02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 11 ธ.ค. 2023 12:32

ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ Disney Land พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿20,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ไหว้พระ
 • เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฟ่อ
 • วัดพระหยก
ประวัติศาสตร์
 • เมืองโบราณเจียเจี่ยว
สนุกสนาน- ชมวิว
 • เซี่ยงไฮ้ดีสนี่ย์แลนด์
 • เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
 • สวนอี้หยวน
สบายๆ ช้อป
 • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
 • นานจิงลู่
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7     คน 23,500
เดินทาง     8 - 9     คน 21,500
เดินทาง   10  คน ขึ้นไป 20,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - เมืองอูซี
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย
 • 10:45    เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
 • 16:00    ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ให้การต้อนรับ
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอูซี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • มหานครเซี่ยงไฮ้  หรือ นครปารีสแห่งตะวันออก  เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้ เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย
 • หลังจากผ่าน ตม.แล้วไกด์ให้การต้อนรับนำเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ โหย่วซี มีความหมายว่ามีดีบุก เป็นเมืองอุตสาหกรรม และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย  เดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี มีเรื่องเล่าว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และต่อมาแร่ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น แต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว
 • ถึงเมืออู๋ซีแล้วเดนทางสู่ร้านอาหาร ก่อนที่จะเข้าเช็คอินที่พัก 
อาหาร เย็น    ภัตตาคาร
ที่พัก Grand Park Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อูซี - พระใหญ่หลิงซาน+รถราง - ศาลาฝานกง - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยวพร้อมล่องเรือ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังอาหารเช้านำนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ
 • นำเดินทางสู่เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว พร้อมล่องเรือชมเมืองเก่า ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระพุทธรูปปางประทานพร ทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ที่เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฝอ ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน  และมีพระพักตร์สง่างาม วัดหลิงซาน เป็นวัดที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้ขอพรและทำบุญ ชมภายใน ศาลาฝานกง ที่เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม และแฝงไว้ด้วยแง่คิดพุทธปรัชญาต่างๆ
 • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว  มีฉายาว่า เวนิซตะวันออกแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นอีกหนึ่งย่านเก่าริมน้ำที่มีชื่อเสียงในเซี่ยงไฮ้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1700 ปี  จุดเด่นขอเมืองโบราณแห่งนี้คือพื้นที่ด้านในนั้นมีแม่น้ำหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยรอบ ทำให้มีบรรยากาศที่สวยงามและร่มรื่น ในอดีตเป็นชุมชนที่มีผู้คนประกอบอาชีพค้าขาย ทอผ้า และขายข้าว ซึ่งร้านค้าและอาคารส่วนใหญ่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ภายในเมืองโบราณจูเจียเจี่ยวมีทั้งวัด ร้านค้า ร้านอาหาร และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่นสะพานฝางเชิง สะพานหินขนาดใหญ่ความยาว 72 เมตร สวนเขอซื่อ และวัดหยวนจิน
 • เวลาสมควรนำเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 
ที่พัก Starr Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
Shanghai Tower - สวนอี้หยวน - ตลากร้อยปี - หาดไวทัน - ถนนหนานกิง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • หลังอาหารเดินทางสู่ Shanghai Tower ต่อด้วยสวนอี้หยวน ก่อนทานอาหารกลางวัน
 • สบายๆสไตล์ช้อปที่ ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว หาดไวทั่น ถนนนานจิงหลู่  ก่อนทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์  คือตึกระฟ้า และเป็นตึกที่สูงที่สุดในกลุ่มตึกที่ติดกัน 3 หลังในเขต ผู่ตง ซึ่งอีกสองตึกคือ จินเหมาทาวเวอร์ และศูนย์การเงินโลกเซี่ยงไฮ้  เริ่มทำการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ไม่ได้มีดีแค่ระดับความสูง 632 เมตรเท่านั้น  เพราะการออกแบบตึกภายนอกยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมแปลกตาด้วยรูปร่างตึกที่โค้งมนแลดูคล้ายเกลียวที่กำลังบิดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยและเอื้อประโยชน์ในการเก็บพลังงานลมมาใช้งาน นอกจากนี้ยังออกแบบตกแต่งภายใน ได้อย่างสวยงาม มีทั้งห้องประชุม โรงแรม สวนลอยฟ้า ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก  พร้อมด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำอีกมากมาย และระบบสำหรับดึงพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ อาทิ กังหันลมและระบบกักเก็บน้ำฝน 
 • สวนอี้หยวน เป็นสวนจีนโดยแท้ มีสะพานไม้ สระน้ำ ปลาคาร์พ บ้านทรงเก๋งจีน ภูเขาหิน มังกรแกะสลัก และต้นไม้เขียวชอุ่มในพื้นที่กว้างใหญ่ หลายไร่ เป็นสวนที่เปรียบได้กับ Gardens by the Bay ของเซี่ยงไฮ้ แต่ย้อนนาฬิกากลับไปเมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วปัจจุบันสวนอี้หยวน ยังเหมือนเดิม ยังคงมีกลิ่น อายของจีนโบราณ หรือถ้าจะให้ถูกต้องก็อยู่ในยุคราชวงศ์หมิง ที่เศรษฐีใหญ่ยอดกตัญญู ได้สร้างสวนแห่งนี้ ไว้ให้กับบิดามารดาของเขาอยู่อาศัยในยามชรา
 • ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาด 100 ปีที่เซี่ยงไฮ้ หรือที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เป็นตลาดเก่าของผู่ตง อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ตกแต่งสไตล์จีนโบราณ ที่นี่เค้าจะมีทั้งสินค้าและร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้
 • หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน นักท่องเที่ยวทัวร์เซี่ยงไฮ้จะสามารถมองเห็นวิวของหอไข่มุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทัน 
 • เดอะ บันด์ สัญลักษณ์เซี่ยงไฮ้ยุคเก่า หรือ หาดไว่ทัน  เดอะบันด์ของเซี่ยงไฮ้ คือ ย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กม. ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าของมหานคร เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งเคยเป็นที่ตั้งของตึกที่ทำการบริษัทใหญ่ๆ ธนาคารชั้นนำ และสถานกงสุลประเทศต่างๆทั่วโลกลักษณะของอาคารเป็นสไตล์ยุโรปโบราณ และยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางแห่งดัดแปลงเป็นออฟฟิศและเรสเตอรองต์หรูๆ ใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ ต้องแวะชมความงามแบบคลาสสิกของ “เดอะ บันด์” จึงเรียกได้ว่ามาถึงเซี่ยงไฮ้
 • ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 นานจิงลู่เป็นถนนย่านธุรกิจที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน ด้วยเหตุผลที่หากใครมาเยือนเซี่ยงไฮ้ต้องมาเดินไม่งั้นเรียกว่ามาไม่ถึงเซี่ยงไฮ้
อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 
ที่พัก Starr Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
สวนสนุก ดีสนี่ย์ แลนด์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • นำเดินทางสู่ สวนสนุกดีสนี่ย์แลนด์ สนุกให้สุดเหวี่ยงทั้งวัน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สวนสนุกดีสนี่ย์แลนด์   ดิสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่ทุกคนใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ เพราะดีสนี่ย์คืออาณาจักรแห่งความสนุกที่สร้างความสุขให้แก่เด็กๆ และสร้างโอกาสให้ผู้ใหญ่ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง  เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์  สวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุดของดิสนีย์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016 และคราวนี้จะพาท่านไป ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ว่าจะมีเครื่องเล่นอะไรน่าสนุกบ้าง
 • อาณาจักรความสนุกแห่งใหม่ ยิ่งใหญ่ อลังการ  ด้วยพื้นที่ 963 เอเคอร์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เป็นสวนสนุกดิสนีย์แห่งที่ 6 ของโลก และเป็นแห่งที่ 3 ของเอเชีย 
 • เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แบ่งพื้นที่ภายในออกเป็น 6 โซน 6 สไตล์ ดังนี้
 • แหล่งช้อปปิ้งสินค้า         Mickey Avenue
 • สวนสวยในจินตนาการ     Garden of Imagination
 • ดินแดนแห่งเทพนิยาย     Fantasyland
 • ถ้ำแห่งขุมทรัพย์            Treasure Cove
 • ตะลุยเกาะผจญภัย         Adventure isle
 • ดินแดนแห่งอนาคต        Tomorrowland
 • เป็นสวนสนุกน้องใหม่จากดิสนีย์ที่มีขนาดใหญ่และน่าสนใจมากๆ เชื่อว่าสาวกดิสนีย์ทั้งหลายและใครที่กำลังจะไป ทัวร์จีน คงอยากจะออกไปตะลุย ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ กันแล้วใช่มั้ยเอ่ย เรามาเจาะลึกกันทีละโซนไปเลยดีกว่าค่ะ
 • โซน Mickey Avenue แหล่งช้อปปิ้งละลายทรัพย์เริ่มต้น ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เมื่อผ่านประตูเข้ามาเราก็จะพบกับโซน Mickey Avenue เป็นแหล่งรวมร้านขายของที่ระลึกจากดิสนีย์ที่ยกมากันทั้งค่าย ทั้ง Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Toy Story และอีกมากมาย รวมถึงหมีน้อย Duffy มาในรูปแบบของของใช้ ตุ๊กตา ของที่ระลึก เสื้อผ้าของเด็กและผู้ใหญ่ หรือขนมก็มี มาเต็มแบบนี้รับรองว่าใครได้ก้าวขาเข้าไปในโซนนี้แล้วละก็ต้องมีเรื่องให้เสียเงินแน่นอนค่ะ
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก Starr Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
วัดพระหยก - ตลาดเถาเป่า - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • นำท่านเดินทางขึ้นเขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ก่อนที่จะกลับมาไหว้พระที่วัดหยวนธง
 • สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 17:25    เหินฟ้าจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
 • 21:00    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระหยก หรือ วัดพระหยกขาว  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากเป็นวัดที่มีความเก่าและ แต่ยังคงความสวยงามวัดพระหยกถูกสร้างขึ้นในปี 1882 เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็นวัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มบัลลังก์ แต่โชคดีที่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยก ภายในวัดยังมีพระนอน ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าอาวาสองค์ที่สิบ ในปี ค.ศ.1989 
 • ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดเถาเป่า หรือ ตลาดเถาเป่าเฉิน เป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ขายสินค้าอาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ไม้กอล์ฟ นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ ของจีน ตลาดเถาเป่าเฉิน มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อ
อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com