02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 13:41

ทัวร์เชียงราย แม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

     
ตื่นตากับธรรมชาติที่
 • ภูชี้ฟ้า
 • ไร่บุญรอด
 • ไร่ชาฉุยฟง
 • ดอยตุง
สบายๆกับการจับจ่ายที่
 • ไนท์บาซ่าเชียงราย
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                2 - 3 ท่าน   - รถ 6 ที่นั่ง 7,800
                4 - 5 ท่าน   - รถ 6 ที่นั่ง 7,000
                6 - 9 ท่าน   - รถตู้ 6,500
 • วันหยุดยาว หรือ เทศกาล รับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – ไร่เชิญตะวัน - ภูชี้ฟ้า
กำหนดการ
 • 05:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:00    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ FD 3199
 • 08:30    ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด
 • หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปชมไร่เชิญตะวัน  จากนั้นเดินทางสู่ภูชี้ฟ้า
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดร่องขุ่น  สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
 • ไร่บุญรอด  หรือสิงห์ปาร์คเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ 
 • ไร่เชิญตะวัน หรือศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ก่อสร้างขึ้นโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - ลาว อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง 
อาหาร
 • กลางวัน    บุฟเฟ่ต์ ที่ร้านอาหารไทย
 • เย็น          ร้านอาหารของรีสอร์ท
ที่พัก ภูหมอกดอกไม้  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – ไร่รื่นรมย์ – วัดร่องเสือเต้น – ไนท์บาซาร์เชียงราย
กำหนดการ
 • 05:00   ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้าของภูชี้ฟ้า
 • 07:00   ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย 
 • 09:00    แวะชมน้ำตกภูซาง
 • 11:00    ชิมกาแฟที่ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่
 • 14:30   พาท่านไปชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้น
 • 16:00    ช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมทะเลหมอกยามเช้า   ก่อนพาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 
 • น้ำตกภูซาง   เป็นน้ำตกที่มีกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส
 • ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ  ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมี
 • วัดร่องเสือเต้น   สถานที่ท่องเที่ยวที่มีศิลปะที่สวยสดงดงามแปลกตา จากฝีมือของสล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย 
 • ตลาดไนท์บาซาร์  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ทั้งผ้าไหม ผ้าทอ งานศิลปะต่าง ๆ ของทางภาคเหนือ รวมไปถึงของกินของใช้ต่างๆ 
อาหาร
 • เช้า         ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน   ร้านอาหาร ณ บ่อกุ้งอำเภอเทิง 
 • เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์วดล รีสอร์ท
วันที่ 3
ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง -  แม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 • 08:30   หลังอาหารเดินทางสู่สถานี่ท่องเที่ยว
 • 10:00   เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ไร่ชาฉุยฟง  
 • 11:30     ชมความงามของสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง    
 • 13:30     ช้อบปิ้งตลาดชายแดนแม่สาย  
 • 14:30     ชมสามเหลี่ยมทองคำ 
 • 17:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:05    เหินฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3208
 • 20:25    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
สถานี่ท่องเที่ยว
 • ไร่ชาฉุยฟง   แวะถ่ายรูปกับไร่ชาชื่อดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ ให้ท่านลองชิมชาเขียว และเบอเกอรี่แสนอร่อยจากทางไร่ 
 • สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 
 • ด่านศุลกากรแม่สาย   เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า 
 • สามเหลี่ยมทองคำ    ที่เดียวแต่ได้เที่ยวถึง 3 ประเทศคือ ไทย ลาวและพม่า แรกเริ่มเดิมทีเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลก เมื่อการค้าฝิ่นเริ่มหมดไปและถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทน
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับคนไทย / ต่างชาติเพิ่ม ท่านละ 300 บาท
 • อาหาร 6 มื้อ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - เชียงราย
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์เชียงราย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com