02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 17 ม.ค. 2019 7:33

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,900

ไฮไลท์ทริป

 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆ
 • ถ้ำจิ่วเซียง ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา และลำธารใหลผ่านภายในถ้ำ  
 • ประตูมังกรเขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าวัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย 
 • เมืองโบราณกวนตู้ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

กำหนดวันเดินทาง - ออกเดินทางได้ทุกวัน ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 8,900.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 3,000.-
หมายเหต :
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง
โปรแกรมเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ที่ความตั้องการของลูกค้า
ประมาณราคาตั๋ว ไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง ราคา/คน
(โดยประมาณ)
เดือน มีนาคม 8,700.-
เดือนเมษายน 11,200.-
เดือนพฤษภาคม 6,100.-
หมายเหตุ :
เช็คราคา ณ วันที่ 2 มีนาคม ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
5,750.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – คุนหมิง – อุทยานป่าหิน (-/-/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:30  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10:50  เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบิน (CHINA EASTERN (MU) เที่ยวบิน MU 742

12:55  ถึงท่าอากาศยานนครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นำท่านชมความงาม และความมหัศจรรย์ของอุทยานป่าหิน ซึ่งจะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจในความหลากหลายรูปร่างของหินที่มีมาแต่โบราณ 2-3 ร้อยล้านปี
อาหาร มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก SHIL CONFERENCE CENTER 4*
วันที่ 2
คุนหมิง - อุทยานจิ่วเซียง -  ตำหนักทอง - วัดหยวนธง (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางต่อยังถ้ำจิ่วเซียง อยู่ห่างจากคุนหมิงประมาณ 96 กิโลเมตร ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา และลำธารใหลผ่านภายในถ้ำ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ชานเมืองตำบลหรูหนาน นำท่านแวะซื้อไข่มุก,ครีมบำรุงผิวไข่มุก...

นำท่านได้แวะชมโรงงานผลิตผ้าไหมของจีน ชมการดึงใยใหมเพื่อนำมาทำใส้นวมผ้าห่มใหม

นำท่านมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนธง ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดในคุนหมิง 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร ชิมอาหารกางด้ง
ที่พัก JIN JIANG ตึก B HOTEL 4*
วันที่ 3
คุนหมิงซิตี้ทัวร์ (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางขึ้นเขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร นำท่านลอด ประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นประตูแห่งสิริมงคล
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร ชิมอาหารพื้นเมือง พร้อมดูโชว์
ที่พัก JIN JIANG ตึก B HOTEL 4*
วันที่ 4
คุนหมิง - กรุงเทพฯ (B/-/- )
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ นำท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MU 741 กลับถึงสุวรรณภูมิโดยปลอดภัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน โรงแรมระดับ 4 ดาว
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
 • ค่ารถรับ - ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าวีซ่าจีน 
 • บริการน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน
ราคานี้ไม่รวม 
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทาง แจ้งเข้า - แจ้งออก ของคนต่างด้าว 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่ม ฿13,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com