูงกว่า 3,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังอันอลังการ ซึ่งการแสดงนี้ได้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงามอลังการ
 • อุทยานน้ำหยก หรือ Jade Water Village เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อ มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อ มังกรโบยบินน้ำในอุทยานจะเป็นที่น้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอนมาก ดังนั้นเราจะเห็นปลาแซลมอนทั้งสีดำและสีทองว่ายอยู่ในสร
 • เมื่อถึงคุนหมิงเข้าเช็คอินที่พักเชิญท่านอิสระ ช้อบ ชิม แชะ ถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Meiyin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
วัดหยวนธง - ตำหนักทองจงเตี้ยน - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำไหว้พระที่วัดหยวนธง ตำหนักทองจงเตี้ยน
 • เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่งนี้จะแปลกกว่าวัดอื่นๆในจีน เพราะโดยปกติการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างวัดต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรงแต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อน 
 • สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 15:20    เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาตินครคุนหมิง โดยสายการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
 • 16:30    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน   
 • ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน อยู่ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง อู๋ซานกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง อู๋ซานกุ้ย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถนที่ท่องเที่ยว
 • วัดหยวนทง   เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง 
 • ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน   มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน 
 • ทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง (ที่นั่งระดับ 2)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour
เริ่ม ฿15,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com